logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
      minus Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej
      minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
      minus Sprzedaż lokalu użytkowego, garażu na rzecz najemcy
      minus Sprzedaż prawa własności nier. gruntowej na rzecz jej użyt. wieczystego
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      minus Wydzierżawienie gruntów
      minus Nadawanie numerów porządkowych dla budynków
      minus Zaświadczenie o numerze budynku
      minus Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości
   plus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
   plus Wydział Finansowy
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Sposób załatwienia sprawy :

 Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami)

jeżeli:

1)   jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34;

2)   zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;

3)   jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;

4)   zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;

5)   sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

6)   przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

7)   ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

8)   jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;

9)   przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

10)  jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

11)  jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;

12)  jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1;

13)  jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

14)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. 40);

15)  (4) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z późn. zm.).

Rada Miejska może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

 Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę :

  • umotywowany wniosek,
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


Dokumenty pozyskiwane przez Urząd Miejski w Wołowie :

  1. W uzasadnionych przypadkach wykonanie podziału geodezyjnego, ustalenie granic lub wznowienie punktów granicznych przez uprawnionego geodetę.
  2. Wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Operat szacunkowy.

Termin załatwienia - czas trwania sprawy :
Do 6 m-cy, w szczególnych wypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tryb odwoławczy : Nie przysługuje

Podstawa prawna :

  1. art. 28, art. 35, art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014. poz.518 ze zmianami) 
  2. Uchwała XLIV/284/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów,  ze zmianami

 

 319 13 14

    

 nieruchomosci@wolow.pl

Załączniki do pobrania: 2015-01-23 10:12:55 - wniosek o sprzedaż nieruchomości (13.42 kB)

Ilość odwiedzin: 1588
Nazwa dokumentu: Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający: Burmistrz UMiG Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Skopowska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Skopowska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Skopowska
Data wytworzenia informacji: 2004-06-04 15:44:36
Data udostępnienia informacji: 2004-06-04 15:44:36
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 11:34:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner