logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      minus 6 / 2006 (Zmienione zarządzeniem 14 / 2006)
      minus 14 / 2006
      minus 15 / 2006
      minus 21 / 2006
      minus 22 / 2006
      minus 23 / 2006
      minus 32 / 2006
      minus 71 / 2006
      minus 88 / 2006
      minus 103 / 2006
      minus 94 / 2006
      minus 151 / 2006
      minus 197 / 2006
      minus 202 / 2006
      minus 210 / 2006
      minus 228 / 2006
      minus 233 / 2006
      minus 243 / 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zarządzenie Nr 14/2006
Burmistrza Miasta i Gminy  Wołów
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu do ustalenia zróżnicowanych stawek czynszów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 8 pkt 1  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie  Gminy  i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266)  w związku z  uchwałą  Nr XVI/119/04 Rady Miejskiej Wołowa  z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów w latach 2004-2008 (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego Nr 41 z dnia 2 marca 2004 r. poz. 784)

zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę bazową za  1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów w wysokości 1,69 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie i Naczelnikowi Wydziału Spraw Społeczno-Gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów.

§ 4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Wołowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Ilość odwiedzin: 2986
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu do ustalenia zróżnicowanych stawek czynszów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Jasinowska Czarny
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jasinowska Czarny
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 18:12:10
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 18:12:10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-25 07:34:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner