logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   plus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   minus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
      minus Działalność gospodarcza - Przepisy
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja
      minus Działalność gospodarcza - Zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej
      minus Działalność gospodarcza - Wykreślenie wpisu z rejestru
      minus Działalność gospodarcza - Zaświadczenia potwierdzające wpis do ewidencji
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja usług hotelarskich
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja usług transportowych - Licencja na TAXI
      minus Zezwolenia - Sprzedaż alkoholu
      minus Zezwolenia - Prowadzenie handlu okrężnego
      minus Lokale - Potwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy
      minus Lokale - Przyznanie dodatków mieszkaniowych
      minus Lokale - Zamiana mieszkania między stronami
      minus Lokale - Przydział mieszkań komunalnych
      minus Lokale - Społeczna Komisja Mieszkaniowa
      minus Rejestracja psa
      minus Dofinansowanie projektu sportowego i kulturalnego
   plus Wydział Finansowy
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Działalność gospodarcza - Przepisy

Opłaty administracyjne  - obowiązujące od dnia 01.01.2001r. wynoszą:

 • od wpisów do ewidencji działalności gospodarczej – 100,- zł
 • od zmian do tych wpisów – 50,- zł

Opłaty dokonuje się od poniedziałku do piątku, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, mieszczącej się przy Pl. Sobieskiego 6.

Inne opłaty skarbowe:

 • informacja o przedsiębiorcy:
  5zł na podanie + 11zł od przedsiębiorcy;
 • duplikat zaświadczeń o wpisie do ewidencji:
  5zł na podanie + 3zł od duplikatu;
 • zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji podmiotu:
  5zł na podanie + 11zł za zaświadczenie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960).

Informacja o sposobie rejestracji przedsiębiorców od dnia 01.01.2001r.

Wpis do ewidencji gospodarczej oraz zmianę do tego wpisu dokonuje organ ewidencji na podstawie zgłoszenia o dokonanie wpisu bądź jego zmianę w ewidencji działalności gospodarczej (Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych, pokój nr 2, parter), z załączeniem pokwitowania dokonania opłaty administracyjnej wydanego przez kasę Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.

Nieodebranie w ciągu 14-stu dni zaświadczenia o wpisie zostanie wysłane do przedsiębiorcy listem poleconym.

Płynne przejście między starym i nowym systemem rejestracji przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2001 r. obowiązują dwie ustawy:

 • z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769 ze zmianami)
 • z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770)

Również 1 stycznia 2001r. weszły w życie nowelizacje wyżej wymienionych ustaw uchwalone przez Sejm 30 listopada 2000r. Najważniejszą innowacją, jaką przyniosły, jest przesunięcie w czasie pełnego rozruchu systemu rejestracji przedsiębiorców.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła nowy system rejestracji zamiast systemów obowiązujących dotychczas.

KRS składa się z:

 • rejestru przedsiębiorców, który obejmuje spółki handlowe, figurujące dotychczas w rejestrze sądowym,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zawodowej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych, będących zupełną nowością w naszym systemie prawnym.

O tym, kto musi się ujawnić w którymś z dwu pierwszych rejestrów KRS nie decyduje ustawa o tym rejestrze, lecz przepisy innych ustaw, np.: prawo działalności gospodarczej, kodeks handlowy.

Należy pamiętać, iż KRS normuje jedynie sposób prowadzenia poszczególnych rejestrów, sposób zgłaszania do nich danych oraz ich udostępniania. Prowadzenie rejestrów powierzono sądom gospodarczym, umiejscowionym w sądach rejonowych. Obejmują one obszar województwa i noszą nazwę sądów rejestrowych.

Sądy i zarejestrowane podmioty będą korzystać ze wsparcia gmin, na które nałożono następujące obowiązki:

 • zapewnienie zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 • dostarczania urzędowych formularzy wniosków rejestracyjnych dla podmiotów najliczniejszych – osób fizycznych i spółek jawnych,
 • zapewnienie dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania i wskazanie sądu, do jakiego należy się udać dla załatwienia spraw związanych z rejestracją KRS, a więc i poszczególne rejestry prowadzone w jego ramach są jawne.

Każdy będzie miał dostęp do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji z oddziałami przy sądach rejestrowych. Będą one wydawać odpisy, wyciągi i zaświadczenia z KRS.

Firmy figurujące w dotychczasowych rejestrach sądowych muszą złożyć wnioski o przerejestrowanie do KRS w sądzie prowadzącym dawny rejestr w okresie od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2003r.

Od 1 stycznia 2001 r. obowiązują także liczne rozporządzenia wykonawcze. Minister Sprawiedliwości podpisał 7 aktów do ustawy o KRS, 1 do ustawy – przepisy wprowadzające KRS. Przepisy te, o charakterze techniczno-organizacyjnym, mają zapewnić sprawne funkcjonowanie nowego systemu rejestracji.

Dotyczą one w szczególności:

 • szczegółowego prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS
 • określenie wzorów urzędowych formularzy wniosków do wpisu do KRS
 • organizacji Centralnej Informacji KRS
 • wysokość opłat za udzielenie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z KRS.

Siedzibą wydziału Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu jest budynek przy ul. Grabiszyńskiej 269.

Ilość odwiedzin: 3015
Nazwa dokumentu: Co i Jak
Podmiot udostępniający: Burmistrz UMiG Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jasinowska-Czarny
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2003-10-30 14:39:31
Data udostępnienia informacji: 2003-10-30 14:39:31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-23 08:16:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner