logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
      minus Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej
      minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
      minus Sprzedaż lokalu użytkowego, garażu na rzecz najemcy
      minus Sprzedaż prawa własności nier. gruntowej na rzecz jej użyt. wieczystego
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      minus Wydzierżawienie gruntów
      minus Nadawanie numerów porządkowych dla budynków
      minus Zaświadczenie o numerze budynku
      minus Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości
   plus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
   plus Wydział Finansowy
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

Sposób załatwienia sprawy :

 • Z urzędu.
 • Na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości gminnej.

Wymagane dokumenty :

 • Wniosek o sprzedaż nieruchomości z oznaczeniem numeru działki, arkusza mapy i obrębu.

Dokumenty pozyskiwane przez Urząd Miasta i Gminy Wołów :

 1. Dokonanie podziału geodezyjnego (w uzasadnionych przypadkach) lub wznowienie punktów granicznych przez uprawnionego geodetę.
 2. Wypis z rejestru gruntów z opisem z mapą nieruchomości
 3. Odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie
 4. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 
 5. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

Informacje dodatkowe :

Organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a ponadto informację jego o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

W Wykazie wyznacza się termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Termin też nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia Wykazu.

Po upływie tego terminu, w przypadku niezłożenia powyższego wniosku, ogłaszany jest przetarg na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na co najmniej 30 dni przez wyznaczonym terminem przetargu.

W ogłoszeniu podaje się informacje o nieruchomości oraz czas, miejsce i warunki przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu.

Termin wpłacenia wadium nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, przesyła do wnioskodawców a także zamieszcza w prasie lokalnej.

Przetarg przeprowadza się w formie :

 1. przetargu ustnego nieograniczonego,
 2. przetargu ustnego ograniczonego,
 3. przetargu pisemnego nieograniczonego,
 4. przetargu pisemnego ograniczonego

O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.

Termin załatwienia – czas trwania sprawy :

Do 6 m-cy, w szczególnych wypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 319 13 14

    

 nieruchomosci@wolow.pl

Tryb odwoławczy :

Nie przysługuje

Podstawa prawna :

 1. Art. 27, art. 28, art. 35, ust. 1 i 2, art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014. poz.518 ze zmianami) 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zmianami)
 3. Uchwała XLIV/284/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów,  ze zmianami

Załączniki do pobrania: 2015-01-23 09:57:44 - wniosek o sprzedaż nieruchomości (13.42 kB)

Ilość odwiedzin: 1578
Nazwa dokumentu: Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
Podmiot udostępniający: Burmistrz UMiG Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Skopowska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Skopowska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Skopowska
Data wytworzenia informacji: 2004-03-23 16:14:19
Data udostępnienia informacji: 2004-06-04 16:14:19
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 11:35:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner