logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

ORGANA WŁADZY
   Burmistrz Gminy Wołów
   Rada Miejska w Wołowie
      Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji (2010-2014)
      Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018)
      Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji (2010-2014)
      Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018)
      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2013 r.
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NK-N.602.2.2014.MPF w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczb
   Sołtysi Sołectw Gminy Wołów

Załatwianie Spraw Obywateli
   Zagadnienia Ogólne
      Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
         Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
         Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej
         Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
         Sprzedaż lokalu użytkowego, garażu na rzecz najemcy
         Sprzedaż prawa własności nier. gruntowej na rzecz jej użyt. wieczystego
         Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
         Wydzierżawienie gruntów
         Nadawanie numerów porządkowych dla budynków
         Zaświadczenie o numerze budynku
         Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości
      Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
         Działalność gospodarcza - Przepisy
         Działalność gospodarcza - Rejestracja
         Działalność gospodarcza - Zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej
         Działalność gospodarcza - Wykreślenie wpisu z rejestru
         Działalność gospodarcza - Zaświadczenia potwierdzające wpis do ewidencji
         Działalność gospodarcza - Rejestracja usług hotelarskich
         Działalność gospodarcza - Rejestracja usług transportowych - Licencja na TAXI
         Zezwolenia - Sprzedaż alkoholu
         Zezwolenia - Prowadzenie handlu okrężnego
         Lokale - Potwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy
         Lokale - Przyznanie dodatków mieszkaniowych
         Lokale - Zamiana mieszkania między stronami
         Lokale - Przydział mieszkań komunalnych
         Lokale - Społeczna Komisja Mieszkaniowa
         Rejestracja psa
         Dofinansowanie projektu sportowego i kulturalnego
      Wydział Finansowy
         Podatki - Podatek leśny
         Podatki - Podatek od środków transportowych
         Podatki - Podatek rolny
         Wydawanie zaświadczeń
         Zaświadczenia dotyczące gospodarstwa rolnego
      Urząd Stanu Cywilnego
         Małżeństwa
         Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego
         Urodzenia
         Zgony
         Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka
   Informacje Niedostępne
   Wnioski i formularze do pobrania
   DZIENNIK USTAW
   MONITOR POLSKI
   Kluby Sportowe
      O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 24.02.2011r
      PROTOKÓŁ z dnia 10 marca 2011r
      Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów
      Wniosek o udzielenie dotacji
      Sprawozdanie z wykorzystania dotacji
      Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 marca 2011 r w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów
      Udzielone dotacje dla klubów sportowych
      Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011r
   Pożytek publiczny
      2010
         O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 19.10.2010r
         NOTATKA Z PRAC KOMISJI
         ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ROKU 2010
      2011
         PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2011 ROK
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert [unieważnione]
         Oferta Organizacji Pozarządowej
         Oferta Organizacji Pozarządowej
         O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 24.02.2011
         PROTOKÓŁ z dnia 10 marca 2011r
         O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 26.08.2011r.
            Sprostowanie
      2012
         Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
         Oferta realizacji zadania publicznego Wołowiski Klub Tańca TRAF
         Wzór - oferta realizacji zadania publicznego
         Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
         Informacja o wynikach konkursu
         Ogłoszenie
         Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
         Protokół z prac Komisji Konkursowej
         Informacja o wynikach konkursu
            Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
         Informacja dotycząca składania oferty
         Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
         Informacja dotycząca składania oferty - Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI
         Informacja dotycząca składania oferty - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Karola Boromeusza ul. Ks. H. Kołłątaja 2 Wołów
         Oferta realizacji zadania publicznego Wołowski Klub Sportowy Tańca TRAF
         OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wołów ..."
         Uchwała "w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy ..."PROJEKT DO KONSULTACJI
         Formularz do konsultacji
         Ogłoszenie o sprostowaniu
         Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
         Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Rodzinnie dla Dzieci w Wołowie
      2013
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
         Wzór oferty
         Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
         Formularz zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji Konkursowej
         Zarządzenie w sprawie zmiany zarządenia Nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upow
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO w trybie art. 19a
         Informacja o wynikach konkursu dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały w trybie art. 19a
            Oferta Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały
         Oferta Stowarzyszenie Strzeleckie Hubertus
         Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "WIATR" w trybie art. 19a
            Oferta Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "WIATR"
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Wołowski Klub Szachowy w trybie art. 19a
            Oferta Wołowski Klub Szachowy
         Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dolnośląski Związek Orientacji Sportowejw trybie art. 19a
            Oferta Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
         Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012
         Oferta Stowarzyszenie Aktywna Wieś
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Lubiąż w trybie art. 19 a
            Oferta Stowarzyszenie Lubiąż
         Zarządzenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
         Ogłoszenie w sprawie terminu konsultacji
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś z Lipnicy.
         Protokół konsultacji społecznych
         Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
      2014
         Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wołowski Klub Sportowy TRAF w trybie art. 19a
         Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
         Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych
            Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej
         Ogłoszenie konkursu ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego "TANGO"
         Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Motorowy w Wołowie w trybie art. 19a
         Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi
         Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a przez Stowarzyszenie Warzęgowianie
         Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Wołowie
         Informacja o wycofaniu oferty przez OSP Stary Wołów
         Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty OSP w Starym Wołowie
         Informacja o wynikach otwartego konkursu na dofinansowanie wkładu własnego
         Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
         Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty w ramach art.19a
         Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty w trybie art.19a
         Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
         Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a
         Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
         Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
         Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
         Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
         Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego
         Informacja o wynikach otwartego konkursu oferta na dofinansowanie wkładu własnego
      2015
         Ogłoszenie otwartego konkursu
            Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
            Wyniki konkursu
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
            Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
            Informacja o wynikach konkursu
         INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
            Informacja o wynikach otwartego konkursu
         Informacja o mozliwości zgłaszania uwag
         INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
         Sprawozdanei z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na terenie Gminy na 2014 rok
         Wyniki drugiego otwartego konkursu
         Ogłoszenie konkursu
            Informacja o wynikach konkursu
         Informacja o wynikach konkursu
         Informacja o możliwości zgłaszania uwag
         Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi
         Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi
      2016
         Ogłoszenie otwartego konkursu
         Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
         Powołanie komisji konkursowej
         Informacja o wynikach konkursu
         Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publiznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
         art.19a
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
            Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
            Informacja o ofercie złozonej w trybie art.19a
         Informacja o wynikach konkursu
         Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
         Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu wlasnego
            Informacja o wynikach konkursu
         Ogłoszenie otwartego konkursu
         Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu własnego
            Informacja o wynikach konkursu
         Informacja o wynikach konkursu
         Informacja o wynikach konkursu
         Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu programu wspołpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiortami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal
         Sprawozdanie z konsultacji społecznych
   Budżet obywatelski
      Ogłoszenie konsultacji
         Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji
      Uchwała
      Formularz
      Informacja Komisji
      Zarządzenie
      Budżet obywatelski 2016
      Uchwała- Budżet obywatelski 2017
      Powołanie komisji ds. weryfikacji zgłoszonych propozycji do projektu pn." Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w roku 2017"
      Informacja Komisji ds.weryfikacji propozycji do projektu pn. Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w 2017 roku
      Zarządzenie ws. wyznaczenia punktów do głosowania, określenia wzoru kart do głosowania oraz powołania komisji ds. obliczenia głosów złozonych podczas głosowania nad projektami w ramach budż
      Budżet partycypacyjny na 2017 rok - wyniki
   Inicjatywa lokalna
      Ogłoszenie konsultacji
         Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji
      Uchwała
      Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznychw ramach inicjatywy lokalnej

Urząd Miejski w Wołowie
   Telefony i eMaiĺe
   Regulamin UMiG
      Schemat organizacyjny
      zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Wolowie
   1 / 2014

PRAWO LOKALNE
   Działalność kontrolna i audyt
      2004
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie
         Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie
         Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu
         Przedszkole "Słoneczko"
         Przedszkole w Krzydlinie Małej
            wykaz- dzierżawa
            wykaz- dzierżawa
         Przedszkola "Chatka Puchatka" w Wołowie
         Szkoła Podstawowa w Mojęcicach
         Szkoła Podstawowa w Warzęgowie
         Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej
         Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie
         Szkoła Podstawowa w Lubiążu
         Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
         Gimnazjum w Lubiążu
         Gimnazjum w Wołowie
         Wołowski Ośrodek Kultury
         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie
         Zespół Szkół Publicznych w Wołowie
         Żłobek z oddziałem Przedszkolnym w Lubiążu
         Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
      2005
         Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
         Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie
         Wołowski Ośrodek Kultury
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie
         Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu
         Przedszkole "Słoneczko"
         Przedszkole "Chatka Puchatka" w Wołowie
         Przedszkole w Lubiążu
         Publiczne Gimnazjum w Wołowie
         Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie
         Szkoła Podstawowa w Mojęcicach
         Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
         Szkoła Podstawowa w Warzęgowie
         Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej
         Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
      2006
      2007
      Informacja z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
      INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
      INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
      INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
      INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
      2008
      2009
         INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
      INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
      INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
      INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
      Kontrola RIO 2010
      Kontrole 2011
         Kontrola NIK 2011
      Kontrole i audyt 2012
         Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2012 roku
         Sprwozdanie z realizacji planu audytu na rok 2012
      Kontrole i audyt 2013
         Sprawozdanie z planu audytu za 2013 r
      Kontrole i audyt - 2014
         Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
         Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2014r.
   Statut Gminy Wołów
   Budżet Gminy Wołów
      Budżet na rok 2004
      Budżet na rok 2003
      Budżet na rok 2005
      Budżet na rok 2006
      Budżet na rok 2007
      Budżet na rok 2008
      Budżet na rok 2009
      Budżet na rok 2010
         Uchwała Nr V / 181 / 2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 grudnia 2009 roku
         UCHWAŁA NR XLIV/335/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
      Budżet na rok 2011
         57 / 2011
      Budżet na rok 2012
         strona tytułowa budżetu 2012
         spis treści
         wstęp budżet 2012
         Tabela Nr 1
         Tabela Nr 2
         Tabela Nr 3
         Tabela Nr 4
         Tabela Nr 5
         Tabela Nr 6
         Tabela Nr 7
         Tabela Nr 8
         Tabela Nr 9
         Tabela Nr 10
         Tabela Nr 11
         Tabela Nr 12
         Załącznik Nr 1
         Załącznik Nr 2
      Budżet na rok 2013
      Budżet na rok 2014
      Budżet na rok 2015
      Budżet na rok 2016
      Budżet na rok 2017
   Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
      - za 2007 rok
      - za 2008 rok
      - za 2009 rok
      - za 2010 rok
      - za 2011 rok
      - za 2012 rok
      - za 2013 rok
      - za 2014 rok
      - za 2015 rok
   Uchwały Rady Miejskiej
      IV Kadencja (2002, Sesje I - IV)
         I Sesja - 2002.11.19.
            Nr I / 1 / 2002
            Nr I / 2 / 2002
            Protokół
         II Sesja - 2002.12.03.
            Nr II / 3 / 2002
            Nr II / 4 / 2002
            Nr II / 5 / 2002
            Nr II / 6 / 2002
            Nr II / 7 / 2002
            Nr II / 8 / 2002
            Nr II / 9 / 2002
            Nr II / 10 / 2002
            Nr II / 11 / 2002
            Nr II / 12 / 2002
            Nr II / 13 / 2002
            Nr II / 14 / 2002
            Nr II / 15 / 2002
            Protokół
         III Sesja - 2002.12.12.
            Nr III / 16 / 2002
            Nr III / 17 / 2002
            Nr III / 18 / 2002
            Nr III / 19 / 2002
            Nr III / 20 / 2002
            Nr III / 21 / 2002
            Nr III / 22 / 2002
            Nr III / 23 / 2002
            Nr III / 24 / 2002
            Nr III / 25 / 2002
            Nr III / 26 / 2002
            Nr III / 27 / 2002
            Protokół
         IV Sesja - 2002.12.28.
            Nr IV / 28 / 2002
            Nr IV / 29 / 2002
            Nr IV / 30 / 2002
            Nr IV / 31 / 2002
            Nr IV / 32 / 2002
            Nr IV / 33 / 2002
            Nr IV / 34 / 2002
            Nr IV / 35 / 2002
            Nr IV / 36 / 2002
            Nr IV / 37 / 2002
            Protokół
      IV Kadencja (2003, Sesje V - XV)
         V Sesja - 2003.01.30.
            Nr V / 38 / 2003
            Nr V / 39 / 2003
            Nr V / 40 / 2003
            Nr V / 41 / 2003
            Nr V / 42 / 2003
            Nr V / 43 / 2003
            Nr V / 44 / 2003
            Nr V / 45 / 2003
            Nr V / 46 / 2003
            Nr V / 47 / 2003
            Nr V / 48 / 2003
            Protokół
         VI Sesja - 2003.02.27.
            Nr VI / 49 / 2003
            Nr VI / 50 / 2003
            Nr VI / 51 / 2003
            Nr VI / 52 / 2003
            Nr VI / 53 / 2003
            Nr VI / 54 / 2003
            Nr VI / 55 / 2003
            Nr VI / 56 / 2003
            Protokół
         VII Sesja - 2003.03.28.
            Nr VII / 57 / 2003
            Nr VII / 58 / 2003
            Nr VII / 59 / 2003
            Nr VII / 60 / 2003
            Nr VII / 61 / 2003
            Nr VII / 62 / 2003
            Nr VII / 63 / 2003
            Nr VII / 64 / 2003
            Nr VII / 65 / 2003
            Protokół
         VIII Sesja - 2003.04.24.
            Nr VIII / 66 / 2003
            Nr VIII / 67 / 2003
            Nr VIII / 68 / 2003
            Nr VIII / 69 / 2003
            Nr VIII / 70 / 2003
            Nr VIII / 71 / 2003
            Nr VIII / 72 / 2003
            Protokół
         IX Sesja - 2003.06.12.
            Nr IX / 73 / 2003
            Nr IX / 74 / 2003
            Nr IX / 75 / 2003
            Nr IX / 76 / 2003
            Nr IX / 77 / 2003
            Nr IX / 78 / 2003
            Nr IX / 79 / 2003
            Nr IX / 80 / 2003
            Nr IX / 81 / 2003
            Protokół
         X Sesja - 2003.08.29.
            Nr X / 82 / 2003
            Nr X / 83 / 2003
            Nr X / 84 / 2003
            Nr X / 85 / 2003
            Nr X / 86 / 2003
            Protokół
         XI Sesja - 2003.09.08.
            Nr XI / 87 / 2003
            Nr XI / 88 / 2003
            Protokół
         XII Sesja - 2003.09.30.
            Nr XII / 89 / 2003
            Nr XII / 90 / 2003
            Nr XII / 91 / 2003
            Protokół
         XIII Sesja - 2003.10.30.
            Nr XIII / 92 / 2003
            Nr XIII / 93 / 2003
            Nr XIII / 94 / 2003
            Nr XIII / 95 / 2003
            Nr XIII / 96 / 2003
            Nr XIII / 97 / 2003
            Protokół
         XIV Sesja - 2003.12.02.
            Nr XIV / 98 / 2003
            Nr XIV / 99 / 2003
            Nr XIV / 100 / 2003
            Nr XIV / 101 / 2003
            Nr XIV / 102 / 2003
            Nr XIV / 103 / 2003
            Nr XIV / 104 / 2003
            Nr XIV / 105 / 2003
            Nr XIV / 106 / 2003
            Nr XIV / 107 / 2003
            Protokół
         XV Sesja - 2003.12.30.
            Nr XV / 108 / 2003
            Nr XV / 109 / 2003
            Nr XV / 110 / 2003
            Nr XV / 111 / 2003
            Nr XV / 112 / 2003
            Nr XV / 113 / 2003
            Nr XV / 114 / 2003
            Protokół
      IV Kadencja (2004, Sesje XVI - XXIX)
         XVI Sesja - 2004.01.30.
            Nr XVI / 115 / 2004
            Nr XVI / 117 / 2004
            Nr XVI / 116 / 2004
            Nr XVI / 118 / 2004
            Nr XVI / 119 / 2004
            Nr XVI / 120 / 2004
            Nr XVI / 121 / 2004
            Nr XVI / 122 / 2004
            Protokół
         XVII Sesja - 2004.02.12.
            Nr XVII / 123 / 2004
            Nr XVII / 124 / 2004
            Nr XVII / 125 / 2004
            Protokół
         XVIII Sesja - 2004.03.25.
            Nr XVIII / 126 / 2004
            Nr XVIII / 127 / 2004
            Nr XVIII / 128 / 2004
            Nr XVIII / 129 / 2004
            Nr XVIII / 130 / 2004
            Nr XVIII / 131 / 2004
            Nr XVIII / 132 / 2004
            Nr XVIII / 133 / 2004
            Protokół
         XIX Sesja - 2004.04.19.
            Nr XIX / 134 / 2004
            Nr XIX / 135 / 2004
            Nr XIX / 136 / 2004
            Nr XIX / 137 / 2004
            Nr XIX / 138 / 2004
            Nr XIX / 139 / 2004
            Nr XIX / 140 / 2004
            Protokół
         XX Sesja - 2004.05.20.
            Nr XX / 142 / 2004
            Nr XX / 143 / 2004
            Nr XX / 144 / 2004
            Nr XX / 145 / 2004
            Nr XX / 146 / 2004
            Nr XX / 147 / 2004
            Nr XX / 148 / 2004
            Nr XX / 149 / 2004
            Protokół
         XXI Sesja - 2004.06.30.
            Nr XXI / 150 / 2004
            Nr XXI / 151 / 2004
            Nr XXI / 152 / 2004
            Nr XXI / 153 / 2004
            Nr XXI / 154 / 2004
            Nr XXI / 155 / 2004
            Nr XXI / 156 / 2004
            Nr XXI / 157 / 2004
            Protokół
         XXII Sesja - 2004.07.20.
            Nr XXII / 158 / 2004
            Nr XXII / 159 / 2004
            Protokół
         XXIII Sesja - 2004.08.26.
            Nr XXIII / 160 / 2004
            Nr XXIII / 161 / 2004
            Nr XXIII / 162 / 2004
            Nr XXIII / 163 / 2004
            Nr XXIII / 164 / 2004
            Nr XXIII / 165 / 2004
            Nr XXIII / 166 / 2004
            Nr XXIII / 167 / 2004
            Nr XXIII / 168 / 2004
            Nr XXIII / 169 / 2004
            Nr XXIII / 170 / 2004
            Protokół
         XXIV Sesja - 2004.09.23.
            Nr XXIV / 171 / 2004
            Nr XXIV / 172 / 2004
            Nr XXIV / 173 / 2004
            Nr XXIV / 174 / 2004
            Nr XXIV / 175 / 2004
            Nr XXIV / 176 / 2004
            Nr XXIV / 177 / 2004
            Protokół
         XXV Sesja - 2004.10.06.
            Nr XXV / 178 / 2004
            Nr XXV / 179 / 2004
            Nr XXV / 180 / 2004
            Protokół
         XXVI Sesja - 2004.10.29.
            Nr XXVI / 181 / 2004
            Nr XXVI / 182 / 2004
            Nr XXVI / 183 / 2004
            Nr XXVI / 184 / 2004
            Nr XXVI / 185 / 2004
            Nr XXVI / 186 / 2004
            Protokół
         XXVII Sesja - 2004.11.16.
            Nr XXVII / 187 / 2004
            Nr XXVII / 188 / 2004
            Nr XXVII / 189 / 2004
            Nr XXVII / 190 / 2004
            Nr XXVII / 191 / 2004
            Nr XXVII / 192 / 2004
            Nr XXVII / 193 / 2004
            Protokół
            Uchwała nr 102 / 2004
         XXVIII Sesja - 2004.12.13.
            Nr XXVIII / 194 / 2004
            Nr XXVIII / 195 / 2004
            Protokół
         XXIX Sesja - 2004.12.30.
            Nr XXIX / 196 / 2004
            Nr XXIX / 197 / 2004
            Nr XXIX / 198 / 2004
            Nr XXIX / 199 / 2004
            Nr XXIX / 200 / 2004
            Nr XXIX / 201 / 2004
            Protokół
      IV Kadencja (2005, Sesje XXX - XLII)
         XXX Sesja - 2005.01.27.
            Nr XXX / 203 / 2005
            Protokół
         XXXI Sesja - 2005.02.17.
            Nr XXXI / 206 / 2005
            Nr XXXI / 207 / 2005
            Nr XXXI / 208 / 2005
            Nr XXXI / 209 / 2005
            Nr XXXI / 211 / 2005
            Nr XXXI / 212 / 2005
            Nr XXXI / 213 / 2005
            Protokół
         XXXII Sesja - 2005.03.23
            Nr XXXII / 214 / 05
            Nr XXXII / 215 / 05
            Nr XXXII / 216 / 05
            Nr XXXII / 217 / 05
            Nr XXXII / 218 / 05
            Nr XXXII / 219 / 05
            Nr XXXII / 220 / 05
            Nr XXXII / 221 / 05
            Nr XXXII / 222 / 05
            Nr XXXII / 223 / 05
            Nr XXXII / 224 / 05
            Protokół
         XXXIII Sesja - 2005.04.26
            Nr XXXIII / 225 / 05
            NR XXXIII / 226 / 05
            Nr XXXIII / 227 / 05
            Nr XXXIII / 228 / 05
            Nr XXXIII / 229 / 05
            NR XXXIII / 230 / 05
            Nr XXXIII / 231 / 05
            Nr XXXIII / 232 / 05
            Nr XXXIII / 233 / 05
            Nr XXXIII / 234 / 05
            Protokół
         XXXIV Sesja - 2005.06.14
            Nr XXXIV / 235 / 05
            Protokół
         XXXV Sesja - 2005.06.29
            Nr XXXV / 236 / 05
            Nr XXXV / 237 / 05
            Nr XXXV / 238 / 05
            Nr XXXV / 239 / 05
            Nr XXXV / 240 / 05
            Nr XXXV / 241 / 05
            Nr XXXV / 242 / 05
            Nr XXXV / 243 / 05
            Nr XXXV / 244 / 05
            Nr XXXV / 245 / 05
            Nr XXXV / 246 / 05
            Nr XXXV / 247 / 05
            Nr XXXV / 248 / 05
            Nr XXXV / 249 / 05
            Nr XXXV / 250 / 05
            Protokół
         XXXVI Sesja - 2005.08.16
            Nr XXXVI / 251 / 05
            Nr XXXVI / 252 / 05
            Protokół
         XXXVII Sesja - 2005.08.25
            Nr XXXVII/253/05
            Nr XXXVII/254/05
            Nr XXXVII/255/05
            Nr XXXVII/256/05
            Protokół
         XXXVIII Sesja - 2005.09.29
            Nr XXXVIII / 257 / 05
            Nr XXXVIII / 258 / 05
            Nr XXXVIII / 259 / 05
            Nr XXXVIII / 260 / 05
            Protokół
         XXXIX Sesja - 2005.10.27
            Nr XXXIX / 261 / 05
            Nr XXXIX / 262 / 05
            Nr XXXIX / 263 / 05
            Nr XXXIX / 264 / 05
            Protokół
         XL Sesja - 2005.11.23
            Nr XL / 265 / 05
            Nr XL / 266 / 05
            Nr XL / 267 / 05
            Nr XL / 268 / 05
            Protokół
         XLI Sesja - 2005.11.30
            NR XLI / 269 / 05
            Protokół
         XLII Sesja - 2005.12.29
            Nr XLII / 270 / 05
            Nr XLII / 271 / 05
            Nr XLII / 272 / 05
            Nr XLII / 273 / 05
            Nr XLII / 274 / 05
            Nr XLII / 275 / 05
            Nr XLII / 276 / 05
            Nr XLII / 277 / 05
            Nr XLII / 278 / 05
            Nr XLII / 279 / 05
            Nr XLII / 280 / 05
            Nr XLII / 281 / 05
            Nr XLII / 282 / 05
            Nr XLII / 283 / 05
            Nr XLII / 284/ 05
            Protokół
      IV Kadencja (2006, Sesje XLIII - L)
         XLIII Sesja - 2006.02.27
            Nr XLIII / 285 / 06
            Nr XLIII / 286 / 06
            Nr XLIII / 287 / 06
            Nr XLIII / 288 / 06
            Nr XLIII / 289 / 06
            Nr XLIII / 290 / 06
            Nr XLIII / 291 / 06
            Nr XLIII / 292 / 06
            Nr XLIII / 293 / 06
            Nr XLIII / 294 / 06
            Nr XLIII / 295 / 06
            Nr XLIII / 296 / 06
            Protokół
         XLIV Sesja - 2006.04.10.
            Nr XLIV / 297 / 06
            Protokół
         XLV Sesja - 2006.04.21
            Nr XLV / 298 / 06
            Nr XLV / 299 / 06
            Nr XLV / 300 / 06
            Nr XLV / 301 / 06
            Nr XLV / 302 / 06
            Nr XLV / 303 / 06
            Nr XLV / 304 / 06
            Nr XLV / 305 / 06
            Protokół
         XLVI Sesja - 2006.05.25
            Nr XLVI / 306 / 06
            Nr XLVI / 307 / 06
            Nr XLVI / 308 / 06
            Nr XLVI / 309 / 06
            Protokół nr XLVI/06
         XLVII Sesja - 2006.06.29
            Nr XLVII / 310 / 06
            Nr XLVII / 311 / 06
            Nr XLVII / 312 / 06
            Nr XLVII / 313 / 06
            Nr XLVII / 314 / 06
            Nr XLVII / 315 / 06
            Nr XLVII / 316 / 06
            Nr XLVII / 317 / 06
            Nr XLVII / 318 / 06
            Protokół nr XLVII/6
         XLVIII Sesja - 2006.07.24
            Nr XLVIII / 319 / 06
            Nr XLVIII / 320 / 06
            Nr XLVIII / 321 / 06
            Nr XLVIII / 322 / 06
            Nr XLVIII / 323 / 06
            Nr XLVIII / 324 / 06
            Nr XLVIII / 325 / 06
            Nr XLVIII / 326 / 06
            Protokół
         XLIX Sesja - 2006.09.29
            Nr XLIX / 327 / 06
            Nr XLIX / 328 / 06
            Nr XLIX / 329 / 06
            Nr XLIX / 330 / 06
            Nr XLIX / 331 / 06
            Nr XLIX / 332 / 06
            Nr XLIX / 333 / 06
            Nr XLIX / 334 / 06
            Protokół
         L Sesja - 2006.10.27
            Nr L / 335 / 06
            Nr L / 336 / 06
            Protokół nr L/06
      V Kadencja (2006, Sesje I - IV)
         I Sesja - 2006.11.29
            Nr I / 1 / 06
            Protokół nr 1/06
         II Sesja - 2006.12.04
            Nr II / 2 / 06
            Protokół nr II/2/06
         III Sesja - 2006.12.15
            Nr III / 3 / 06
            Nr III / 4 / 06
            Nr III / 5 / 06
            Nr III / 6 / 06
            Nr III / 7 / 06
            Nr III / 8 / 06
            Nr III / 9 / 06
            Nr III / 10 / 06
            Nr III / 11 / 06
            Nr III / 12 / 06
            Nr III / 13 / 06
            Nr III / 14 / 06
            Nr III / 15 / 06
            Protokół nr III /06
         IV Sesja - 2006.12.28
            Nr IV / 16 / 06
            Nr IV / 17 / 06
            Nr IV / 18 / 06
            Nr IV / 19 / 06
            Nr IV / 20 / 06
            Protokół nr IV / 06
      V Kadencja (2007, Sesje V - XVI)
         V Sesja - 2007.01.25
            Nr V / 21 / 07
            Nr V / 22 / 07
            Nr V / 23 / 07
            Nr V / 24 / 07
            Nr V / 25 / 07
            Nr V / 26 / 07
            Nr V / 27 / 07
            Nr V / 28 / 07
            Nr V / 29 / 07
            Protokół nr V / 07
         VI Sesja - 2007.02.28
            Nr VI / 30 / 07
            Nr VI / 31 / 07
            Nr VI / 32 / 07
            Nr VI / 33 / 07
            Nr VI / 34 / 07
            Nr VI / 35 / 07
            Nr VI / 36 / 07
            Nr VI / 37 / 07
            Nr VI / 38 / 07
            Nr VI / 39 / 07
            Nr VI / 40 / 07
            Nr VI / 41 / 07
            Nr VI / 42 / 07
            Nr VI / 43 / 07
            Nr VI / 44 / 07
            Nr VI / 45 / 07
            Nr VI / 46 / 07
            Nr VI / 47 / 07
            Protokół nr VI / 07
         VII Sesja - 2007.03.14
            Nr VII / 48 / 07
            Nr VII / 49 / 07
            Nr VII / 50 / 07
            Nr VII / 51 / 07
            Nr VII / 52 / 07
            Nr VII / 53 / 07
            Protokół nr VII / 07
         VIII Sesja - 2007.04.13
            Nr VIII / 54 / 07
            Nr VIII / 55 / 07
            Nr VIII / 56 / 07
            Nr VIII / 57 / 07
            Nr VIII / 58 / 07
            Nr VIII / 59 / 07
            Nr VIII / 60 / 07
            Nr VIII / 61 / 07
            Nr VIII / 62 / 07
            Protokół nr VIII / 07
         IX Sesja - 2007.05.14
            Nr IX / 63 / 07
            Nr IX / 64 / 07
            Nr IX / 65 / 07
            Nr IX / 66 / 07
            Protokół nr IX /07
         X Sesja - 2007.06.27
            Nr X / 67 / 07
            Nr X / 68 / 07
            Nr X / 69 / 07
            Nr X / 70 / 07
            Nr X / 71 / 07
            Nr X / 72 / 07
            Protokół nr X /07
         XI Sesja - 2007.08.21
            Nr XI / 73 / 07
            Nr XI / 74 / 07
            Nr XI / 75 / 07
            Nr XI / 76 / 07
            Nr XI / 77 / 07
            Nr XI / 78 / 07
            Nr XI / 79 / 07
            Nr XI / 80 / 07
            Nr XI / 81 / 07
            Protokół nr XI /07
         XII Sesja - 2007.09.12
            Nr XII / 82 / 07
            Nr XII / 83 / 07
            Protokół nr XII /07
         XIII Sesja - 2007.09.26
            Nr XIII / 84 / 07
            Nr XIII / 85 / 07
            Nr XIII / 86 / 07
            Nr XIII / 87 / 07
            Nr XIII / 88 / 07
            Nr XIII / 89 / 07
            Protokół nr XIII /07
         XIV Sesja - 2007.10.30
            Nr XIV / 90 / 07
            Nr XIV / 91 / 07
            Nr XIV / 92 / 07
            Nr XIV / 93 / 07
            Nr XIV / 94 / 07
            Nr XIV / 95 / 07
            Nr XIV / 96 / 07
            Nr XIV / 97 / 07
            Protokół nr XIV /07
         XV Sesja - 2007.11.30
            Nr XV / 98 / 07
            Nr XV / 99 / 07
            Nr XV / 100 / 07
            Nr XV / 101 / 07
            Nr XV / 102 / 07
            Nr XV / 103 / 07
            Nr XV / 104 / 07
            Nr XV / 105 / 07
            Nr XV / 106 / 07
            Protokół nr XIV /07
         XVI Sesja - 2007.12.28
            Nr XVI / 107 / 07
            Nr XVI / 108 / 07
            Nr XVI / 113 / 07
            Nr XVI / 111 / 07
            Nr XVI / 114 / 07
            Nr XVI / 116 / 07
            Nr XVI / 110 / 07
            Nr XVI / 115 / 07
            Protokół nr XVI / 07
      V Kadencja (2008, Sesje XVII - ...)
         XVII Sesja - 2008.01.31
            Nr XVII / 132 / 08
            Nr XVII / 133 / 08
            Nr XVII / 120 / 08
            Nr XVII / 118 / 08
            Nr XVII / 119 / 08
            Nr XVII / 122 / 08
            Nr XVII / 123 / 08
            Nr XVII / 124 / 08
            Nr XVII / 121 / 08
            Nr XVII / 130 / 08
            Nr XVII / 126 / 08
            Nr XVII / 127 / 08
            Protokół nr XVII / 08
         XVIII Sesja - 2008.03.05
            Nr XVIII / 139 / 08
            Nr XVIII / 135 / 08
            Nr XVIII / 136 / 08
            Nr XVIII / 137 / 08
            Nr XVIII / 138 / 08
            Nr XVIII / 134 / 08
            Protokół nr XVIII / 08
         XIX Sesja - 2008.04.25
            Nr XIX / 140 / 08
            Nr XIX / 141 / 08
            Nr XIX / 142 / 08
            Nr XIX / 143 / 08
            Nr XIX / 144 / 08
            Nr XIX / 145 / 08
            Nr XIX / 146 / 08
            Nr XIX / 147 / 08
            Nr XIX / 148 / 08
            Nr XIX / 149 / 08
            Nr XIX / 150 / 08
            Nr XIX / 151 / 08
            Nr XIX / 152 / 08
            Nr XIX / 153 / 08
            Nr XIX / 154 / 08
         XX Sesja - 2008.06.03
            Nr XX / 155 / 08
            Nr XX / 156 / 08
            Nr XX / 157 / 08
            Nr XX / 158 / 08
            Nr XX / 159 / 08
            Nr XX / 160 / 08
            Nr XX / 161 / 08
            Nr XX / 162 / 08
            Nr XX / 163 / 08
            Nr XX / 164 / 08
            Nr XX / 165 / 08
            Nr XX / 166 / 08
            Nr XX / 167 / 08
            Protokół nr XX / 08
         XXI Sesja - 2008.07.07
            Nr XXI / 168 / 08
            Nr XXI / 169 / 08
            Protokół nr XXI / 08
         XXII Sesja - 2008.08.22
            Nr XXII / 170 / 08
            Nr XXII / 171 / 08
            Nr XXII / 172 / 08
            Nr XXII / 173 / 08
            Nr XXII / 174 / 08
            Nr XXII / 175 / 08
            Nr XXII / 176 / 08
            Nr XXII / 177 / 08
            Nr XXII / 178 / 08
            Nr XXII / 179 / 08
            Nr XXII / 180 / 08
            Nr XXII / 181 / 08
            Nr XXII / 182 / 08
            Nr XXII / 183 / 08
            Nr XXII / 184 / 08
            Nr XXII / 185 / 08
            Nr XXII / 186 / 08
            Nr XXII / 187 / 08
            Nr XXII / 188 / 08
            Nr XXII / 189 / 08
            Nr XXII / 190 / 08
            Nr XXII / 191 / 08
            Nr XXII / 192 / 08
            Nr XXII / 193 / 08
            Nr XXII / 194 / 08
            Nr XXII / 195 / 08
            Nr XXII / 196 / 08
            Nr XXII / 197 / 08
            Nr XXII / 198 / 08
            Nr XXII / 199 / 08
            Nr XXII / 200 / 08
            Nr XXII / 201 / 08
            Nr XXII / 202 / 08
            Nr XXII / 203 / 08
            Nr XXII / 204 / 08
            Nr XXII / 205 / 08
            Nr XXII / 206 / 08
            Nr XXII / 207 / 08
            Nr XXII / 208 / 08
            Nr XXII / 209 / 08
            Nr XXII / 210 / 08
            Protokół nr XXII / 08
         XXIII Sesja - 2008.09.22
            Nr XXIII / 211 / 08
            Nr XXIII / 212 / 08
            Nr XXIII / 213 / 08
            Nr XXIII / 214 / 08
            Nr XXIII / 215 / 08
            Nr XXIII / 216 / 08
            Nr XXIII / 217 / 08
            Nr XXIII / 218 / 08
            Protokół nr XXIII / 08
         XXIV Sesja - 2008.10.27
            Nr XXIII / 219 / 08
            Nr XXIII / 220 / 08
            Nr XXIII / 221 / 08
            Protokół nr XXIV / 08
         XXV Sesja - 2008.11.13
            Nr XXV / 222 / 08
            Nr XXV / 223 / 08
            Nr XXV / 224 / 08
            Nr XXV / 225 / 08
            Nr XXV / 226 / 08
            Nr XXV / 227 / 08
            Nr XXV / 228 / 08
            Nr XXV / 229 / 08
            Protokół nr XXV / 08
         XXVI Sesja - 2008.11.24
            Nr XXVI / 230 / 08
            Nr XXVI / 231 / 08
            Protokół nr XXVI / 08
         XXVII Sesja - 2008.12.08
            Nr XXVII / 232 / 08
            Nr XXVII / 243 / 08
            Nr XXVII / 236 / 08
            Nr XXVII / 240 / 08
            Nr XXVII / 238 / 08
            Nr XXVII / 247 / 08
            Nr XXVII / 241 / 08
            Nr XXVII / 242 / 08
            Nr XXVII /234/08
         XXVII Sesja - 2008.12.30
            Nr XXVIII / 244 / 08
            Nr XXVIII / 245 / 08
            Nr XXVIII / 246 / 08
            Nr XXVIII / 247 / 08
            Nr XXVIII / 248 / 08
            Nr XXVIII / 249 / 08
      V Kadencja (2009, Sesje XXIX-...)
         XXIX Sesja - 2009.01.22
         Nr XXIX/251/09
         Nr XXIX/252/09
         Nr XXIX/253/09
         Nr XXIX/261/09
         Nr XXIX/250/09
         Nr XXIX/254/09
         Nr XXIX/255/09
         Nr XXIX/256/09
         Nr XXIX/257/09
         Nr XXIX/260/09
         Nr XXIX/259/09
         Nr XXIX/258/09
         Protokół nr XXIX / 09
         XXX Sesja - 2009.02.17
            Nr XXX/263/09
            Nr XXX/265/09
            Nr XXX/264/09
            Nr XXX/267/09
            Nr XXX/268/09
            Nr XXX/269/09
            Nr XXX/270/09
            Nr XXX/266/09
            Protokół nr XXX / 08
         XXXI Sesja - 2009.03.31
            Nr XXXI / 272 / 09
            Nr XXXI / 273 / 09
            Nr XXXI / 274 / 09
            Nr XXXI / 276 / 09
            Nr XXXI / 277 / 09
            Nr XXXI / 278 / 09
            Nr XXXI / 279 / 09
            Nr XXXI / 280 / 09
            Nr XXXI / 271 / 09
            Protokół nr XXXI / 09
         XXXII Sesja - 2009.04.16
            Nr XXXII / 288 / 09
            Nr XXXI / 283 / 09
            Nr XXXII / 287 / 09
            Nr XXXII / 286 / 09
            Nr XXXII / 282 / 09
            Nr XXXII / 285 / 09
            Nr XXXII / 284 / 09
            Protokół nr XXXII / 09
         XXXIII Sesja - 2009.04.27
            Nr XXXIII / 289 / 09
            Protokół nr XXXIII / 09
         XXXIV Sesja - 2009.05.11
            Nr XXXIV / 290 / 09
            Nr XXXIV / 291 / 09
            Nr XXXiV / 292 / 09
            Protokół nr XXXIV / 09
         XXXV Sesja - 2009.06.01
            Nr XXXV / 293 / 09
            Nr XXXV / 295 / 2009
            Nr XXXV / 296 / 09
            Nr XXXV / 297 / 09
            Protokół nr XXXV / 09
            Nr XXXV / 294 / 09
         XXXVI Sesja - 2009.06.12
            Nr XXXVI/298/09
            Nr XXXVI / 299 / 09
            Protokół nr XXXVI / 09
         XXXVII Sesja - 2009.06.29
            Nr XXXVII / 300 / 09
            Nr XXXVII / 301 / 2009
            Protokół nr XXXVII / 09
         XXXVIII Sesja - 2009.08.05
            Nr XXXVIII / 302 / 09
            Nr XXXVIII / 303 / 09
            Nr XXXVIII / 304 / 09
            Protokół nr XXXVIII/09
         XXXIX Sesja - 2009.09.03
            Nr XXXIX/305/09
            Nr XXXIX/306/09
            Protokół nr XXXIX/09
         XL Sesja - 2009.09.22
            Nr XL/307/09
            Nr XL/309/09
            Nr XL/308/09
            Nr XL/311/09
            Nr XL/312/09
            Protokół nr XL
         XLI Sesja- 2009.10.09
            NR XLI/313/09
            Protokół z obad sesji Rady miejskiej w Wołowie
         XLII Sesja- 2009.10.28
            Nr XLII/316/09
            Nr XLII/317/09
            Nr XLII/318/09
            Nr XLII/319/09
            Nr XLII/320/09
            Nr XLII/321/09
            Protokół nr XLII/09
         XLIII Sesja - 2009.11.26
            Nr XLIII/322/09
            Nr XLIII/323/09
            Nr XLIII/324/09
            Nr XLIII/325/09
            Nr XLIII/326/09
            Nr XLIII/327/09
            Nr XLIII/328/09
            Nr XLIII/329/09
            Nr XLIII/330/09
            Nr XLIII/331/09
            Nr XLIII/332/09
            Protokół nr XLIII/09
         XLIV Sesja - 2009.12.30
            Nr XLIV / 335 / 09
            Nr XLIV / 336 / 09
            Nr XLIV / 337 / 09
            Nr XLIV / 338 / 09
            Nr XLIV / 339 / 09
            Nr XLIV / 340 / 09
            Nr XLIV / 341 / 09
            Protokół nr XLIV / 09
      V Kadencja (2010, Sesje XLV-...)
         XLV Sesja - 2010.01.22
         Nr XLV / 342 / 2010
         Nr XLV / 343 / 2010
         Nr XLV / 344 / 2010
         Nr XLV / 345 / 2010
         Nr XLV / 346 / 2010
         Nr XLV / 347 / 2010
         NR XLV / 348 / 2010
         Nr XLV / 349 / 2010
         Nr XVL / 350 / 2010
         Nr XLV / 351 / 2010
         Nr XLV / 352 / 2010
         Nr XLV / 353 / 2010
         Nr XLV / 354 / 2010
         Protokół nr XLV / 2010
         XLVI Sesja - 2010.03.03
            Nr XLVI / 355 / 2010
            Nr XLVI /356/ 2010
            Nr XLVI / 357 / 2010
            Nr XLVI / 358 / 2010
            Protokół nr XLVI / 2010
         XLVII Sesja - 2010.03.30
            Nr XLVII / 359 / 2010
            Nr XLVII / 360 / 2010
            Protokół nr XLVII / 2010
         XLVIII Sesja - 2010.04.07
            Nr XLVIII / 361 / 2010
            Nr XLVIII / 362 / 2010
            Nr XLVII / 363 / 2010
            Nr XLVIII / 364 / 2010
            Nr XLVIII / 365 / 2010
            Nr XLVIII / 366 / 2010
            Nr XLVIII / 367 / 2010
            Nr XLVIII / 368 / 2010
            Nr XLVIII / 369 / 2010
            Protokół nr XLVIII / 2010
         XLIX Sesja - 2010.04.27
            Nr XLIX / 370 / 2010
            Nr XLIX / 371 / 2010
            Protokół nr XLIX / 2010
         L Sesja - 2010.06.02
            Nr L / 372 / 2010
            Nr L / 373 / 2010
            Nr L / 374 / 2010
            Nr L / 375 / 2010
            Nr L / 376 / 2010
            Protokół nr L / 2010
         LI Sesja - 2010.07.09
            Nr LI / 377 / 2010
            Nr LI / 378 / 2010
            Protokół nr LI / 2010
         LII Sesja - 2010.07.30
            Nr LII/379/2010
            Protokół nr LII / 2010
         LIII Sesja - 2010.08.31
            NR LIII/380/2010
            Nr LIII/381/2010
            Nr LIII/382/2010
            Nr LIII/383/2010
            Nr LIII/284/2010
            Nr LIII/385/2010
         LIV Sesja - 2010.09.21
            Nr LIV / 386 / 2010
            Nr LIV / 387 /2010
            Nr LIV / 388 / 2010
            Nr LIV / 389 / 2010
            Nr LIV / 390 / 2010
         LV Sesja - 2010.10.13
            Nr LV/392/2010 - Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr NK-N.4131.16.2011-2.JT1 z dnia 27 stycznia 2011 r.
            Nr LV/393/2010
            Nr LV / 391 / 2010
         LVI Sesja - 2010.11.05
            Nr LVI / 394 / 2010
            Nr LVI / 395 / 2010
            Nr LVI / 397 / 2010
            Nr LVI / 398 / 2010
            Nr LVI / 399 / 2010
            Nr LVI / 396 / 2010
      VI Kadencja (Sesje I - ....)
         I Sesja - 2010.12.02
            Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 grudnia 2010r
            Protokół nr I /2010
         II Sesja - 2010.12.13
            UCHWAŁA NR II/2/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/3/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/4/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/6/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/7/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/8/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/9/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/10/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/11/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/12/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            Uchwała Nr II/13/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            Uchwała nr II/14/2010 Rady Miejskiej Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR II/15/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r
            Protokół nr II/2010r
         Sesja III - 2010.12.20
            Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2010 r
            U C H W A Ł A Nr III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2010 r
            Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2010 roku
            UCHWAŁA Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2010
            Protokół nr III/2010r
         Sesja IV - 2010.12.28
            Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 roku
            UCHWAŁA NR IV/21/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR IV /23/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r
            Uchwała IV/24/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r
            Uchwała IV/25/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r
            Uchwała IV/26/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r
            Uchwała Nr IV/27/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar
            UCHWAŁA Nr IV/28/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r
            UCHWAŁA NR IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010r
            UCHWAŁA NR IV/30/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010r
            Protokół nr IV/2010r
      VI Kadencja (2011, Sesje V ....)
         Sesja V - 2011.02.04
            U C H W A Ł A Nr V/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 4 lutego 2011 r
            UCHWAŁA NR V/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            UCHWAŁA NR V/41/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 lutego 2011 r
            Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Wołowie dnia 4 lutego 2011 r
            Protokół nr V/ 2011
         Sesja VI - 2011.02.25
            U C H W A Ł A Nr VI/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 25 lutego 2011 r
            Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 lutego 2011 roku
            UCHWAŁA Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 lutego 2011 r
            UCHWAŁA nr VI/ 49/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 25 lutego 2011 r
            UCHWAŁA NR VI/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 25 lutego 2011 r
            Protokół nr VI/ 2011
         Sesja VII - 2011.03.24
            U C H W A Ł A Nr VII /51 /2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 24 marca 2011 r
            Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 marca 2011 roku
            Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 marca 2011 roku
            UCHWAŁA Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej W Wołowie z dnia 24 marca 2011 r
            Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 marca 2011 r
            Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 marca 2011 r
            Protokół Nr VII/2011
         Sesja VIII - 2011.04.29
            Uchwała Nr VIII/57/2011
            Uchwała Nr VIII/58/2011
            Uchwała Nr VIII/59/2011
            Uchwała Nr VIII/60/2011
            Uchwała Nr VIII/61/2011
            Uchwała Nr VIII/62/2011
            Uchwała Nr VIII/63/2011
            Uchwała Nr VIII/64/2011
            Uchwała Nr VIII/65/2011
            Uchwała Nr VIII/66/2011
            Uchwała Nr VIII/67/2011
            Uchwała Nr VIII/68/2011
            Uchwała Nr VIII/69/2011
            Protokół nr VIII/2011
         Sesja IX - 2011.05.31
            Uchwała Nr IX/70/2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Wołowskiego
            Uchwała Nr IX/71/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeg Dolny na realizację zadania „Obchody Powiatowego Dnia Strażaka dla wszystkich formacji ochrony przeciwpożarowej działaj
            Uchwała Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok
            Uchwała Nr IX/73/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 RAdy Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
            Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wołów na lata 2011 - 2016
            Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
            Uchwała Nr IX/76/2011 w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów wyróżniających się osiągnięciami działalnośc
            Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wołowa"
            Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu
            Uchwała Nr IX/79/2011w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w WOłowie Nr V/33/2011z dnia 4 lutego 201
            Protokół IX/2011
         Sesja X - 2011.06.16
            Uchwała Nr X/80/2011w sprawie emisji obligacji komunalnych
            Protokół nr X/2011
         Sesja XI - 2011.06.18
            Protokół XI/2011
         Sesja XII - 2011.06.29
         Sesja XIII - 2011.07.14
            Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
            Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów
            Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
            Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
            Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów
            Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdz
            Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników
            Protokół Nr XIII/2011
         Sesja XIV - 2011.08.30
            Uchwała XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów na realizację zadań w zakresie o
            Uchwała Nr XIV/97/2011Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów
            Uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o
            Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należnośc
            Uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały RAdy Miejskiej w Wołowie nr XXXI/276/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych o
            Uchwała Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie
            Uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji doraźnej do szczegółowego zbadania wniosku o wyrażenie zgody na rozwią
            Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie Nr V/33/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy
            Protokół Nr XIV/2011
         Sesja XV - 2011.09.19
            Uchwała Nr XV/104/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata, które pozostawia się bez dalszego biegu
            Uchwała Nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata, które pozostawia się bez dalszego biegu
            Uchwaa Nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
            Uchwała Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata, które pozostawia się bez dalszego biegu
            Uchwała Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata, które pozostawia się bez dalszego biegu
            Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata, które pozostawia się bez dalszego biegu
            Uchwała Nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata, które pozostawia się bez dalszego biegu
            Uchwaa Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
            Uchwała Nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
            Protokoł Nr XV/2011
         Sesja XVI - 2011.09.29
            Uchwała Nr XVI/113/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok
            Uchwała Nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z teren
            Uchwała Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały nr XVII/232/00 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych or
            Uchwała Nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie
            Protokół Nr XVI/2011
         Sesja XVII - 2011.10.14
            Uchwała Nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok
            Uchwała Nr XVII/118/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finanso
            Uchwała Nr XVII/119/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 października 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniony
            Uchwała nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 października 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowa
            Protokół Nr XVII/2011
         Sesja XVIII - 2011.10.27
            Uchwała Nr XVIII/121/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gmin
            Uchwała Nr XVIII/122/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finans
            Uchwała Nr XVIII/123/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie udzielenia dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców indywidualnych mieszkańców miejsc
            Uchwała Nr XVIII/124/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości połozonej na terenie Gminy
            Uchwała Nr XVIII/125/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/296/06 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzed
            Uchwała Nr XVIII/126/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola w Lubiążu
            Uchwała Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołowie na kadencję 2012 - 2015
            Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Kom
            Protokół Nr XVIII/2011
         Sesja XIX - 2011.11.08
            Uchwała Nr XIX/129/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Uchwała Nr XIX/130/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
            Uchwała Nr XIX/131/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
            Protokół Nr XIX/2011
         Sesja XX - 2011.11.17
            Uchwała Nr XX/132/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
            Uchwała Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała Nr XX/134/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta
            Protokół Nr XX/2011
         Sesja XXI - 2011.11.30
            Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała Nr XXI/136/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospo
            Uchwała Nr XXI/137/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołowie
            Uchwała Nr XXI/138/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie uchwalenia GPPiRPU dla Miasta i Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXI/139/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu
            Protokół Nr XXI/2011
         Sesja XXII - 2011.12.29
            Uchwała Nr XXII/140/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała Nr XXII/141/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gm
            Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
            Uchwała Nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXII/144/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów
            Protokół Nr XXII/2011
      VI Kadencja (2012, XXIII - ...)
         Sesja XXIII - 2012.01.12
            Stanowisko Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Wołowie
            Protokół Nr XXIII/2012
         Sesja XXIV - 2012.01.30
            Uchwała Nr XXIV/145/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy W
            Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów na realizację zadań w zakre
            Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
            Uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomoś
            Uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Gminy Woł
            Uchwała Nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki
            Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Wołów n
            Stanowisko Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie pisma Pani Haliny Nowak z dnia 29 kwietnia 2011 r.
            Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
            Uchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
            Uchwała Nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
            Uchwała Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
            Uchwała Nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
            Uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie na 201
            Uchwała Nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
            Uchwała Nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
            Protokół Nr XXIV/2012
         Sesja XXV - 2012.02.29
            Uchwała Nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad przyznan
            Uchwała Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Wołów” sp. z o.o. i objęc
            Uchwała Nr XXV/162/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXV/163/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r.
            Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będą
            Uchwała Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zb
            Uchwała Nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Sta
            Uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXI/136/2011 z dnia 30 listopada 2011, w sprawie określenia zasad ud
            Protokół Nr XXV/2012
         Sesja XXVI - 2012.03.30
            Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę kompleksu
            Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wińsko na realizację zadania "Obchody Powiatowego Dnia Strażaka dla wszyst
            Uchwała Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w spra
            Uchwałą Nr XXVI/173/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
            Uchwała Nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Mojęcice, Stobno, Lubiąż, Lipnica i Krzydlina Wielka
            Uchwałą Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Sta
            Protokół Nr XXVI/2012
         Sesja XXVII - 2012.04.26
            Uchwała Nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansow
            Uchwała Nr XXVII/177/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
            Uchwała Nr XXVII/178/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej na terenie Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXVII/179/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej na terenie Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXVII/180/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Gminy Woł
            Uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów n
            Protokół Nr XXVII/2012
         Sesja XXVIII - 2012.05.28
            Uchwała Nr XXVIII/182/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała Nr XXVIII/183/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie do zaciągnięcia zobowiązania fina
            Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dział
            Uchwała Nr XXVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zas
            Uchwała Nr XXVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu
            Uchwała Nr XXVIII/187/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Sta
            Uchwała Nr XXVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu
            Protokół Nr XXVIII/2012
         Sesja XXIX - 2012.06.29
            Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2011
            Uchwała Nr XXIX/191/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2011 rok
            Uchwała Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnik
            Uchwała Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała Nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
            Uchwała Nr XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu
            Protokół Nr XXIX/2012
         Sesja XXX - 2012.07.30
            Uchwała Nr XXX/196/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pr
            Uchwała Nr XXX/197/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadań administracji publicznej
               Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 14 sierpnia 2012 r.
            Uchwała Nr XXX/198/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
            Protokół Nr XXX/2012
         Sesja XXXI - 2012.08.29
            Uchwała Nr XXXI/199/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wielo
            Uchwała Nr XXXI/200/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy W
            Uchwała Nr XXXI/201/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
            Uchwała XXXI/202/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie i nadania jej statutu
            Uchwała Nr XXXI/203/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prow
            Uchwała Nr XXXI/204/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji S
            Uchwała Nr XXXI/205/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na
            Protokół Nr XXXI/2012
         Sesja XXXII - 2012.09.28
            Uchwała nr XXXII/206/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
            Uchwała Nr XXXII/207/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodow
            Uchwała Nr XXXII/208/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wie
            Uchwała Nr XXXII/209/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
            Uchwała Nr XXXII/210/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012, 2013 i 2014"
            Uchwała Nr XXXII/211/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
            Uchwała Nr XXXII/212/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnica
            Uchwała Nr XXXII/213/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia pl
            Uchwała Nr XXXII/214/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
            Protokół Nr XXXII/2012
         Sesja XXXIII - 2012.10.11
            Uchwała Nr XXXIII/215/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwał nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu G
            Protokół Nr XXXIII/2012
         Sesja XXXIV - 2012.10.29
            Uchwała Nr XXXIV/216/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu G
            Uchwała Nr XXXIV/217/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za pierwsze półrocz
            Uchwała Nr XXXIV/218/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Gminy
            Uchwała Nr XXXIV/219/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowan
            Uchwała Nr XXXIV/220/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VI/XLV/343/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwale
            Uchwała Nr XXXIV/221/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy
            Uchwała Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr XXXIV/2012
         Sesja XXXV - 2012.11.14
            Uchwała Nr XXXV/225/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Wołów w 2
            Uchwała Nr XXXV/226/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Uchwała Nr XXXV/227/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
            Uchwała Nr XXXV/228/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
            Protokół Nr XXXV/2012
         Sesja XXXVI - 2012.11.29
            Uchwała Nr XXXVI/229/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wie
            Uchwała nr XXXVI/230/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
            Uchwała Nr XXXVI/231/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów
            Uchwała Nr XXXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXXVI/233/2012 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo
            Uchwała Nr XXXVI/234/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/08 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
            Uchwała Nr XXXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerstwa publiczno - prywatnego celem przystąpienia do realizacji za
            Uchwała Nr XXXVI/236/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
            Uchwała Nr XXXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ter
            Protokół Nr XXXVI/2012
         Sesja XXXVII - 2012.12.18
            Uchwała Nr XXXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
            Uchwała Nr XXXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej op
            Uchwała Nr XXXVII/240/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo
            Uchwała Nr XXXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
            Uchwała Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli ni
            Protokół Nr XXXVII/2012
         Sesja XXXVIII - 2012.12.28
            Uchwała Nr XXXVIII/243/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wie
            Uchwała Nr XXXVIII/244/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
            Uchwała Nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
            Uchwała Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
            Uchwała Nr XXXVIII/247/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z
            Uchwała Nr XXXVIII/248/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podst
            Uchwała Nr XXXVIII/250/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2
            Protokół Nr XXXVIII/2012
      VI Kadencja (2013, Sesje XXXIX/2013 - ...)
         Sesja XXXIX/2013 - 2013.01.17
            Uchwała Nr XXXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej
            Uchwała Nr XXXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gmi
            Uchwała Nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów
            Protokół Nr XXXIX/2013
         Sesja XL/2013 - 2013.01.24
            Uchwała Nr XL/254/2013 Radz Miejskiej w Wołowie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
            Protokół Nr XL/2013
         Sesja XLI/2013 - 2013.01.31
            Uchwała Nr XLI/255/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad
            Uchwała Nr XLI/256/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazw dla ulic w Wołowie
            Uchwała Nr XLI/257/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
            Uchwała Nr XLI/258/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
            Uchwała Nr XLI/259/2013 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
            Uchwała Nr XLI/260/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
            Uchwała Nr XLI/261/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
            Uchwała Nr XLI/262/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie na 2013
            Uchwała Nr XLI/263/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
            Uchwała Nr XLI/264/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
            Uchwała Nr XLI/265/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr XLI/2013
         Sesja XLII/2013 - 2013.02.15
            Uchwała Nr XLII/266/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji
            Uchwała Nr XLII/267/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
            Uchwała Nr XLII/268/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przedstrzennego - Miasto Wołów
            Uchwała Nr XLII/269/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Sm
            Uchwała Nr XLII/270/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP - zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo - Gmina Wo
            Uchwała Nr XLII/271/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce - Gmina Wołów - Strefa III
            Uchwała Nr XLII/272/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice - Gmina Wołów -
            Uchwała XLII/273/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica - Gmina Wołów - Strefa V
            Uchwała Nr XLII/274/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Dębno, Rudno - Gmina Wołów - Strefa VI
            Uchwała Nr XLII/275/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków - Gmina Wołów - Strefa VII
            Uchwała Nr XLII/276/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Stobno, Mojęcice - Gmina Wołów - Strefa VIII
            Uchwała nr XLII/277/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce - Gmina Wołów - Strefa IX
            Protokół Nr XLII/2013
         Sesja XLIII/2013 - 2013.03.01
            Uchwała XLIII/278/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki
            Uchwała Nr XLIII/279/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/164/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz
            Protokół Nr XLIII/2013
         Sesja XLIV/2013 - 2013.03.25
            Uchwała Nr XLIV/280/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Powiatu Wołowskiego
            Uchwała Nr XLIV/281/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
            Uchwała Nr XLIV/282/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
            Uchwała Nr XLIV/283/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1m3 dostaczonej wody dla odbiorców indywidualnych wynikającej z taryfy za dostaczo
            Uchwała Nr XLIV/284/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów
            Uchwała Nr XLIV/285/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
            Protokół Nr XLIV/2013
         Sesja XLV/2013 - 2013.04.29
            Uchwała Nr XLV/286/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce OSP Gminy Wołów - Ochotniczej Straży Pożarnej Krzydlina Wielka na reali
            Uchwała Nr XLV/287/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej P
            Uchwała Nr XLV/288/2013 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
            Protokół Nr XLV/2013
         Sesja XLVI/2013 - 2013.05.29
            Uchwała nr XLVI/289/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
            Uchwała Nr XLVI/290/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wołów na lata 2013 - 2015
            Uchwała Nr XLVI/291/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
            Protokół Nr XLVI/2013
         Sesja XLVII/2013 - 2013.06.26
            Uchwała nr XLVII/292/2013 w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, którego mandat wygasł.
            Uchwała nr XLVII/293/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok.
            Uchwała nr XLVII/294/2013w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2012 rok.
            Uchwała nr XLVII/295/2013w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok.
            Uchwała nr XLVII/296/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
            Uchwała nr XLVII/297/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/289/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomoc
            Uchwała nr XLVII/298/2013w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
            Uchwała nr XLVII/299/2013w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce OSP Gminy Wołów – Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
            Uchwała nr XLVII/300/2013w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów.
            Uchwała nr XLVII/301/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
            Uchwała nr XLVII/302/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze
            Uchwała nr XLVII/303/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
               Uchwała nr 78/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/303/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z d
            Uchwała nr XLVII/304/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
            Uchwała nr XLVII/305/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko
            Uchwała nr XLVII/306/2013w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Garwół, Łososiowice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Stary Wołów.
            Uchwała nr XLVII/307/2013w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.
            Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 22 maja 2013 r. do 17 czerwca 2013 r. - autopoprawka
            Protokół Nr XLVII/2013
         Sesja XLVIII/2013 - 2013.07.22
            Uchwała Nr XLVIII/308/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej P
            Uchwała Nr XLVIII/309/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
            Uchwała Nr XLVIII/310/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/284/2013 Rady MIejksiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowani
            Uchwała Nr XLVIII/311/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady MIejksiej w Wołowie nr XLI/257/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu
            Uchwała Nr XLVIII/312/2013 Rady Miejskiej w Wołowie nr II/5/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Komisji Rady Miejksiej w Wołowie
            Protokół Nr XLVIII/2013
         Sesja XLIX/2013 - 2013.08.13
            Uchwała nr XLIX/313/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gmi
            Uchwała nr XLIX/314/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
            Protokół Nr XLIX/2013
         Sesja L/2013 - 2013.08.29
            Uchwała Nr L/315/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego
            Uchwała Nr L/316/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu
            Protokół Nr L/2013
         Sesja LI/2013 - 2013.09.30
            Uchwała Nr LI/317/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę dr
            Uchwała Nr LI/318/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
            Uchwała Nr LI/319/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remon
            Uchwała Nr LI/320/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
            Uchwała Nr LI/321/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie aktu o podziale sa
            Uchwała Nr LI/322/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Uchwała Nr LI/323/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr LI/2013
         Sesja LII/2013 - 2013.10.11
            Uchwała Nr LII/324/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
            Protokół Nr LII/2013
         Sesja LIII/2013 - 2013.10.24
            Uchwała Nr LIII/325/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej P
            Uchwała Nr LIII/326/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r.
            Uchwała Nr LIII/327/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwał związanych z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
            Uchwała Nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Miasto Wołów
            Uchwała Nr LIII/329/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzow
            Uchwała Nr LIII/330/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP - zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo - G
            Uchwała Nr LIII/331/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce - Gmina Wołów - Strefa III
            Uchwała Nr LIII/332/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice - Gmina Wo
            Uchwała Nr LIII/333/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica - Gmina Wołów - Strefa V
            Uchwała Nr LIII/334/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Dębno, Rudno - Gmina Wołów - Strefa VI
            Uchwała Nr LIII/335/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków - Gmina Wołów - Strefa VII
            Uchwała Nr LIII/336/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Stobno, Mojęcice - Gmina Wołów - Strefa VIII
            Uchwała Nr LIII/337/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce - Gmina Wołów - Strefa I
            Protokół Nr LIII/2013
         Sesja LIV/2013 - 2013.11.13
            Uchwałą Nr LIV/338/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości
            Uchwała Nr LIV/339/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Wołów w 20
            Uchwała Nr LIV/340/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
            Uchwała Nr LIV/341/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
            Uchwała Nr LIV/342/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów
            Uchwała nr LIV/343/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/305/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. dotyczącej zmiany uchwa
            Uchwała Nr LIV/344/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio
            Uchwała Nr LIV/345/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pra
            Uchwała Nr XLIV/346/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
            Uchwała Nr LIV/347/2013 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołów
            Uchwała Nr LIV/348/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr LIV/2013
         Sesja LV/2013 - 2013.12.20
            Uchwała Nr LV/349/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wo
            Uchwała Nr LV/350/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy W
            Uchwała Nr LV/351/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
            Uchwała Nr LV/352/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remon
            Uchwała nr LV/353/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. nieruchomości gminnej zab
            Uchwała Nr LV/354/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego Gminie Wołów prawa własności nieruchomości gruntowej
            Uchwała Nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
            Uchwała nr LV/356/2013 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok
            Protokół Nr LV/2013
      VI Kadencja (2014, LVI/2014 - ...)
         Sesja LVI/2014 - 2014.01.31
            Uchwała Nr LVI/357/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2014
            Uchwała Nr LVI/358/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała Nr LVI/359/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
            Uchwała Nr LVI/360/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego
            Uchwała Nr LVI/361/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w
            Uchwała Nr LVI/362/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na
            Uchwała Nr LVI/363/2014 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicja
            Uchwała Nr LVI/364/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
            Uchwała Nr LVI/365/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia "Pro
            Uchwała Nr LVI/366/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
            Uchwała Nr LVI/367/2014 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r.oku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. nieruchomości gminne
            Uchwała Nr LVI/368/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2014 rok
            Uchwała Nr LVI/369/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie na 2014 rok
            Uchwała Nr LVI/370/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Uchwała Nr LVI/371/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu
            Uchwała Nr LVI/372/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do załatwiania indywidualnych spra
            Uchwała Nr LVI/373/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do załatwiania indywidualn
            Uchwała Nr LVI/374/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości połozonych w Woło
            Protokół Nr LVI/2014
         Sesja LVII/2014 - 2014.02.27
            Uchwała Nr LVII/375/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok
            Uchwała Nr LVII/376/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki
            Uchwała Nr LVII/377/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będ
            Uchwała Nr LVII/378/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbi
            Uchwała Nr LVII/379/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1 m3 dostarczonej wody i ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców indyw
            Uchwała Nr LVII/380/2014 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
            Uchwała Nr LVII/381/2014 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Koszarowej 1-3
            Protokół Nr LVII/2014
         Sesja LVIII/2014 - 2014.03.20
            Uchwała Nr LVIII/382/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała nr LVIII/383/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady MIejskiej w Wołowie nr XXXII/206/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy
            Uchwała nr LVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejksiej w Wołowie nr XXXII/207/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy
            Uchwała Nr LVIII/385/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzą
            Uchwała nr LVIII/386/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/379/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty
            Uchwała Nr LVIII/387/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad przyznania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
            Protokół Nr LVIII/2014
         Sesja LIX/2014 - 2014.03.31
            Uchwała Nr LIX/388/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. i zmiany uchwały nr LV/351/2
            Uchwała Nr LIX/389/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów
            Uchwała Nr LIX/390/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczn
            Uchwała Nr LIX/391/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury
            Uchwała Nr LIX/392/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki
            Protokół Nr LIX/2014
         Sesja LX/2014 - 2014.04.30
            Uchwała Nr LX/393/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognoz
            Uchwała Nr LX/394/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała Nr LX/395/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerstwa publiczno - prywatnego celem przystąpienia do realizacji zadani
            Uchwała Nr LX/396/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wołów
            Uchwała Nr LX/397/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parku znajdującego się w Wołowie przy ulicy Sikorskiego 6 (działka nr 4
            Uchwała Nr LX/398/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 3 w Lubiążu przy ulicy Willmanna 4
            Protokół Nr LX/2014
         Sesja LXI/2014 - 2014.05.30
            Uchwała Nr LXI/399/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów na realizację zadań w zakresie o
            Uchwała Nr LXI/400/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów n
            Uchwała Nr LXI/401/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
            Uchwała LXI/402/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiostwa Wodno - Kanalizacyjnego Wołów spółki z ograniczoną odpowiedz
            Uchwała Nr LXI/403/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego "Powiatowego Centrum Medycznego " spółki z ograniczona odpowiedzialnością z
            Uchwała Nr LXI/404/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania prze
            Uchwała nr LXI/405/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/243/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad pobor
            Uchwała Nr LXI/406/2014 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie
            Protokół Nr LXI/2014
         Sesja LXII/2014 - 2014.06.30
            Uchwała Nr LXII/407/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania b
            Uchwała Nr LXII/408/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2013.
            Uchwała Nr LXII/409/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2013 rok.
            Uchwała Nr LXII/410/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała Nr LXII/411/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie włączenia Przedszkola nr 3 „Niezapominajka” w Lubiążu do Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.
            Uchwała Nr LXII/412/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
            Protokół Nr LXII/2014
         Sesja LXIII/2014 - 2014.08.11
            Uchwała nr LXIII/413/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała nr LXIII/414/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej na realizację zadań w zakresie
            Uchwała nr LXIII/415/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/360/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie pomocy finans
            Uchwała nr LXIII/416/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania
            Uchwała nr LXIII/417/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
            Uchwała nr LXIII/418/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lo
            Protokół Nr LXIII/2014
         Sesja LXIV/2014 - 2014.08.20
            Uchwała nr LXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Progno
            Uchwała nr LXIV/420/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Protokół nr LXIV/2014
         Sesja LXV/2014 - 2014.09.04 i 08
            Uchwała nr LXV/421/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała nr LXV/422/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXII/412/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu
            Uchwała nr LXV/423/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lo
            Uchwała nr LXV/424/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego Gminie Wołów prawa własności nieruchomości gruntow
            Uchwała nr LXV/425/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/206/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gm
            Uchwała nr LXV/426/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonom
            Protokół Nr LXV/2014
         Sesja LXVI/2014 - 2014.10.02
            Uchwała nr LXVI/427/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gmi
            Uchwała nr LXVI/428/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/377/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27.02.2014 r. w sprawie ustalenia wielo
            Uchwała nr LXVI/429/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie liczby punktów
            Uchwała nr LXVI/430/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/207/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podzia
            Uchwała nr LXVI/431/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 02 października 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wo
            Protokół Nr LXVI/2014
         Sesja LXVII/2014 - 2014.10.29
            Uchwała Nr LXVII/432/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów - Ochotniczej Straży Po
            Uchwała Nr LXVII/433/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wielol
            Uchwała Nr LXVII/434/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gmi
            Uchwała Nr LXVII/435/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzieleni
            Uchwała Nr LXVII/436/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy W
            Uchwała Nr LXVII/437/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych
            Uchwała Nr LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pr
            Uchwała Nr LXVII/439/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie za bezzasadną
            Uchwała nr LXVII/440/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr LXVII/2014
         Sesja LXVIII/2014 - 2014.11.11
            Protokół Nr LXVIII/2014
         Sesja LXIX/2014 - 2014.11.14
            Uchwała Nr LXIX/441/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/346/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia po
            Protokół Nr LXIX/2014
      Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji
         materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie - 2011 rok
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 16.06.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 18.06.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.07.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 19.09.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.10.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.10.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 08.11.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 17.11.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2011 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.12.2011 r.
         materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie - 2012 rok
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 12.01.2012 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.01.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 21 grudnia 2011 r. do 19 stycznia 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
               Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własnosć Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Wołów na rok 2012
               Stanowisko Rady Miejskiej w Wołowie dotyczące pisma Pani Haliny Nowak z dnia 29.04.2011 r.
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Praw Obywatelskich Rady MIejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.02.2012 r.
               Sprawozdanie z działaności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 20 stycznia 2012 r. do 17 lutego 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad przyznania sołtysom i zwrotu kosztów podróży służbowej
               Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego "Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego Wołów" sp. z o.o. i objęcia nowych udziałów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ści
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.03.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 20 lutego 2012 r. do 20 marca 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Woło
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wińsko na realizację zadania "Obchody Powiatowego Dnia Strażaka dla wszystkich formacji ochrony przeciwpożarowej działających na t
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłozonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Mojęcice, Stobno, Lubiąż, Lipnica i Krzydlina Wielka
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 26.04.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 21 marca 2012 r. do 18 kwietnia 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości połozonej na terenie Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej na terenie Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci szkolno - przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Wołów
               Uchwała Nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansow
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 28.05.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 20 kwietnia 2012 r. do 18 maja 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację przez Miejską i Gminną Bibliotekę
               Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Wołów, w zakresie oc
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lu
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Komisji Rady Miejskiej w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołow za okres od 21 maja 2012 r. do 20 czerwca 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2011
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2011 rok
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej nr 1284D w z
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.07.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 21 czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.08.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 23 lipca 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok..
               Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
               Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie i nadania jej statutu.
               Projekt uchwały w sprawie Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezw
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Komisji Rady Miejskiej w Wołowie
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 28.09.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 21 sierpnia 2012 r. do 20 wrześniania 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Wołów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
               Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Wołów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012, 2013 i 2014" do realizacji przez Gminę Wołów
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnica
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/2012 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie na 201
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 11.10.2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.10.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres 0d 21 września 2012 r. do 19 października 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VI/XLV/343/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gm
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publiczne
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.11.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 22 października 2012 r. do 5 listopada 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Wołów w 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
               Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
               Uzasadnienie podwyższenia stawek podatkowych
               Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
               uzasadnienie
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.11.2012 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 6 listopada 2012 r. do 21 listopada 2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia wysokości stawek o
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerstwa publiczno - prywatnego celem przystąpienia do realizacji zadania zwiększającego efektywność energetyczną obiektów uż
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2011 Rady MIejskiej w Wołowie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 18.12.2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
               Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
               Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
               Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 28.12.2012 r.
               Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów"
               Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia planu sieci szkolno - przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wołowski oddziału przedszkolnego
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2013
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 22 listopada 2012 r. do 10 grudnia 2012 r.
         materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie - 2013 rok
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 17.01.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 20 grudnia 2012 r. do 7 stycznia 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 24.01.2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 31.01.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 08 stycznia 2013 r. do 23 stycznia 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia wysokości stawek o
               Projekt uchwały w sprawie nadania nazw dla ulic w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie XLII- 15.02.2013 r.
               Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie. Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie.
               Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Miasto Wołów
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi:Pełczyn,Warzęgowo,Nieszkowice,Gródek,Pierusza,Pawłoszewo,Łazarzowice,Smarków,Straża,Siodłkowice,Proszkowa,Stęszów-Gmina Wołów-Strefa
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo-Gmina Wołów-Strefa II
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce - Gminy Wołów - Strefa III
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice - Gmina Wołów - Strefa IV
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica - Gmina Wołów - Strefa V
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Dębno, Rudno - Gmina Wołów - Strefa VI
               Projekt w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków - Gmina Wołów - Strefa VII
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stobno, Mojęcice - Gmina Wołów - Strefa VIII
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce - Gmina Wołów - Strefa IX
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 1.03.2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ści
               Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXV/164/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będąc
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 25.03.2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców indywidualnych wynikającej z taryfy za dostarczoną wodę na terenie Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej
               Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 21 lutego 2013 r. do 15 marca 2013 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.04.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 16 marca 2013 r. do 19 kwietnia 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce OSP Gminy Wołów - Ochotniczej Straży Pożarnej Krzydlina Wielka na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wołów na lata 2013 - 2015.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.05.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 22 kwietnia 2013 r. do 21 maja 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wołów na lata 2013 - 2015
               Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 26.06.2013 r.
               Porządek obrad.
               Projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, którego mandat wygasł.
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok.
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2012 rok.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce OSP Gminy Wołów – Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wo
               Projekt podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodaro
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Garwół, Łososiowice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Stary Wołów.
               Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 22.07.2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/284/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/257/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 13.08.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 18 czerwca 2013 r. do 09 sierpnia 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wo
               Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
               Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.08.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 10 sierpnia 2013 r. do 21 sierpnia 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego.
               Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
            Sesja Rady MIejskiej w Wołowie - 30.09.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 23 sierpnia 2013 r. do 20 września 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych nr 1285D relacji Krzydlina Mała - Dębno oraz
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury - Wołowskiego Ośrodka Kultur
               Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont chodnika wzdłuż ulic Piłsudskiego i Ścinawskiej w miejs
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 11.10.2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 24.10.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 21 września 2013 r. do 15 października 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał związanych z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Miasto Wołów
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo - Gmina Wołów - Strefa
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce - Gmina Wołów - Strefa III
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice - Gmina Wołów - Strefa IV
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica - Gmina Wołów - Strefa V
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Dębno, Rudno - Gmina Wołów - Strefa VI
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Maa, Domaszków - Gmina Wołów - Strefa VII
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stobno, Mojęcice, - Gmina Wołów - Strefa VIII
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce - Gmina Wołów - Strefa IX
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 13.11.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 16 października 2013 r. do 04 listopada 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
               Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Wołów w 2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
               Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/305/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. dotyczącej zmiany uchwały nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grud
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publiczne
               Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
               Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołów
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Na Burmistrza Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru im. Żołnierzy Wyklętych w Wołowie
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 20.12.2013 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 05 listopada 2013 r. do 12 grudnia 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieIoletniej prognozy finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/319/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. nieruchomości gminnej zabudowanej stacją transformatorową
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego Gminie Wołów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołowie przy ulicy Stawowej na przysługują
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego połozonego w Wołowie przy ul. Koszarowej 1-3
               Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok
         materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie - 2014 rok
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 31.01.2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2014
               Sprawozdanie z działaności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 13 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/356/2013 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
               Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego
               Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywn
               Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
               Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Wołów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do r
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów"
               Projekt uchwały o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. nieruchomości Gminy Wołów przeznaczonej pod budowę stacji transformatorowej
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2014 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie na 2014 rok
               Projekt uchwały w sprawie ponownej skargi na Burmistrza Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.02.2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ści
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1 m3 dostarczonej wody i ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidualnych wynikających z taryfy za dostarczoną wodę i odp
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 23 stycznia 2014 r. do 17 lutego 2014 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 20.03.2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/206/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nume
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/207/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich num
               Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/379/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1m3 dostarczonej wody i ceny za 1 m3 odprowadzony
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad przyznania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 31.03.2014 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 18 lutego 2014 r. do 21 marca 2014 r. 2013 r.
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki
               Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu wydatków za świadc
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury - Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wo
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.04.2014 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 22 marca 2014r. do 22 kwietnia 2014r.
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerstwa publiczno – prywatnego celem przystąpienia do realizacji zadania zwiększającego efektywność energetyczną obiektów u
               Projekt uchwały o woli przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wołów.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.05.2014 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 23 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok
               Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
               Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego Wołów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego "Powiatowego Centrum Medycznego" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/243/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia wysokości stawek op
               Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.06.2014 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów .
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2013 rok.
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołow absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2013 rok
               Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola nr 3 „Niezapominajka” w Lubiążu do Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu
               Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
               Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 11.08.2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżania oraz zwalniania od obowiązku realizacji
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołów na rok 2014"
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/412/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
               Informacja na temat wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. oraz przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego 2014/2015
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/360/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 20.08.2014 r.
               Porządek obrad Sesji,
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 04.09.2014 r.
               Porządek obrad Sesji.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów .
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/206/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nume
               Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie .
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 02.10.2014 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 25 sierpnia 2014 r. do 23 września 2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/377/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27.02.2014 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i ur
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wy
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady MIejskiej w Wołowie nr XXXII/207/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich num
               Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląski
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.10.2014 r.
               Porządek obrad Sesji.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów .
               Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów – Ochotniczej Straży Pożarnej Krzydlina Mała na realizację zadań w zakresie ochrony p
               Projket uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. .
               Projekt uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
               Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie za bezzasadną. .
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2015.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 11.11.2014 r.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.11.2014 r.
               Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołow za okres od 21 października 2014 r. do 07 listopada 2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany XLIV/346/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
      VII Kadencja 2014 r.
         Sesja I/2014 - 2014.12.01
            Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie
            Protokół Nr I/2014
         Sesja II/2014 - 2014.12.17
            Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie
            Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin ,,Bychowo"
            Protokół Nr II/2014
         Sesja III/2014 - 2014.12.29
            Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Wołów.
            Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie.
            Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania
            Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia
            Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów.
            Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
            Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2015.
            Protokół Nr III/2014
      VII Kadencja 2015 r.
         Sesja IV/2015 - 2015.01.28
            Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady MIejksiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołó
            Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015, 2016, 2017 i 2018" do reali
            Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego
            Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, w sprawie przyjęcia ,,Programu
            Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r.w sprawie przyjęcia roczn
            Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2015 rok.
            Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie na 2015 rok.
            Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.
            Protokół Nr IV/2015
         Sesja V/2015 - 2015.02.06
            Protokół Nr V/2015
         Sesja VI/2015 - 2015.02.24
            Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będący
            Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbioro
            Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ,,Powiatowego Centrum Medycznego" Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie
            Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ,,Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie" spółki z ograniczoną o
            Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów
            Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
            Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
            Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w szkołach podstawowowych prowadzonych
            Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Lubiążu na rzecz Województwa Dolnośląskie
            Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Wołów ze Stowarzyszenia Gmin ,,Unia Miasteczek Polskich"
            Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. zmianiającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w charakterze członka zwyczajneg
            Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania powołania sk
            Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr VI/2015
         Sesja VII/2015 - 2015.03.13
            Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów
            Uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu
            Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 marca 2015 r. w utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz
            Protokół nr VII/2015
         Sesja VIII/2015 - 2015.03.27
            Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów
            Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1m3 dostarczonej wody i ceny za 1m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidua
            Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przekazania Fundacji Ekologicznej - Wychowanie i Sztuka ,,Elementarz" z siedzibą w Katowicach prowadzenia Szkoły
            Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw
            Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w Gminie
            Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
            Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia roczn
            Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/402/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału
            Protokół Nr VIII/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r.
         Sesja IX/2015 - 2015.04.22
            Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/402/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału
            Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na rzecz Związku Gmin Bychowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn
            Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
            Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołó
            `Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
            Protokół Nr IX/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r.
         Sesja X/2015 - 2015.05.20
            Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
            Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na
            Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów
            Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki,
            Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Ma
            Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wołów"
            Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr X/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r.
         Sesja XI/2015 - 2015.05.29
            Uchwała nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/319/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzec
            Uchwała nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/346/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy r
            Protokół nr XI/2015
         Sesja XII/2015 - 2015.06.22
            Uchwała nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/359/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
            Uchwała nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyc
            Protokół Nr XII/2015 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 czerwca 2015 r.
         Sesja XIII/2015 - 2015.06.29
            Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budż
            Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2014.
            Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok.
            Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie diet radnych.
            Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
            Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie poparcia inicjatywy społecznej Stowarzyszenia pod nazwą ,,Nowa Trasa Obornicka”
            Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wołowie.
            Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu oso
            Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na
            Protokół Nr XIII/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r.
         Sesja XIV/2015 - 2015.07.17
            Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewó
            Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów
            Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie emisji obligacji
            Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Wołowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
            Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr XIV/2015 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r.
         Sesja XV/2015 - 2015.08.03
            Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok
            Protokół Nr XV/2015 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 3 sierpnia 2015 r.
         Sesja XVI/2015 - 2015.08.27
            Uchwała Nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognoz
            Uchwała Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała Nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
            Uchwała Nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 139/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawie zakazu poboru
            Uchwała Nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
            Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników na kaden
            Protokół nr XVI/2015
         Sesja XVII/2015 - 2015.09.30
            Uchwała Nr XVII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. zmiany uchwały nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17.07.2015 r. w sprawie emisji obligacji
            Uchwała Nr XVII/94/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Progn
            Uchwała Nr XVII/95/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała Nr XVII/96/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urz
            Uchwała Nr XVII/97/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad
            Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia pomoc
            Uchwała Nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz innym formom wych
            Uchwała Nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gminnej połozonej w Wołowie przy ul. Skowro
            Uchwała Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wołów do Związku Miast Polskich
            Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025
            Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Wołów do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przygotowania dokumentacji t
            Protokół Nr XVII/2015
         Sesja XVIII/2015 - 2015.10.23
            Uchwała nr XVIII/104/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
            Uchwała nr XVIII/105/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wołowskiego w formie dotacji celowej
            Uchwała nr XVIII/106/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu
            Protokół Nr XVIII/2015
         Sesja XIX/2015 - 2015.10.29
            Uchwała nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gmin
            Uchwała nr XIX/108/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/2015 r. Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17.07.2015 r. w sprawie emisji obligac
            Uchwała nr XIX/109/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pr
            Uchwała nr XIX/110/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Starym Wołowie na rzecz Skarbu Pa
            Uchwała nr XIX/111/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołowie na kadencję 2016 – 2019.
            Protokół Nr XIX/2015
         Sesja XX/2015 - 2015.11.13
            Uchwała Nr XX/112/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Uchwała Nr XX/113/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów
            Uchwała Nr XX/114/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
            Uchwała Nr XX/115/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
            Protokół Nr XX/2015
         Sesja XXI/2015 - 2015.11.30
            Uchwała Nr XXI/116/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grud
            Uchwała XXI/117/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołó
            Protokół Nr XXI/2015
         Sesja XXII/2015 - 2015.12.11
            Uchwała nr XXII/118/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pom
            Uchwała Nr XXII/119/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prog
            Uchwała nr XXII/120/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Woł
            Uchwała nr XXII/121/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołó
            Uchwała nr XXII/122/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/181/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu
            Uchwała nr XXII/123/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla na
            Uchwała Nr XXII/124/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Wołowskiego Ośrodka Kultury w
            Uchwała nr XXII/125/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Wołów do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa
            Uchwała Nr XXII/126/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wołów do stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląs
            Protokół Nr XXII/2015
         Sesja XXIII/2015 - 2015.12.30
            Uchwała nr XXIII/127/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia po
            Uchwała nr XXIII/128/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w spr. zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów n
            Uchwała nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028
            Uchwałę nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok
            Uchwały nr XXIII/131/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisa
            Uchwała nr XXIII/132/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołów”
            Uchwała nr XXIII/133/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2016
            Protokół Nr XXI/2015
      VII Kadencja 2016 r.
         Sesja XXIV/2016 - 2016.01.28
            Porządek obrad
            Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wi
            Uchwała XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy W
            Uchwała nr XXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego
            Uchwała nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia stawek tej opłaty, zasad i terminów jej poboru oraz wysokości wyn
            Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddzia
            Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstaw
            Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
            Uchwała nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu
            Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu
            Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2016 rok
            Uchwała XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie na 2016r.
            Protokół Nr XXIV/2016
         Sesja XXV/2016 - 2016.02.11 r.
            Porządek obrad
            Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów
            UCHWAŁA NR XXV/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
            UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekły
            UCHWAŁA NR XXV/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opła
            Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
            UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc
            UCHWAŁA nr XXV/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 luty 2016r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruc
            Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach
            Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośr
            Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przyj
            Protokół Nr XXV/2016
         Sesja XXVI/2016 - 2016.03.02
            Porządek obrad
            Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzec
            UCHWAŁA NR XXVI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będąc
            UCHWAŁA NR XXVI/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 2 marca 2016 r.   w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla
            Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wołów
            Uchwała nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
            Protokół Nr XXVI/2016
         Sesja XXVII/2016 - 2016.03.31
            Porządek obrad
            Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wołów na lata 2016-2026”
            Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej P
            Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy
            Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie na 2016 rok
            UCHWAŁA NR XXVII/164/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targow
            Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wołowie
            Protokół Nr XXVII/2016
         Sesja XXVIII/2016 - 2016.05.12
            Porządek obrad
            Sprawozdanie z działalności Burmistrza
            Uchwała nr XXVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Wołów do zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa
            Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy
            Uchwała nr XXVIII/168/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Prog
            Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach
            Protokół Nr XXVIII/2016
         Sesja XXIX/2016 - 2016.05.16
            Porządek obrad
            Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodno –Kanalizacyjnego Wołów spółki z ograniczoną od
            Uchwała nr XXIX/171/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na rzecz Związku Gmin Bychowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
            Uchwała nr XXIX/172/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 217/1, 325 w Garwo
            Uchwała nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 382/3, 379, 309/1,
            Protokół Nr XXIX/2016
         Sesja XXX/2016 - 2016.06.15
            Porządek obrad
            Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budże
            Uchwała nr XXX/176/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2015
            Uchwała nr XXX/177/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok
            Uchwała nr XXX/178/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Pro
            Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wo
            Uchwała nr XXX/180/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Wołów do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
            Uchwała nr XXX/181/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów o
            Protokół Nr XXX/2016
         Sesja XXXI/2016 - 2016.06.30
            Porządek obrad
            UCHWAŁA NR XXXI/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wołów na lata 2016-2018
            UCHWAŁA NR XXXI/183/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warun
            UCHWAŁA NR XXXI/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.
            UCHWAŁA NR XXXI/185/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
            UCHWAŁA NR XXXI/186/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia r
            UCHWAŁA NR XXXI/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w Gmi
            UCHWAŁA NR XXXI/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Pr
            UCHWAŁA NR XXXI/189/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gmin
            UCHWAŁA NR XXXI/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie emisji obligacji
            Protokół Nr XXXI/2016
         Sesja XXXII/2016 - 2016.07.11
            Porządek obrad
            UCHWAŁA NR XXXII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokapitalizowanie „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie sp. z o.o.”
            UCHWAŁA NR XXXII/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Pr
            UCHWAŁA NR XXXII/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy
            UCHWAŁA NR XXXII/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie współdziałania Gminy Wołów z innymi gminami na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ram
            UCHWAŁA NR XXXII/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lipca 2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            UCHWAŁA NR XXXII/196 /2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o
            Protokół Nr XXXII/2016
         Sesja XXXIII/2016 - 2016.08.18
            Porządek obrad
            UCHWAŁA NR XXXIII/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznacze
            UCHWAŁA NR XXXIII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletni
            UCHWAŁA NR XXXIII/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu
            UCHWAŁA NR XXXIII/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania skład
            UCHWAŁA NR XXXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów
            Protokół Nr XXXIII/2016
         Sesja XXXIV/2016 - 2016.09.14
            Porządek obrad
            UCHWAŁA NR XXXIV/202/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Wołów do zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji zadania pn. „Przeb
            UCHWAŁA NR XXXIV/203/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia po
            UCHWAŁA NR XXXIV/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznacz
            UCHWAŁA NR XXXIV/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznac
            UCHWAŁA NR XXXIV/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletni
            UCHWAŁA NR XXXIV/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dni
            UCHWAŁA NR XXXIV/208/ 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania skład
            Protokół Nr XXXIV/2016
         Sesja XXXV/2016 - 2016.10.11
            Porządek obrad
            UCHWAŁA NR XXXV/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025
            UCHWAŁA NR XXXV/210/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja
            UCHWAŁA NR XXXV/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wielolet
            UCHWAŁA NR XXXV/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/130/2015 Rady MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu
            UCHWAŁA NR XXXV/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR X/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia
            UCHWAŁA NR XXXV/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia
            UCHWAŁA NR XXXV/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego
            UCHWAŁA NR XXXV/216//2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wspólnej o
            Protokół Nr XXXV/2016
         Sesja XXXVI/2016 - 2016.11.14
            Porządek obrad
            UCHWAŁA NR XXXVI/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia w
            UCHWAŁA NR XXXVI/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy
            UCHWAŁA NR XXXVI/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Woł
            UCHWAŁA NR XXXVI/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości.
            UCHWAŁA NR XXXVI/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016r.sprawie opłaty prolongacyjne
            UCHWAŁA NR XXXVI/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2016 - 2020
            UCHWAŁA NR XXXVI/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dz
            UCHWAŁA NR XXXVI/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie
            UCHWAŁA NR XXXVI/225/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wołów a Skarbem Państwa – Państ
            UCHWAŁA NR XXXVI/226/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do przedsięwzięcia wspólnego na terenie Gminy Wołów pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej
            Protokół Nr XXXVI/2016
         Sesja XXXVII/2016 - 2016.12.20
            Porządek obrad
            UCHWAŁA NR XXXVII/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów, w ramach regional
            UCHWAŁA NR XXXVII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. sprawie uchylenia uchwały nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród
            UCHWAŁA NR XXXVII/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia sta
            UCHWAŁA NR XXXVII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczen
            UCHWAŁA NR XXXVII/231//2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletnie
            UCHWAŁA NR XXXVII/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy
            UCHWAŁA NR XXXVII/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gmi
            UCHWAŁA NR XXXVII/234/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów
            UCHWAŁA NR XXXVII/235/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowa
            UCHWAŁA NR XXXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2017 - 2028
            UCHWAŁA NR XXXVII/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 rok
            Protokół Nr XXXVII/2016
         Sesja XXXVIII/2016 - 2016.12.28
            Porządek obrad
            UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025
            Protokół Nr XXXVIII/2016
      Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji
         materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie - 2014 rok
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 1.12.2014 r.
               Wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady MIejskiej w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 17.12.2014 r.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 12 listopada 2014 r. do 08 grudnia 2014 r.
               Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady MIejksiej w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.12.2014 r.
               Porządek obrad Sesji.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów .
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
               Projekt uchwały w w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Woł
               Projekt w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarzą
               Projekt uchwały  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2015
               Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie.
               Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów
               Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok
               Projket uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Wołowie ds. zbadania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Zbigniewem Posackim oraz ustal
               Projekt uchwały w sparwie w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Wołowie ds. zbadania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Zbign
         materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie - 2015 rok
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 28.01.2015 r.
               Porządek obrad Sesji.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów .
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015, 2016, 2017 i 2018” do realizacji przez Gminę Wołów
               Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów”
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami po
               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2015 rok
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie na 2015 rok
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
               Porządek obrad
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 24.02.2015 r.
               Porządek obrad Sesji.
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów .
               Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ś
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjne
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych prze
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Lubiążu na rzecz Województwa Dolnośląskiego
               Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Wołów ze stowarzyszenia gmin „Unia Miasteczek Polskich”
               Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w charakterze członka zwyczajnego
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
               Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Powiatowego Centrum Medycznego” sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie.
               Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołowie.
               Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 13.03.2015 r.
               Porządek obrad Sesji.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HP
               Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
               Protokół nr VII/2015
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.03.2015 r.
               Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów za okres od 16 lutego 2015 r. do 18 marca 2015 r.
               Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
               Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów na 2016 rok
               Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołów na rok 2015”
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
               Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1 m3 dostarczonej wody i ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidualnych wynikających z taryfy za dostarczoną wodę i od
               Projekt uchwały w sprawie przekazania Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z siedzibą w Katowicach prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami p
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/402/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodno –Kanalizacyjnego W
               Porządek obrad Sesji.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 22.04.2015 r.
               Porządek obrad
               Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 19 marca 2015 r. do 13 kwietnia 2015 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/402/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodno–Kanalizacyjnego Wo
               Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na rzecz Związku Gmin Bychowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów. 9. w sprawie zmiany uchwały nr
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
               Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 20.05.2015 r.
               Porządek obrad Sesji.
               Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów za okres od 14 kwietnia 2015 r. do 8 maja 2015 r.
               Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów.
               Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice – Gmina Wołów
               Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów – Strefa VII.
               Projekt uchwały 12. w sprawie przyjęcia ,,Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wołów”.
               Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów.
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.05.2015 r.
               Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 29.05.2015 r.
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/319/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji
               Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/346/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
            Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2015 r.
               Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 29.06.2015 r.