logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   plus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
   plus Wydział Finansowy
   minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Małżeństwa
      minus Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego
      minus Urodzenia
      minus Zgony
      minus Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załatwianie Spraw Obywateli > Zagadnienia Ogólne > Urząd Stanu Cywilnego > Małżeństwa

Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 • przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
 • złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz :

jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.

 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.
 • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Opłata skarbowa za każdy przedstawiany odpis wynosi 22 zł (notatki z archiwum są wolne od opłaty).

Ograniczenia wiekowe.

 • Małżeństwo mogą zawrzeć mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 18 lat.
 • Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie która ukończyła 16 lat.

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa:

 • za decyzję - 39 zł

Do zawarcie małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi), w szpitalu (ciężko chorzy), w zakładzie karnym potrzebne są dokumenty niezbędne jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub zgoda naczelnika więzienia.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą - dokumenty jak do zawarcia małżeństwa.

Opłata skarbowa:

 • za zaświadczenie - 38 zł

Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym

Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.

Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty :

 • dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
 • skrócony odpis aktu urodzenia oraz:


jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.

 • pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.
 • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.
Kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa.

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:

 • Kościół Katolicki
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
 • Kościół Polskokatolicki w RP
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
 • Kościół Zielonoświątkowy w RP
 • Gminy wyznaniowe żydowskie w RP

Ograniczenia wiekowe.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Do zawarcie małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi), w szpitalu (ciężko chorzy), w zakładzie karnym potrzebne są dokumenty niezbędne jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub zgoda naczelnika więzienia.

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
 • za każdy przedstawiany odpis - 22 zł (notatki z archiwum są wolne od opłaty)

Organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Do organizacji uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia potrzebny jest odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowody osobiste jubilatów do wglądu.


Odtworzenie aktu małżeństwa

Do odtworzenia aktu małżeńskiego potrzebne jest zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łodzi Śródmieście (opłata skarbowa 38 zł) z Archiwum USC (bezpłatne) stwierdzające, że akt wcześniej nie został odtworzony. Zaświadczenie (5 zł) na jakiej podstawie został wydany dowód osobisty. Dokumenty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa (np. zaświadczenie kościelne, karty repatriacyjne), zeznania świadków.

Opłaty skarbowe: 

 • za decyzję - 39 zł
 • za każdy odpis skrócony - 22 zł

Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

 • Do wpisania aktu małżeństwa, urodzenia i zgonu sporządzonego za granicą niezbędny jest oryginalny odpis aktu stanu cywilnego.
 • Fotokopia lub kserokopia dokumentu musi być poświadczona przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg.
 • Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa:

 • za decyzję - 50 zł
 • 3 odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie

Ilość odwiedzin: 3985
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2003-07-15 14:11:10
Data udostępnienia informacji: 2003-07-15 14:11:10
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-23 13:32:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner