logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


WIR.ET. 7625 /19/4/2007                                            Wołów, dnia 05.03.2008r.
 
                                   ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
 
 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)
            zawiadamiam
 
że w dniu 28.02.2008r. inwestor -firma DECOR Sp. z o.o. Wołów ul. Komuny Paryskiej 21 złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku i zmianie jego formy użytkowej oraz na zmianie użytkowania części wydzielonego terenu w obrębie działki nr 852/40 w Mojęcicach w celu uruchomienia produkcji zbiorników z żywic poliestrowych wykorzystywanych w rolnictwie.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz .U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z póź. zm.) oraz art.49 kpa – zawiadomienie niniejsze zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie Rynek- Ratusz - sekretariat pok. 7, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
 
Otrzymują:
 
1 .DECRO Sp. z o.o.
    ul. Komuny Paryskiej 21
    56-100 Wołów
2. A-a

Ilość odwiedzin: 1211
Skrócony opis: zawiadamiam że w dniu 28.02.2008r. inwestor -firma DECOR Sp. z o.o. Wołów ul. Komuny Paryskiej 21 złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku i zmianie jego formy użytkowej oraz na zmianie użytkowania części wydzielonego terenu w obrębie działki nr 852/40 w Mojęcicach w celu uruchomienia produkcji zbiorników z żywic poliestrowych wykorzystywanych w rolnictwie.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Teper
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Teper
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2008-03-06 12:43:27
Data udostępnienia informacji: 2008-03-06 12:43:27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-06 12:48:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner