logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      minus 6 / 2006 (Zmienione zarządzeniem 14 / 2006)
      minus 14 / 2006
      minus 15 / 2006
      minus 21 / 2006
      minus 22 / 2006
      minus 23 / 2006
      minus 32 / 2006
      minus 71 / 2006
      minus 88 / 2006
      minus 103 / 2006
      minus 94 / 2006
      minus 151 / 2006
      minus 197 / 2006
      minus 202 / 2006
      minus 210 / 2006
      minus 228 / 2006
      minus 233 / 2006
      minus 243 / 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 243 / 2006
 
Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
 
z dnia 29 listopada 2006 r.
 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) , art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XLII / 270 /05 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok,
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów z a r z ą d z a , co następuje :
 
§ 1
 
Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy na 2006 rok o kwotę zł                          76.000 
 
Dz.            852 – Pomoc społeczna                                                                                   76.000
Rozdz.   85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
                            emerytalne i rentowe                                                                              76.000
§              2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
                            na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       76.000
 
§ 2
 
Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy na 2006 rok o kwotę zł                          110.000 
 
Dz.            852 – Pomoc społeczna                                                                                 110.000
Rozdz.   85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
                             składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                             z ubezpieczenia społecznego                                                              110.000
§              2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
                             na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
                             rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  110.000
 
§ 3
 
Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy na 2006 rok o kwotę zł                      86.698,94
 
Dz.            010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                600
Rozdz.   01095 – Pozostała działalność                                                                                 600
§              4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                                600
 
Dz.            750 – Administracja publiczna                                                                        3.500
Rozdz.   75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        3.500
§              4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                             2.000
§              4300 – zakup usług pozostałych                                                                          1.500
Dz.            751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                            kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                    598,94
Rozdz.   75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
                            województw, wybory wójtów, burmistrzów
                            i prezydentów miast oraz referenda gminne,
                            powiatowe i wojewódzkie                                                                      598,94                
§              4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                         12,37    
§              4300 – zakup usług pozostałych                                                                        320,91    
§              4410 – podróże służbowe krajowe                                                                     265,66
 
Dz.            754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      1.000
Rozdz.   75414 – Obrona cywilna                                                                                        1.000
§              4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                             1.000
 
Dz.            758 – Różne rozliczenia                                                                                    5.000                                                                                                                                                           
Rozdz.   75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                                                         5.000
§              4810 – rezerwy                                                                                                     5.000              
 
Dz.            852 – Pomoc społeczna                                                                                   76.000
Rozdz.   85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                            na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                  76.000
§              3110 – świadczenia społeczne                                                                           76.000
 
§ 4
 
Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy na 2006 rok o kwotę zł                     120.698,94
 
Dz.            010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                               600
Rozdz.   01095 – Pozostała działalność                                                                                  600
§              4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                       600
 
Dz.            750 – Administracja publiczna                                                                       8.500
Rozdz.   75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       3.500
§              4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                    3.500
 
Rozdz.   75095 – Pozostała działalność                                                                               5.000
§              4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                    5.000
 
Dz.            751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                            kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                    598,94
Rozdz.   75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
                            województw, wybory wójtów, burmistrzów
                            i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
                            i wojewódzkie                                                                                        598,94
§              4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                         10,94               
§              4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                  588,00
 
Dz.            754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      1.000
Rozdz.   75414 – Obrona cywilna                                                                                        1.000
§              3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  1.000
Dz.            852 – Pomoc społeczna                                                                                 110.000
Rozdz.   85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
                            składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                            z ubezpieczenia społecznego                                                               110.000
§              3110 – świadczenia społeczne                                                                         110.000
 
§ 5
 
Budżet po zmianach wynikających z niniejszego zarządzenia :
 
- plan dochodów             40.774.528     
- plan wydatków             45.167.710
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Ilość odwiedzin: 2571
Nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 243 / 2006 z dnia 29 listopada 2006 r.
Skrócony opis: w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Aniko
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Aniko
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-12-28 08:27:45
Data udostępnienia informacji: 2006-12-28 08:27:45
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-28 08:33:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner