logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Strategie, Plany i Oferty
   minus Strategia rozwoju
   minus OFERTY INWESTYCYJNE
   minus Plan Rozwoju Lokalnego
   minus PROGRAM LIKWIDACJI AZBESTU
   minus PLAN I FAZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
   minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW
   minus Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 -2014
   minus PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
   minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017
   minus Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014-2017
   minus Strategia Rozwiązywania Problemów Spłecznych Gminy Wołów na lata 2008 - 2015
   minus PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2011 ROK
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 
 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 -2014
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
 
       1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. Nr 31 z 2005 r. poz. 266 z późn. zm.).
       2. Program obejmuje lata 2010-2014 i określa podstawowe kierunki działania Gminy Wołów w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.
       3. Dla opracowania programu przyjęto wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Wołów według stanu na 30 listopada 2009 roku.
 
ROZDZIAŁ II
 
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
 
Mieszkaniowy zasób Gminy Wołów objęty niniejszym programem tworzą lokale położone w budynkach i w kontenerach stanowiących własność gminy oraz lokale położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz będących w zarządzie bezpośrednim współwłaścicieli.
 
Tabela nr 1.

Mieszkaniowy zasób
Gminy Wołów
Ilość budynków
Ilość gminnych lokali mieszkalnych
Ilość lokali socjalnych
Budynki mieszkalne
53 – własność Gminy
134 – współwłasność Gminy Wołów i osób fizycznych
520
40
a) Budynki stanowiące własność Gminy
48
116
25
b) Obiekty gminne tymczasowe - kontenery
5
7
3
c)Budynki wspólnot mieszkaniowych –                bezpośredni zarząd współwłaścicieli
11
16
-
d) Budynki wspólnot mieszkaniowych – zarząd zlecony i bezpośredni
123
381
12

 
 
 
 
 
Tabela nr 2. Prognozowany stan wielkości zasobu.
 

 
Liczba lokali
Stan na dzień 30.11.2009
 
2010
rok
 
2011
rok
 
2012
rok
2013
rok
2014
rok
 
Lokale ogółem 
 
520
462
416
395
386
359
a) Lokale mieszkalne
480
420
370
330
300
270
b) Lokale socjalne
40
42
46
65
86
89

 
Przewiduje się w latach 2010 - 2014 sprzedaż 210 lokali oraz zwiększenie liczby lokali socjalnych w wyniku wyodrębnienia 17 lokali z posiadanego zasobu mieszkaniowego i wybudowania 32 lokali w latach 2012 i 2013.
 
W przypadku realizacji powyższych założeń w ciągu najbliższych 5lat liczba mieszkań komunalnych zmniejszy się do około 359 , tj. o blisko 31 %.
 
Stan techniczny 24 % budynków ocenia się jako dobry, 67 % budynków ocenia się jako zadowalający a 9 % budynków jako niezadowalający.
 
 
Tabela nr 3. Prognoza stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy Wołów.
 

 
 Stan techniczny budynków
 
Rok
 
 dobry
(szt.)
 zadowalający
(szt.)
 niezadowalający
(szt.)
2010
 
11
32
4
2011
 
12
29
3
2012
 
15
25
2
2013
 
16
23
1
2014
 
18
21
0

 
Użyte w zestawieniu określenia oznaczają:
-    stan dobry - budynek w okresie objętym prognozą nie wymaga napraw,
-    stan zadowalający - stan średni, elementy konstrukcji są w dobrym stanie, natomiast inne elementy budynku należy naprawić, konserwować lub wymienić,
-    stan niezadowalający - uszkodzone elementy konstrukcji.
Zmiany ilościowe wynikają z przewidywanej prywatyzacji i planowanych remontów budynków.
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali
 
Ze względu na wiek, stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów wiele budynków, w których położone są gminne lokale mieszkalne i socjalne wymaga remontów dachów i elewacji, wymiany i napraw instalacji technicznych, prac zabezpieczających konstrukcje budynków i zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Stąd w latach 2010 - 2014 priorytetami będą:
a) remonty dachów, rynien i rur spustowych,
b) doszczelnienie lub wymiana instalacji gazowych wewnętrznych,
c) udrożnienie, przebudowa i dobudowa przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych,
d) remonty i wymiany pieców kaflowych,
e) remonty i wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
f) roboty elektryczne i odgromowe,
g) naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku,
h) remonty bieżące i zabezpieczające budynek przed zniszczeniem.
   Wykonanie tych prac pozwoli na:
a) utrzymanie stanu technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zahamowanie procesu degradacji budynków co umożliwi utrzymanie istniejącego zasobu bez konieczności rozbiórek,
b) zmniejszenie awaryjności instalacji wewnętrznych, co obniży koszty eksploatacji budynków,
c) zapewnienie użytkowania budynków oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem, zapewnienie warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, ochronę przeciwpożarową,
d) zapewnienie możliwości racjonalizacji zużycia wody i nośników energii przez użytkowników,
e) zlikwidowanie niekorzystnych zjawisk, takich jak: wilgoć, pleśń i grzyb,
f) poprawę stanu estetycznego budynków.
Prowadzenie prac remontowych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Wołów będzie możliwe o ile podjęte zostaną uchwały o przystąpieniu do remontu czy modernizacji a w wielu przypadkach konieczne będzie uzyskanie przez wspólnotę mieszkaniową kredytu na sfinansowanie remontu, spłacanego z funduszu remontowego.
W związku z tym poniższy plan remontów nie obejmuje zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach zarządzanych przez zarządców nieruchomości, na remonty których Gmina nie przeznacza środków z budżetu poza ustalonym funduszem remontowym.
 
 
Tabela nr 4.
 

Lp.
Plan remontów i modernizacji na lata 2010 - 2014
 
Przewidywany koszt
 
2010 rok
 
1.
Wymiana stolarki okiennej            
50.000 zł
2.
Przestawka pieców kaflowych  
10.000 zł
3.
Remont kominów
90.000 zł.
4.
Remont zabezpieczający budynek położony w Łososiowicach 34                          
80.000 zł.
 
Razem:
230.000 zł.
 
2011 rok
 
1.
Wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz remont elewacjibudynku położonego przyPlacu Sobieskiego nr 9 w Wołowie
70.000 zł.
2.
Wymiana stolarki okiennej                    
50.000 zł.
3.
Remont zabezpieczający budynek położony w Moczydlnicy Dworskiej nr 22
80.000 zł.
4.
Remont zabezpieczający budynek położony przy ul. Komuny Paryskiej nr 12 w Wołowie
50.000 zł.
5.
Przestawka pieców kaflowych
10.000 zł.                                                                         
 
Razem:
260.000 zł.
 
2012
 
1.
Wymiana pokrycia ceramicznego wraz z rynnami i rurami spustowymi, remont elewacji budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 40 w Wołowie
90.000 zł
2.
Wymiana pokrycia papowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych, remont elewacji budynku położonego przy ul. Poznańskiej nr 17 w Wołowie
80.000 zł
3.
Likwidacja szamb przy budynkach położonych w Starym Wołowie nr 95, 96, 42, 56a
50.000 zł          
4.
Wymiana stolarki okiennej
40.000 zł
5.
Przestawka pieców kaflowych
10.000 zł
6.
Inwestycja – budowa budynków socjalnych        
1.250.000 zł.
 
Razem:
1.520.000 zł.
 
2013
 
1.
Wymiana pokrycia ceramicznego wraz z wymianą rynien i rur spustowych budynku położonego przy ul. T. Kościuszki 27e w Wołowie
80.000 zł
 
2.
Wymiana stolarki okiennej
40.000 zł.
3.
Przestawka pieców kaflowych
10.000 zł.         
4.
Wymiana pokrycia dachowego ceramicznego, remont elewacji budynku położonego przy ul. F. Bosaka nr 11 w Wołowie
120.000 zł.
5.
Inwestycja – budowa budynków socjalnych        
1.250.000 zł.
 
 
 
 
Razem:
1.500.000 zł
 
2014
 
1.
Wymiana pokrycia dachowego ceramicznego budynku położonego przy ul. Korzeniowskiego 5 w Wołowie
                 
90 .000 zł.
2.
Wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych budynku położonego w Wołowie przy Rynku nr 30a
20.000 zł.         
3.
Likwidacja suchych wc i wc wspólnych
160.000 zł
 
Razem:
270.000 zł

                         
 
ROZDZIAŁ IV
 
Planowana sprzedaż lokali
    
W latach 2010 - 2014 priorytetem będzie podjęcie starań zmierzających do sprzedaży w pierwszej kolejności :
a) lokali położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
b) lokali położonych w budynkach komunalnych o małej liczbie lokali,
c) lokali położonych w budynkach wymagających znacznych nakładów finansowych.
 
 
 
 
Tabela nr 5. Przewidywana ilość zbywanych lokali w poszczególnych latach:
 

Lp.
Rok
Ilość
1
2010
60
2
2011
50
3
2012
40
4
2013
30
5
2014
30

         
Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów odbywa się na podstawie uchwały nr XLIII/296/06 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
Na jej podstawie udzielana jest 95 procentowa bonifikata od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych dokonywanej na rzecz ich najemców.
Nie przewiduje się sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym.
Wolne lokale są i będą przeznaczane do najmu w celu zaspokajania potrzeb osób osiągających niskie dochody oraz najemców lokali niesamodzielnych a także lokatorów, którym Gmina będzie musiała zapewnić lokale zamienne w związku z prowadzonymi remontami lub rozbiórkami.
 
ROZDZIAŁ V
 
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu
 
1. Polityka czynszowa będzie zmierzać do ustalania czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami przy czym będzie też uwzględniać fakt, że obowiązkiem Gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach.
 
2. Ustala się następujące zasady polityki czynszowej:
a)    podwyższenie czynszu jeden raz w roku z zachowaniem warunków określonych w art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. Nr 31 z 2005 r. poz. 266 z późn. zm.),
b) dążenie do ustalenia czynszów na poziomie do 3% wartości odtworzeniowej rocznie co umożliwi pełne pokrycie kosztów administracji i remontów bieżących, a więc uniknięcie dofinansowywania bieżącej eksploatacji zasobu z budżetu Gminy Wołów,
c) dążenie do zmniejszenia wierzytelności z tytułu opłat czynszowych poprzez:
- proponowanie dłużnikom zamiany lokalu na lokal o niższych kosztach eksploatacji,
- pomoc w staraniach o uzyskanie dodatku mieszkaniowego,
- rozkładanie zaległości na raty,
- niezwłoczne stosowanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucji,
- wypowiadanie umów najmu lokali.
 
3. Czynsz dla każdego komunalnego lokalu mieszkalnego wyliczany jest indywidualnie na podstawie obowiązującej stawki bazowej czynszu ustalanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów oraz czynników podwyższających lub obniżających stawkę bazową czynszu, o których mowa w pkt. 3.2.
3.1 Obecnie stawka bazowa czynszu wynosi 2,22 zł.
 
3.2 Ustala się następujące czynniki zmniejszające i zwiększające stawki czynszu:
 
3.2.1 Czynniki zmniejszające stawkę bazową z tytułu wyposażenia technicznego mieszkania
i położenia mieszkania:
a) lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki – o 20%
b) lokale z pomieszczeniem nie posiadającym bezpośredniego naturalnego oświetlenia – o 5%
c) lokale znajdujące się w budynkach na 3 lub wyższym piętrze – o 5%
d) lokale ze wspólnym przedpokojem, wspólną używalnością kuchni - o 15%
e) lokale bez wc lub wspólna używalnością wc - o 10%
 
3.2.2 Czynniki zwiększające stawkę bazową:
a) wyposażenie lokalu w instalacje centralnego ogrzewania zasilane z kotłowni centralnej lub lokalnej - o 10%
b) wyposażenie lokalu w gaz przewodowy - o 20%
c) wyposażenie lokalu w łazienkę - o 20%
d) położenie budynku w granicach administracyjnych miasta Wołowa - o 15%
 
4. Obliczenie ostatecznej stawki następuje poprzez sumowanie zniżek i zwyżek określonych w pkt. 3.2.
 
5. Osoby najmujące lokale socjalne opłacają czynsz w wysokości 50% najniższej stawki czynszu obowiązującej na terenie gminy obliczonego według zasad obowiązujących dla lokali mieszkalnych opisanych w pkt.3.
 
 
ROZDZIAŁ VI
 
Sposób i zasady zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 
       1. Mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów administruje Urząd Miasta i Gminy w Wołowie.
2. Zarządzanie budynkami, w których wyodrębniono własność lokali wykonywane jest przez zarządców nieruchomości posiadających licencję zawodową w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. Nr 80 z 2000 r. poz. 903) oraz inne obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem woli właścicieli lokali wyrażonej w formie uchwał wspólnot mieszkaniowych.
3. Na lata 2010 - 2014 nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.
 
 
ROZDZIAŁ VII
 
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
 
1.        Finansowanie gospodarki mieszkaniowej w latach 2010 - 2014 odbywać się będzie z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z budżetu Gminy Wołów oraz ze środków finansowych pozyskanych przez Gminę Wołów w ramach dostępnych programów i funduszy.
2.        W budynkach stanowiących współwłasność Gminy Wołów źródło finansowania stanowią koszty zarządu ustalone przez współwłaścicieli nieruchomości.
 
 
 
ROZDZIAŁ VIII
 
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, modernizacji budynków i lokali, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi oraz wydatki inwestycyjne.
 
 
Tabela nr 6. Prognoza wydatków w latach obowiązywania programu.
 

Lp.
Nazwa kosztów
Koszty na rok w zł
 
 
2010
2011
2012
2013
2014
1
Bieżąca eksploatacja
210 000
220 000
220 000
208 000
193 000
2
Koszty   remontów, modernizacji budynków i lokali
 
870 500
 
610 000
 
1 860 000
 
1 820 000
 
560 000
3
Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi
370 000
333 700
310 000
264 000
227 200
                 Razem
1 450 500
1 163 700
2 390 000
2 292 000
980 200

 
 
ROZDZIAŁ IX
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
      
W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planuje się podejmowanie następujących działań:
a) inicjowanie i ułatwianie zamian lokali, w celu racjonalnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i zwiększenia szans na terminowe regulowanie należnego czynszu, a także zamian lokali w celu dokonania zaplanowanych remontów budynków w Łososiowicach 34, Moczydlnicy Dworskiej 22, przy ul. Komuny Paryskiej 12 w Wołowie oraz w celu wyłączenia budynków z użytkowania i ich rozbiórki tj. budynku przy ul. Komuny Paryskiej 39 w Wołowie i w Prawikowie 23.
b) inicjowanie sprzedaży lokali w budynkach wymagających ponoszenia przez Gminę nakładów przewyższających wpływy z czynszu oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
c) pozyskiwanie lokali mieszkalnych poprzez wypowiadanie umów najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza zasobem gminy, wypowiadanie umów najmu lokali w związku z zaległościami z tytułu czynszu,
d) wyłączanie z użytkowania lokali niesamodzielnych w celu ich remontu, przebudowy, adaptacji na pomieszczenia tymczasowe, na lokale mieszkalne i użytkowe.
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 3278
Nazwa dokumentu: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 -2014
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Skopowska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Skopowska
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30 10:08:59
Data udostępnienia informacji: 2010-03-30 10:08:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-07 11:49:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner