logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      minus 6 / 2006 (Zmienione zarządzeniem 14 / 2006)
      minus 14 / 2006
      minus 15 / 2006
      minus 21 / 2006
      minus 22 / 2006
      minus 23 / 2006
      minus 32 / 2006
      minus 71 / 2006
      minus 88 / 2006
      minus 103 / 2006
      minus 94 / 2006
      minus 151 / 2006
      minus 197 / 2006
      minus 202 / 2006
      minus 210 / 2006
      minus 228 / 2006
      minus 233 / 2006
      minus 243 / 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE NR 21 / 2006 

Burmistrza Miasta i Gminy Wołów

z dnia 1 lutego 2006 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  ustalam i wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie:

 

Regulamin  udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

         Regulamin niniejszy określa zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dokonywane przez Urząd Miasta i Gminy w Wołowie. 

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)    Urzędzie – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Wołowie,

2)    Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Wołów lub osobę przez niego upoważnioną,

3)    Naczelniku – oznacza to Naczelnika Wydziału Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie,

4)    Skarbniku – oznacza to Skarbnika Gminy Wołów,

5)    wydziale – oznacza to Wydział Urzędu Miasta j Gminy w Wołowie,

6)    pełnomocniku ds. zamówień publicznych  - oznacza to pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Wołów ds. zamówień publicznych,

7)    ustawie  - oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ).


§ 3


Udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane jest dopuszczalne jedynie w granicach wydatków, które zostały ujęte w uchwale budżetowej z zachowaniem następujących zasad:

1)    celowości i oszczędności, z zapewnieniem najlepszych efektów z danych nakładów przewidzianych w przepisach ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

2)    terminowości realizacji zadań publicznych,

3)    wyboru najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
§ 4

1.   Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  w Wołowie z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią regulaminu i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.

2.   Sprawy, nie objęte niniejszym regulaminem zostały uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi, tj. instrukcją obiegu i kontroli oraz archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.

 

Rozdział II

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

 

§ 5

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczynane jest na pisemny wniosek właściwego merytorycznie wydziału.

2.    Przedmiot zamówienia winien być określony za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych, a w przypadku robót budowlanych – za pomocą dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3.    W przypadku zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane, warunkiem koniecznym pozwalającym na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia jest posiadanie przez właściwy merytorycznie wydział aktualnej i sporządzonej zgodnie z prawem dokumentacji technicznej oraz niezbędnych kosztorysów. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest jednorazowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wymagane jest posiadanie programu funkcjonalno-użytkowego wskazującego przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

4.    Wniosek po sprawdzeniu przez pełnomocnika ds. zamówień publicznych pod kątem przepisów dotyczących zamówień publicznych a w szczególności w zakresie proponowanego trybu udzielenia zamówienia oraz przez Skarbnika pod kątem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zamówienia oraz po akceptacji Burmistrza stanowi podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia właściwego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.    Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.    Sporządzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest wymagane w przypadku dokonywania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 1 500 złotych brutto.

 
Rozdział III
Postępowanie o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 6 000 EURO

§ 6

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 6 000 EURO prowadzi wydział właściwy merytorycznie lub wydział wyznaczony przez Burmistrza. 


§ 7

 

1.     Postępowanie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 6 polega na przeprowadzeniu konkursu ofert cenowych lub negocjacji z co najmniej dwoma wykonawcami.

2.     W przypadku konkursu ofert prowadzący postępowanie kieruje pytanie o cenę wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Dopuszcza się możliwość negocjacji w sprawie ceny. Prowadzący postępowanie udziela zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę i spełnia inne wymogi określone przez prowadzącego postępowanie.

3.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje organizator postępowania i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem prowadzącego postępowanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli prowadzący postępowanie lub wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje o których mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.     Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami drogą telefoniczną co należy potwierdzić spisaną notatką zawierającą wspólne uzgodnienia. Niezbędnym jest w chwili dokonania wyboru posiadanie oferty w formie pisemnej.


§ 8
 

Zamówienie, o którym mowa w § 1 może zostać udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z jednym wykonawcą w przypadkach, w których ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza udzielenie zamówienia z wolnej ręki.  


§ 9
 

Zamówienie udzielane jest oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  


§ 10

1.     Z przeprowadzonego postępowania prowadzący postępowanie sporządza protokół zawierający propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty  i jej  uzasadnienie.  

2.     Wzór protokołu określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.     Prowadzący postępowanie przedkłada dokumentację postępowania:

1)    Pełnomocnikowi ds. zamówień publicznych w celu jej weryfikacji pod względem zgodności postępowania z niniejszym regulaminem i przepisami dotyczącymi zamówień publicznych a następnie

2)    Burmistrzowi w celu zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

§ 11
 

            Do zamówień o wartości nie przekraczającej 1 500 złotych brutto nie stosuje się przepisów niniejszego rozdziału z wyjątkiem postanowień §12 i §13. 


§ 12

 

1.            Umowę w formie pisemnej zawiera się w przypadkach uzasadnionych charakterem zamówienia.

2.            Umowa, o której mowa w ust. 1:

a)        zawarta może być wyłącznie na czas oznaczony,

b)        nie może wykraczać poza zakres przedmiotu zamówienia,

c)         wymaga akceptacji radcy prawnego.

3.                   W przypadku gdy sporządzenie umowy w formie pisemnej nie jest konieczne potwierdzeniem udzielenia zamówienia jest  pisemne zamówienie Urzędu podpisane przez osobę do tego upoważnioną.

 

§ 13

 

1.       Wydziały prowadzące postępowania o udzielenie zamówień zobowiązane są do:

1)    bieżącego prowadzenia rejestru wszystkich zamówień dokonywanych przez nich w ciągu danego roku budżetowego (w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej 1 500 złotych brutto) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu,

2)    przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji wraz z załącznikami oraz rejestru o którym mowa w punkcie 1 przez okres określony przepisami ustawy.

2. Pełnomocnik ds. zamówień publicznych kontroluje prawidłowość wykonywania obowiązków określonych   w ust.1 nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

Rozdział IV

Postępowanie o udzielenie zamówień, których szacunkowa wartość netto przekracza równowartość w złotych kwoty 6 000 EURO

 

§ 14

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 6 000 EURO prowadzi komisja przetargowa we współpracy  z wydziałem właściwym merytorycznie lub wydziałem  wyznaczonym przez Burmistrza.

 

§ 15

 

1.. Komisja przetargowa składa się z 3 do 5  członków powołanych przez Burmistrza. 

2. W skład każdej komisji wchodzą:

3)    naczelnik wydziału właściwego merytorycznie lub wyznaczonego przez Burmistrza jako Przewodniczący komisji ,

4)    pełnomocnik ds. zamówień publicznych jako Sekretarz komisji,

5)    pracownik  wydziału właściwego merytorycznie lub wyznaczonego przez Burmistrza jako Członek komisji.

3. Imienny skład komisji przetargowej ustala każdorazowo Burmistrz w drodze zarządzenia.

 

§ 16

Do zadań komisji należy dokonywanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkich czynności nie zastrzeżonych przez niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy dla innych podmiotów, a w szczególności:

1)    weryfikacja projektu specyfikacji istɯtnych warunków zamówienia opracowanego przez wydział merytoryczny i przedkładanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia,

2)    przygotowanie  treści ogłoszenia o przetargu lub zaproszeniu do składania ofert i po podpisaniu przez Burmistrza zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych),  na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń ( ewentualnie w prasie lokalnej) lub wysyłanie zaproszeń do składania ofert (w trybie negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki) do potencjalnych oferentów,

3)    udzielanie wyjaśnień na złożone przez potencjalnych oferentów zapytania lub informowanie o ewentualnych zmianach wprowadzonych do dokumentacji przetargowej,

4)    publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniej części protokołu,

5)    dokonanie oceny spełniania przez wykonawców wymaganych warunków i wnioskowanie o wykluczenie wykonawców nie spełniających tych warunków,

6)    żądanie od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

7)    poprawianie w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych zgodnie z art. 87 ustawy.

8)    wnioskowanie do kierownika jednostki o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą, 

9)    dokonanie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu i  przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej,

10)  występowanie z wnioskiem  o unieważnienie postępowania,

11)  sporządzenie właściwej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania na obowiązkowych drukach ZP,

12)  przygotowanie propozycji wyboru nowego wykonawcy  spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku nie podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana,

13)  zawiadamianie wykonawców o czynnościach zamawiającego w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

14)  analiza wnoszonych protestów i odwołań oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na protesty i odwołania.

§ 17

            Komisja przetargowa prowadzi prace zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem pracy komisji określonym odrębnym zarządzeniem.

§ 18

Po zakończeniu postępowania Komisja przetargowa niezwłocznie przekazuje wydziałowi merytorycznemu informację o wyniku postępowania wraz z dokumentacją postępowania w celu podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 19

W postępowaniach prowadzonych przez Komisję przetargową właściwe merytorycznie wydziały przekazują kserokopię zawartej umowy w terminie do 5 dni od dnia jej zawarcia do pełnomocnika ds. zamówień publicznych.

§ 20

1. Pełnomocnik ds. zamówień publicznych prowadzi rejestr zamówień publicznych jednostki o wartości przekraczającej 6000 EURO.

2.    Wzór rejestru,  o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział V

Postępowanie o udzielenie zamówień przez jednostki organizacyjne Gminy Wołów.

§ 21

1.       Postępowanie o zamówienie publiczne do wartości 20 000 EURO netto jednostki organizacyjne Gminy Wołów przeprowadzają we własnym zakresie, powołując w razie potrzeby własną komisję przetargową przy zastosowaniu wewnętrznych regulaminów udzielenia zamówień oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej.

2.       Jednostki organizacyjne zobowiązane są do uzyskania pozytywnej opinii pełnomocnika ds. zamówień publicznych w odniesieniu do prowadzonego postępowania  przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu  poprzez ogłoszenia lub zaproszenia o których mowa w § 16 pkt. 2. 

3.       Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości przewyższającej 20 000 EURO netto przeprowadza Urząd na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej.

§ 22

            Na zamówieniach, umowach lub zleceniach oraz na fakturach i rachunkach należy zamieszczać adnotacje o sposobie wyboru wykonawcy.

 

 

Rozdział  VI

Postanowienia końcowe

 

§ 23

1.   Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom wydziałów oraz pełnomocnikowi ds. zamówień publicznych .

2.   Wszyscy pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i  przestrzegać jego postanowień.

3.   Fakt zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu winien być potwierdzony w stosownym oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

 

§ 24

W zarządzeniu Nr 123/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów  z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie  w § 1 skreśla się punkt. 7

 

§ 25

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r.

Ilość odwiedzin: 5297
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 21 / 2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Skura
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Skura
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-01-12 07:38:21
Data udostępnienia informacji: 2006-01-12 07:38:21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-27 17:17:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner