logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
      minus Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej
      minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
      minus Sprzedaż lokalu użytkowego, garażu na rzecz najemcy
      minus Sprzedaż prawa własności nier. gruntowej na rzecz jej użyt. wieczystego
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      minus Wydzierżawienie gruntów
      minus Nadawanie numerów porządkowych dla budynków
      minus Zaświadczenie o numerze budynku
      minus Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości
   plus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
   plus Wydział Finansowy
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Sposób załatwienia sprawy:

Na wniosek użytkownika wieczystego.

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie.

Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy osób zwolnionych z opłaty za przekształcenie).

Dodatkowe informacje :

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługuje:
- osobom fizycznym i prawnym, będącym w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości,
- osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego także tym, którzy nabyli udział w użytkowaniu wieczystym po dniu 13.10.2005 r. Z żądaniem przekształcenia muszą wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego,
- spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, będącym użytkownikami wieczystymi w dniu 13.10.2005 r. oraz ich następcom prawnym.

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Wysokość opłaty stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego.

3. Od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku jednorazowej zapłaty opłaty za przekształcenie zgodnie z Uchwałą nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołów, może zostać udzielona bonifikata na wniosek użytkownika wieczystego.

4. Opłatę należną dotychczasowemu właścicielowi z tytułu przekształcenia, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

5. Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieuiszczona, rozłożona na raty część opłaty będzie podlegała oprocentowaniu:

- przy okresie spłaty rat do 10 lat - równym trzykrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski

- przy okresie spłaty rat do 20 lat - równym czterokrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Nie jest możliwe jednoczesne udzielenie bonifikaty i rozłożenie opłaty na raty.

6. Wierzytelność z tytułu opłaty rozłożonej na raty, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąza nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja orzekająca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 złotych, dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, cz. I poz.53). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Gminy Wołów, Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie o/Wołów 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001.

 

Jednostka odpowiedzialna :Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 319 13 14
 

Tryb odwoławczy :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Wołów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

2.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518)

3.  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

4. Uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołów.

 

 

Ilość odwiedzin: 1357
Nazwa dokumentu: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Podmiot udostępniający: Burmistrz UMiG Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Skopowska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Skopowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Wargosz
Data wytworzenia informacji: 2004-06-03 15:18:54
Data udostępnienia informacji: 2004-06-03 15:18:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26 12:21:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner