logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
minus Ogłoszenia - Rok 2010
   minus 2010-01-07
   minus 2010-02-23
   minus 2010-02-23
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > Ogłoszenia - Rok 2010 > 2010-01-07

 

Urząd Miasta i Gminy                      OTWARTY KONKURS OFERT
w Wołowie                                                                                                              Wołów 07.01.2010 r.
SG.4120-2/10
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wołów a w tym dzieci i młodzieży”
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w kwocie zarezerwowanej na realizację zadania, a ostateczna wysokość kwoty zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miejską w Wołowie budżetu gminy Wołów na 2009r.
1.      Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  mieszkańców Gminy Wołów a w tym dzieci i młodzieży”
2.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 r.: 350.000 zł
3.      Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na organizację działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w tym dla dzieci i młodzieży, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów, udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych, działalność klubów sportowych.
4.      Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane do końca roku 2010.
Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania.
5.      Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2010r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie w zamkniętych kopertach z adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs ofert – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  mieszkańców Gminy Wołów a w tym dzieci i młodzieży”.
6.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Do dnia 26 lutego 2010r., po dokonaniu oceny ofert pod względem merytorycznym, określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.     w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania a także pod względem spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu, Burmistrz Miasta i Gminy Wołów podejmie decyzję o wyborze ofert.
W/w decyzja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
Dotacje, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie mogą być udzielane na:
1)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,
2)      działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
3)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
4)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5)      działalność polityczną i religijną.
7.      W roku 2009  na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wołów przeznaczono kwotę 350.000 zł.
Oferty powinny być złożone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu www.bip.wolow.pl.  oraz zawierać w szczególności:
1.       szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2.       termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3.       kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadnia publicznego,
4.       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5.       informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6.       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Wszelkich informacji o powyższym konkursie ofert udziela Pani Teresa Malik    – inspektor Wydziału Spraw Społeczno – Gospodarczych i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, tel. 071 319 1343, e-mail: teresa.malik@wolow.pl - poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730-1530, wtorek 900-1700.
 
                                                                                                                             Burmistrz
                                                                                                                      /-/ Witold Krochmal  

Ilość odwiedzin: 1918
Nazwa dokumentu: 2010-01-07
Skrócony opis: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wołów a w tym dzieci i młodzieży”
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Malik
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Malik
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-12 08:18:01
Data udostępnienia informacji: 2010-01-12 08:18:01
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-12 08:20:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner