logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
minus Archiwum Lat Poprzednich
   plus Obwieszczenia - Rok 2003
   plus Przetargi - Rok 2003
   plus Obwieszczenia - Rok 2004
   plus Ogłoszenia - Rok 2004
   plus Przetargi - Rok 2004
   minus Obwieszczenia - Rok 2005
   plus Przetargi - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2006
   plus Przetargi - Rok 2006
   plus Obwieszczenia - Rok 2006
   plus WYBORY 2006
   minus WYBORY NA ŁAWNIKÓW
   plus Ogłoszenia - Rok 2007
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 
 Wybory na ławników
 
 
 
Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu ustaliło niezbędna liczba ławników z Gminy Wołów na kadencję 2008-2011 do rozpoznawania spraw w Sądzie Rejonowym w Wołowie w liczbie 28 osób, w tym:
do orzekania w sprawach:
karnych - 6 ławników,
rodzinnych – 15 ławników,
prawa pracy – 7 ławników.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca br.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
       Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 3) ukończył 30 lat,
 4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5) nie przekroczył 70 lat,
 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6) duchowni,
 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej "kartą".
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów, pokój 6 oraz za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
 1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.
Podstawa prawna:
- USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.01. 98.1070 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 06.50. 370).

Załączniki do pobrania: 2007-06-05 12:01:11 - Karta zgłoszenia (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 3043
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2007-06-05 11:58:00
Data udostępnienia informacji: 2007-06-05 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 13:02:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner