logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
minus Kluby Sportowe
   minus O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 24.02.2011r
   minus PROTOKÓŁ z dnia 10 marca 2011r
   minus Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów
   minus Wniosek o udzielenie dotacji
   minus Sprawozdanie z wykorzystania dotacji
   minus Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 marca 2011 r w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów
   minus Udzielone dotacje dla klubów sportowych
   minus Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011r
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załatwianie Spraw Obywateli > Kluby Sportowe > PROTOKÓŁ z dnia 10 marca 2011r

 

PROTOKÓŁ
z dnia 10 marca 2011r.
z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów.
 
 
Konsultacje społeczne odbyły się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr LIII/384/2010 z dnia 31.08.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów.
Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 24 lutego 2011r. do dnia 9 marca 2011r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, mających w swojej działalności statutowej zadania z dziedziny sportu.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały i formularzem do zgłaszania uwag zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji   do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag i opinii.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – konsultacje uważa się za przeprowadzone również w przypadku braku zgłoszonych opinii.
 
Protokół sporządziła: Teresa Malik
Wydział Społeczno-Gospodarczy i Promocji
BURMISTRZ

                                                   /-/ Dariusz Chmura

Ilość odwiedzin: 1221
Nazwa dokumentu: PROTOKÓŁ z dnia 10 marca 2011r
Skrócony opis: z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Malik
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Malik
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-17 14:57:03
Data udostępnienia informacji: 2011-03-17 14:57:03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-17 15:00:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner