logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
minus Pożytek publiczny
   plus 2010
   minus 2011
      minus PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2011 ROK
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert [unieważnione]
      minus Oferta Organizacji Pozarządowej
      minus Oferta Organizacji Pozarządowej
      minus O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 24.02.2011
      minus PROTOKÓŁ z dnia 10 marca 2011r
      minus O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 26.08.2011r.
         minus Sprostowanie
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do za?atwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Sprostowanie
Sprostowanie

 

Wołów, dnia 26.08.2011r.

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW

 

z dnia 26.08.2011r.

 

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok”

 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr LIII/384/2010 z dnia 31.08.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 182, poz.2756)

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok”.

 

W konsultacjach mogą brać udział organizacje, mające w swojej działalności statutowej zadania z dziedzin, których dotyczy w/w program współpracy.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać na obowiązującym formularzu :

- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów, pok. nr 3;

- przesłać drogą pocztową na adres jw.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@wolow.pl

Formularz do konsultacji do pobrania: www.wolow.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz www.bip.wolow.pl w zakładce „pożytek publiczny”, jak również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie w Wydziale Społeczno-Gospodarczym i Promocji, pok. nr 3.

Termin zgłaszania propozycji mija z dniem 16 września 2011r.

Nie przedstawienie opinii w terminie jw. oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, pok. nr 3 oraz w BIP i na stronach internetowych podanych wyżej.

 

 

Burmistrz

Dariusz Chmura

Za??czniki do pobrania: 2011-08-30 13:48:47 - formularz do konsultacji (29.50 kB)
2011-08-30 13:53:11 - uchwała program (87.00 kB)

Ilość odwiedzin: 621
Nazwa dokumentu: O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 26.08.2011r.
Skrócony opis: w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok”
Podmiot udost?pniaj?cy: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Lucyna Dumańska
Osoba, która odpowiada za tre??: Lucyna Dumańska
Osoba, która wprowadza?a dane: Magdalena Draczyńska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-30 13:39:29
Data udost?pnienia informacji: 2011-08-30 13:39:29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-21 11:53:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner