logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus IV Kadencja (2002, Sesje I - IV)
   plus IV Kadencja (2003, Sesje V - XV)
   plus IV Kadencja (2004, Sesje XVI - XXIX)
   plus IV Kadencja (2005, Sesje XXX - XLII)
   plus IV Kadencja (2006, Sesje XLIII - L)
   plus V Kadencja (2006, Sesje I - IV)
   minus V Kadencja (2007, Sesje V - XVI)
      plus V Sesja - 2007.01.25
      plus VI Sesja - 2007.02.28
      plus VII Sesja - 2007.03.14
      plus VIII Sesja - 2007.04.13
      minus IX Sesja - 2007.05.14
         minus Nr IX / 63 / 07
         minus Nr IX / 64 / 07
         minus Nr IX / 65 / 07
         minus Nr IX / 66 / 07
         minus Protokół nr IX /07
      plus X Sesja - 2007.06.27
      plus XI Sesja - 2007.08.21
      plus XII Sesja - 2007.09.12
      plus XIII Sesja - 2007.09.26
      plus XIV Sesja - 2007.10.30
      plus XV Sesja - 2007.11.30
      plus XVI Sesja - 2007.12.28
   plus V Kadencja (2008, Sesje XVII - ...)
   plus V Kadencja (2009, Sesje XXIX-...)
   plus V Kadencja (2010, Sesje XLV-...)
   plus VI Kadencja (Sesje I - ....)
   plus VI Kadencja (2011, Sesje V ....)
   plus VI Kadencja (2012, XXIII - ...)
   plus VI Kadencja (2013, Sesje XXXIX/2013 - ...)
   plus VI Kadencja (2014, LVI/2014 - ...)
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji
   plus VII Kadencja 2014 r.
   plus VII Kadencja 2015 r.
   plus VII Kadencja 2016 r.
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji
   minus Terminarz posiedzeń
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


UCHWAŁA  NR IX / 63 / 07
 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
 
z dnia 14 maja 2007 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 165, 168 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
R a d a   M i e j s k a w Wołowie uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy na 2007 rok o kwotę zł    8.563
 
Dz.  758 – Różne rozliczenia    8.563
Rozdz.  75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej gmin    8.563
§  2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa    8.563
 
§ 2
 
Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy na 2007 rok o kwotę zł    249.414
 
Dz.  010 – Rolnictwo i łowiectwo    117.304
Rozdz.  01095 – Pozostała działalność    117.304
§  2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    117.304
 
Dz.  700 – Gospodarka mieszkaniowa    13.300
Rozdz.  70095 – Pozostała działalność    13.300
§  0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej    13.300
 
Dz.  750 – Administracja publiczna    79.000
Rozdz.  75095 – Pozostała działalność    79.000
§  2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych    39.400
§  2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł    39.600
 
Dz.  801 – Oświata i wychowanie    33.110
Rozdz.  80101 – Szkoły podstawowe    33.110
§  2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin    33.110
 
Dz.  926 – Kultura fizyczna i sport    5.700
Rozdz.  92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    5.700
§  0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej    5.700
 
§ 3
 
Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy na 2007 rok o kwotę zł    931.700
 
Dz.  750 – Administracja publiczna    7.700
Rozdz.  75095 – Pozostała działalność    7.700
§  4210 – zakup materiałów i wyposażenia    7.700
 
Dz.  758 – Różne rozliczenia    19.000
Rozdz.  75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego    19.000
§  2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    19.000
 
Dz.  801 – Oświata i wychowanie    850.000
Rozdz.  80101 – Szkoły podstawowe    850.000
§  6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy    850.000
               na zadaniu inwestycyjne p.n.
              

Załączniki do pobrania: 2007-05-18 10:43:29 - Załącznik nr 1 (106.50 kB)
2007-05-18 10:45:00 - Załącznik nr 2 (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4172
Nazwa dokumentu: Uchwała IX / 63 / 2007 z dnia 14 maja 2007 r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2007-05-14 09:33:37
Data udostępnienia informacji: 2007-05-14 09:33:37
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-18 11:02:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner