logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   plus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   minus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
      minus Działalność gospodarcza - Przepisy
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja
      minus Działalność gospodarcza - Zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej
      minus Działalność gospodarcza - Wykreślenie wpisu z rejestru
      minus Działalność gospodarcza - Zaświadczenia potwierdzające wpis do ewidencji
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja usług hotelarskich
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja usług transportowych - Licencja na TAXI
      minus Zezwolenia - Sprzedaż alkoholu
      minus Zezwolenia - Prowadzenie handlu okrężnego
      minus Lokale - Potwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy
      minus Lokale - Przyznanie dodatków mieszkaniowych
      minus Lokale - Zamiana mieszkania między stronami
      minus Lokale - Przydział mieszkań komunalnych
      minus Lokale - Społeczna Komisja Mieszkaniowa
      minus Rejestracja psa
      minus Dofinansowanie projektu sportowego i kulturalnego
   plus Wydział Finansowy
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do za?atwienia
A A A


 

Dofinansowanie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną i sport oraz działalności kulturalnej.

 

Tryb postępowania reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania.

 

Zasady udzielania dotacji:

 

1.      Burmistrz Miasta i Gminy Wołów ogłasza otwarty konkurs ofert, co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

2.      Konkurs ofert jest ważny, gdy wpływa co najmniej jedna ważna oferta.

3.      W wyniku konkursu może być wybrana jedna lub więcej ofert. W wypadku wyboru więcej niż jednej oferty o wysokości dotacji decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Wołów.

4.      Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawierać będzie informacje o:

1)      rodzaju zadania;

2)      wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3)      zasadach przyznawania dotacji;

4)      terminach i warunkach realizacji zadania;

5)      terminie składania ofert;

6)      miejscu składania ofert;

7)      terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;

8)      zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

5.      Ogłoszenie o konkursie będzie zamieszczone w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów.

6.      Decyzję o wyborze podmiotu podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Wołów.

7.      Dokumentację konieczną do ogłoszenia konkursu ofert przygotowuje właściwa rzeczowo komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie lub inna osoba bądź podmiot upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów.

8.      Decyzja o wyborze podmiotu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie a oferent lub oferenci, których oferta zostanie wybrana zostaną powiadomieni pisemnie.

9.      Organizacją konkursu ofert zajmuje się właściwa rzeczowo komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie lub inna osoba bądź podmiot upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów.

10.  Dotacje, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie mogą być udzielane na:

1)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,

2)      działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,

3)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

4)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

5)      działalność polityczna i religijną.

 

 

Za??czniki do pobrania: 2006-01-25 09:25:35 - Wzór sprawozdania (0.00 B)
2006-01-25 09:27:15 - Wzór oferty (54.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1176
Podmiot udost?pniaj?cy: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Lucyna Dumańska
Osoba, która odpowiada za tre??: Lucyna Dumańska
Osoba, która wprowadza?a dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2006-01-25 09:22:02
Data udost?pnienia informacji: 2006-01-25 09:22:02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-25 09:27:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner