logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMail'e
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
minus Informacje
   minus 2004-02-27
   minus 2006-03-09
   minus Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2012 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2012
   plus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
   minus Formularz wniosku
   minus Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2013 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2013
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > Informacje > 2006-03-09

NACZELNIK

OBWODOWEGO URZĘDU MIAR WE WROCŁAWIU

 

ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

tel. 0-71 355-08-15, fax 0-71 355-28-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 9 marca 2006 r.

 

 

Informacja dla użytkowników przyrządów pomiarowych

 

Do użytkowników przyrządów pomiarowych -
odważników i wag mechanicznych i elektronicznych

Administracja miar przypomina o obowiązku zgłaszania wag zalegalizowanych w roku 2004 do legalizacji ponownej.

Wagi zalegalizowane w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r. oznaczone są cechami legalizacyjnymi roczną - 04 i urzędu miar PL - nałożonymi na wpustce lub na naklejkach z folii aluminiowej są ważne
do 31 grudnia 2006 r.

Uwaga!
Wagi zalegalizowane w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
oznaczone cechami legalizacyjnymi roczną - 04, urzędu miar PL, oraz cechą miesięczną V (maj) ... XII (grudzień) są ważne do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały zalegalizowane w 2004 r. (25 miesięcy).
Np. wagi z cechami 04, PL, V mają ważną legalizację do 31 maja 2006 r.

Nałożone na wagi w maju 2006 r. cechy urzędu 3PL1, cecha miesięczna V (maj) wraz z cechą legalizacyjną roczną 06 będą ważnymi dowodami legalizacji wag do 31 maja 2008 r.
Odważniki zalegalizowane w 2006 r. będą miały cechy ważne do 31 grudnia 2009 r. (3 lata licząc od 1 stycznia następnego roku po legalizacji).

Wagi zalegalizowane w roku 2003 i w latach wcześniejszych (oznaczone cechą legalizacyjną roczną 03, 02, 01 00...), które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w ubiegłym roku 2005) mają nieważne cechy legalizacyjne.
Odważniki handlowe zalegalizowane w roku 2002 i w latach wcześniejszych (oznaczone cechą legalizacyjną roczną 02, 01 00...), które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w ubiegłym roku 2005) mają również nieważne cechy legalizacyjne.
Wagi i odważniki handlowe posiadające nieważne cechy legalizacyjne należy niezwłocznie wycofać z użytkowania do czasu uzyskania ważnych dowodów legalizacji.

Stosowanie niezalegalizowanych odważników i wag lub przechowywanie ich w stanie gotowości do użycia: w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych a także przy paczkowaniu towarów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny wynikającą z art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).

W celu uzyskania ważnych dowodów legalizacji odważniki i wagi należy zgłosić (wagi duże np. do ważenia pojazdów, wagonów i wagi automatyczne) lub dostarczyć do urzędu miar.

Za czynności związane z legalizacją przyrządów pomiarowych, w tym wag i odważników, pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje:
Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63,
53-647 Wrocław,
tel. 071 355-08-15 wewn. 208.
Strona internetowa Głównego Urzędu Miar w Warszawie http://www.gum.gov.pl/

Andrzej Kraszewski


 

Informator Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu

 

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu jest terenowym urzędem administracji rządowej właściwej w sprawach miar i wykonuje zadania techniczno-prawne i nadzorcze określone w:

  • ustawie Prawo o miarach z 11 maja 2001 r.(Dziennik Ustaw Nr 243
    z 15 listopada 2004 r. poz. 2441 z późn. zm.).
  • ustawie o towarach paczkowanych z 6 września 2001 r. (Dziennik Ustaw Nr 128 z 9 listopada 2001 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Obszarem działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu są powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.

Zakres działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu

1.       Badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań dotyczących prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych.

2.       Sprawowanie nadzoru nad paczkowaniem produktów i produkcją butelek miarowych.

3.       Współdziałanie z administracją publiczną w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych.

 


LEGALIZACJA WAG NIEAUTOMATYCZNYCH I ODWAŻNIKÓW

Legalizacja jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.

Legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne, stosowane:
w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych także przy paczkowaniu towarów.
Dowodem legalizacji wagi jest świadectwo legalizacji lub cecha legalizacyjna, nałożona na przeznaczonym do tego miejscu z wizerunkiem np. 3PL1 cechy Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu, cechy miesięcznej np. stycznia I oraz cechy rocznej 06 2006 roku, w którym waga została zalegalizowana. Okres ważności dowodu legalizacji wagi wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja wagi została dokonana. Okres ważności wagi zalegalizowanej w styczniu 2006 roku upłynie 31 stycznia 2008 r.

Dowodem legalizacji odważnika jest cecha legalizacyjna, nałożona na przeznaczonym do tego miejscu z wizerunkiem np. 3PL1 cechy Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu, oraz cechy rocznej 06 2006 roku, w którym odważnik został zalegalizowany. Okres ważności dowodu legalizacji odważnika wynosi 3 lata licząc od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. Okres ważności odważnika zalegalizowanego w 2006 r. upłynie 31 grudnia 2009 r.

Dowód legalizacji wagi lub odważnika traci ważność wcześniej w przypadku: uszkodzenia wagi lub odważnika, uszkodzenia umieszczonych na wadze lub na odważniku cech, stwierdzenia, że błędy wagi lub odważnika przekraczają granice błędów dopuszczalnych.


WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA WAG

Na wagach powinny być umieszczone w sposób nieusuwalny, łatwo czytelne i dobrze widoczne w normalnym położeniu pracy wagi następujące oznaczenia:

a.       nadany znak zatwierdzenia typu, jeśli ma to zastosowanie,

b.       znak fabryczny lub nazwa producenta,

c.       klasy (zamieszczone w elipsie lub między dwiema liniami poziomymi, połączonymi dwoma półokręgami),

d.       obciążenie maksymalne w postaci Max...,

e.       obciążenie minimalne w postaci Min...,

f.        działka legalizacyjna e = ...

(usunięcie tych oznaczeń nie powinno być możliwe bez ich uszkodzenia),

dodatkowe oznaczenia, jeśli ma to zastosowanie: numer fabryczny, działka elementarna, jeżeli jest różna od e, w postaci d =..., granica zakresu tarowania dodającego urządzenia tarującego w postaci T = +..., graniczne obciążenie bezpieczne, jeżeli jest różne od Max, w postaci Lim ..., specjalny zakres temperatury pracy w postaci ... C/ ... C oraz inne oznaczenia wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne (Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1791).

W czasie stosowania wagi powinny być:

1.       zalegalizowane, kompletne i sprawne technicznie,

2.       utrzymane w czystości i wyzerowane,

3.       dokładne, tj. błędy ich wskazań w całym zakresie obciążeń nie powinny przekraczać wartości granicznych błędów obiegowych,

4.       ustawione na sztywnym podłożu we właściwym położeniu; dla wag przenośnych położenie to powinno być ustalone według wskaźnika poziomu.

Wagi kompletne sprawne i czyste powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.


WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA ODWAŻNIKÓW

Odważniki handlowe dokładniejsze (klasy dokładności M1) i zwyczajne (klasy dokładności M2), powinny w czasie użytkowania być zalegalizowane, czyste, nieuszkodzone i właściwie przechowywane.
Przy zgłoszeniu ich do legalizacji ponownej, nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, odważniki dokładniejsze M1 do ważenia np. leków, drogocennych metali i kamieni szlachetnych należy przemyć spirytusem i przedstawić do sprawdzenia w skrzynkach lub podstawkach z gniazdami.
Odważniki żeliwne zwyczajne - M2 należy oczyścić z brudu i rdzy przy użyciu szczotki drucianej, tak aby nie pozostawić na powierzchni śladów obróbki.

 

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
Prawo o miarach

Kto wbrew przepisom ustawy:

1)      wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne w gospodarce, ochronie zdrowia i dziedzinie bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym,

2)      wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań metrologicznych,

3)      użytkuje przyrządy pomiarowe w: ochronie zdrowia, życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu opłat, podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń, przy dokonywaniu kontroli celnej, w obrocie niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,

4)      dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,

5)      naprawia lub instaluje oraz sprawdza określone rodzaje przyrządów pomiarowych bez wymaganego zezwolenia,

6)      świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru,

- podlega karze grzywny.

Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

ZADANIA ADMINISTRACJI MIAR

Głównym zadaniem organów administracji miar jest zapewnienie wzajemnej zgodności i wymaganej dokładności wyników pomiarów dokonywanych w kraju oraz ich powiązanie z międzynarodowym systemem miar.
Organami administracji miar są: Prezes Głównego Urzędu Miar, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar.

W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar publikowane są zarządzenia i obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz rejestry zatwierdzonych w kraju typów przyrządów pomiarowych.
Dziennik dostępny jest w siedzibie Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu.

 

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63, 50-986 Wrocław,
tel. 071 355-08-15, fax 071 355-28-25,
e-mail: oum.wroclaw.wroclaw@gum.gov.pl

·         naczelnik Urzędu mgr inż. Andrzej Kraszewski
p. 5, tel. 071 35 80 215,

·         st. inspektor Danuta Andrzejewska,

·         st. inspektor Barbara Wańska,

·         st. inspektor Eugeniusz Chwałek,

·         st. inspektor inż. Oktawian Gadziński,

·         st. inspektor Wiktor Klimowicz,

·         inspektor Regina Święszkowska,

·         inspektor mgr inż. Paweł Lipiński,

·         inspektor Janusz Wencko,

·         rzemieślnik wykwalifikowany Sylwester Gawłowski

p. 3, tel. 071 355-08-15 wewn. 208, 213, 234, 238.

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63, 50-986 Wrocław,
tel. 071 355-08-15, fax 071 355-28-25,
e-mail: oum.wroclaw@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa,
tel. 022 620-02-41, fax 022 620-83-78,
e-mail: gum@gum.gov.pl

Adresy pozostałych urzędów miar w Polsce znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar w Warszawie - http://www.gum.gov.pl/

Opracował: ANDRZEJ KRASZEWSKI

 

Ilość odwiedzin: 1621
Nazwa dokumentu: Informacja dla użytkowników przyrządów pomiarowych
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Kraszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Kraszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-03-15 14:11:33
Data udostępnienia informacji: 2006-03-15 14:11:33
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-15 14:14:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner