logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
minus Budżet Gminy Wołów
   minus Budżet na rok 2004
   minus Budżet na rok 2003
   minus Budżet na rok 2005
   minus Budżet na rok 2006
   minus Budżet na rok 2007
   minus Budżet na rok 2008
   minus Budżet na rok 2009
   plus Budżet na rok 2010
   minus Budżet na rok 2011
      minus 57 / 2011
   plus Budżet na rok 2012
   minus Budżet na rok 2013
   minus Budżet na rok 2014
   minus Budżet na rok 2015
   minus Budżet na rok 2016
   minus Budżet na rok 2017
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 57 / 2011
w sprawie zmiany w planie wydatków i dochodów Gminy Wołów na 2011 rok

 

UCHWAŁA NR IV/21/2010
 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
 
z dnia 28 grudnia 2010 r.
 
w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
R a d a M i e j s k a w Wołowie uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości
 62.003.713 zł
 z tego :
 - dochody bieżące  48.363.824 zł
 - dochody majątkowe  13.639.889 zł
 
2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów
 i paragrafów zawiera tabela nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
1.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości
 64.464.879 zł
 
2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48.340.101 zł
 w tym :
 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 34.239.517 zł
 z czego :
a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.577.627 zł
b)      wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 13.661.890 zł
 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  3.614.000 zł
 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  7.939.899 zł
 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   906.285 zł
 5) wydatki na obsługę długu publicznego  1.640.400 zł
 
3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.124.778 zł
 w tym :
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  16.124.778 zł
 w tym na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie - 14.345.473 zł
 
 
4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów
 i paragrafów zawiera tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.461.166 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych ( emisja obligacji
 komunalnych ) - 2.461.166 zł.
 
§ 4
 
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  5.700.000 zł
 z tego :
 - przychody pochodzące z wpływów z emisji obligacji komunalnych 5.700.000 zł
 
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie  3.238.834 zł
 z tego :
 - spłata kredytu z BOŚ S.A  334.000 zł
 - spłata pożyczek z WFOŚ i GW 1.104.834 zł
 - wykup obligacji komunalnych 1.800.000 zł
 
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
Ustala się limit zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 6.700.000 zł
 
§ 6
 
 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy w wysokości 150.000 zł.
 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
 kryzysowego w wysokości 130.200 zł.
 
§ 7
 
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku zgodnie z
 tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
 funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej
 uchwały.
 
§ 8
 
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :
1)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 5.228.877 zł zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
2)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały,
3)      dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011” w wysokości 270.000 zł zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały,
4)      dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminy Wołów w zakresie w wysokości 200.000 zł zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały,
 
§ 9
 
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10
 
Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały
 
§ 11
 
Podział wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie na jednostki organizacyjne określa tabela nr 12 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa tabela nr 13 do niniejszej uchwały.
 
§ 13
 
Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 w łącznej kwocie 3.628.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 14
 
Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych :
1) przychody w wysokości                                             2.125.000 zł
 w tym :
 - dotacja z budżetu                         670.000 zł
2) koszty w wysokości                                             1.894.000 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 15
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wołów do :
1)      dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2)      przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4)      zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł ,
5)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 800 000 zł.
 
§ 19
 
Określa się wysokość zobowiązań , które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 300.000 zł .
 
§ 20
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.
 
§ 21
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-01-10 09:41:45 - Tabela nr 1 (249.50 kB)
2011-01-10 09:42:55 - Tabela nr 2 (889.00 kB)
2011-01-10 09:43:48 - Tabela nr 3 (31.50 kB)
2011-01-10 09:44:57 - Tabela nr 4 - inwestycje (27.00 kB)
2011-01-10 10:06:14 - Tabela nr 5 (84.50 kB)
2011-01-10 10:10:50 - Tabela nr 6 (40.50 kB)
2011-01-10 10:11:42 - Tabela nr 7 (31.50 kB)
2011-01-10 10:12:40 - Tabela nr 8 (45.00 kB)
2011-01-10 10:13:41 - Tabela nr 9 (39.50 kB)
2011-01-10 10:14:57 - Tabela nr 10 (163.50 kB)
2011-01-10 10:15:54 - Tabela nr 11 (28.50 kB)
2011-01-10 10:16:52 - Tabela nr 12 (82.00 kB)
2011-01-10 10:17:52 - Tabela nr 13 (30.50 kB)
2011-01-10 10:21:54 - Załącznik nr 1 (77.50 kB)
2011-01-10 10:22:47 - Załącznik nr 2 (33.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2224
Nazwa dokumentu: Budżet na rok 2011
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-10 09:17:56
Data udostępnienia informacji: 2011-01-10 09:17:56
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 10:23:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner