logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
      minus Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej
      minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
      minus Sprzedaż lokalu użytkowego, garażu na rzecz najemcy
      minus Sprzedaż prawa własności nier. gruntowej na rzecz jej użyt. wieczystego
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      minus Wydzierżawienie gruntów
      minus Nadawanie numerów porządkowych dla budynków
      minus Zaświadczenie o numerze budynku
      minus Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości
   plus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
   plus Wydział Finansowy
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Sposób załatwienia sprawy :

Na wniosek użytkownika wieczystego.

Wymagane dokumenty :

  • Wniosek
  • Załączniki:
    - aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, a przypadku
       nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym odpis z księgi wieczystej
       urządzonej dla lokalu i odpis z księgi wieczystej macierzystej.

Dodatkowe informacje :

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może zostać sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Nieruchomość jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.

Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Cena sprzedawanej nieruchomości może zostać rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż i10 lat.

Wierzytelność w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, a w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki.
Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony umowy.

Rozłożona na raty niespłacona cześć ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 319 13 14
 nieruchomosci@wolow.pl

Podstawa prawna :

Art. 32 , art. 37 ust. 2 pkt  5 i art. 69, art. 70 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 518 ze zmianami

Załączniki do pobrania: 2015-01-23 11:07:07 - wniosek o sprzedaż nieruchomości (13.42 kB)

Ilość odwiedzin: 1278
Nazwa dokumentu: Sprzedaż prawa własności nier. gruntowej na rzecz jej użyt. wieczystego
Podmiot udostępniający: Burmistrz UMiG Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Skopowska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Skopowska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Skopowska
Data wytworzenia informacji: 2004-03-24 12:45:42
Data udostępnienia informacji: 2004-06-04 12:45:42
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 11:33:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner