logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
minus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
   minus Informacja Burmistrza Miasta I gminy Wołów
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
   minus Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
   minus UCHWAŁA NR 1/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 2/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 3/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 11 października 2010 r
   minus Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Pełnomocnictwo w wyborach samorządowy
   minus OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 3 listopada 2010 r
   minus I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 12 listopada 2010 r
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Pełnomocnictwo w wyborach samorządowy
 
W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r., Burmistrz Miasta i Gminy w Wołowie niniejszym informuje, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach
Szczegółowe zasady sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. z 2010r. 
Nr 170, poz. 1146).
 
Kto może ustanowić pełnomocnika?
1.           Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,           a   także posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2
i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych;
- niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust 5 ustawy wym w pkt 1;
- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust 2 ustawy wym. w pkt 1;
- orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
- osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
2.           Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat.
Kto może być pełnomocnikiem?
·             osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Kto nie może być pełnomocnikiem?
·             osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
·             mężowie zaufania;
·             kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
 
 
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Jak udzielić pełnomocnictwa?
·             w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
 
Do wniosku należy dołączyć:
·             pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku)
·             kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.
 
Terminy składania wniosków:
Wniosek należy złożyć najpóźniej:
·             do dnia 11 listopada 2010 r. - w tzw. I turze wyborów (art. 205 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)
·             do dnia 25 listopada 2010 r. - w tzw. II turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.
 
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:
·             cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 listopada 2010 - w tzw. I turze wyborów i do dnia 03 grudnia 2010r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa ,
·             do głosowania osobistego pod warunkiem głosowania wcześniej niż pełnomocnik.
 
Gdzie można składać wnioski ?
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów, Rynek-Ratusz pkr. 4 Biuro Dowodów Osobistych
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pełnomocnictw można uzyskać pod numerami telefonów: 71 319 13 23
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1268
Nazwa dokumentu: Pełnomocnictwo w wyborach samorządowy
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Granat
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Granat
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-08 08:58:05
Data udostępnienia informacji: 2010-11-08 08:58:05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-08 09:00:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner