logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus IV Kadencja (2002, Sesje I - IV)
   plus IV Kadencja (2003, Sesje V - XV)
   plus IV Kadencja (2004, Sesje XVI - XXIX)
   plus IV Kadencja (2005, Sesje XXX - XLII)
   plus IV Kadencja (2006, Sesje XLIII - L)
   plus V Kadencja (2006, Sesje I - IV)
   minus V Kadencja (2007, Sesje V - XVI)
      plus V Sesja - 2007.01.25
      plus VI Sesja - 2007.02.28
      plus VII Sesja - 2007.03.14
      plus VIII Sesja - 2007.04.13
      minus IX Sesja - 2007.05.14
         minus Nr IX / 63 / 07
         minus Nr IX / 64 / 07
         minus Nr IX / 65 / 07
         minus Nr IX / 66 / 07
         minus Protokół nr IX /07
      plus X Sesja - 2007.06.27
      plus XI Sesja - 2007.08.21
      plus XII Sesja - 2007.09.12
      plus XIII Sesja - 2007.09.26
      plus XIV Sesja - 2007.10.30
      plus XV Sesja - 2007.11.30
      plus XVI Sesja - 2007.12.28
   plus V Kadencja (2008, Sesje XVII - ...)
   plus V Kadencja (2009, Sesje XXIX-...)
   plus V Kadencja (2010, Sesje XLV-...)
   plus VI Kadencja (Sesje I - ....)
   plus VI Kadencja (2011, Sesje V ....)
   plus VI Kadencja (2012, XXIII - ...)
   plus VI Kadencja (2013, Sesje XXXIX/2013 - ...)
   plus VI Kadencja (2014, LVI/2014 - ...)
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji
   plus VII Kadencja 2014 r.
   plus VII Kadencja 2015 r.
   plus VII Kadencja 2016 r.
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji
   minus Terminarz posiedzeń
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 
Protokół nr IX/07
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 14 maja 2007r.
 
Ad pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie pani Danuta Jelec powitała radnych, sołtysów oraz publiczność, stwierdziła quorum, na podstawie którego może prawomocnie obradować Rada Miejska w Wołowie.
Ad pkt 2
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad pkt 3
Protokół z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Nie zgłoszono uwag.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.
Protokół z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2007r. został przyjęty.
Ad pkt 4
Radny Z. Posacki przekazał o problemach związanych z obsługą sołtysów podczas płatności rat z tytułu podatków.
Ad pkt 5
O godzinie 14.15 na obrady sesji przybył radny J. Dziarski.
Radny D. Chmura pytał w sprawie zarządzeń wydanych przez Burmistrza nr 84,92,93,95 w okresie sprawozdawczym.
Ponadto pytał o:
  • przyczyny braku mszy podczas obchodów rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • szczegóły odbytego spotkania z kombatantami.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz.
Ad pkt 6
Do sprawozdania Burmistrza radni zadawali pytania.
Radny W. Stankiewicz zwrócił uwagę na nielegalne wywozy nieczystości płynnych. Był zdania, że gdyby gmina posiadała ewidencję wozów asenizacyjnych wówczas można byłoby egzekwować nielegalne wywozy.
Ad pkt 7
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wołów w latach 2005-2006. omówił Burmistrz, przekazał, że sprawozdanie nie wymaga formy uchwały rady miejskiej, jest przygotowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.
Radny Ł. Ciołek pytał w jaki sposób gmina wykonuje zadania w zakresie segregacji zużytego sprzętu elektronicznego. Następnie zwrócił uwagę na obowiązek prowadzenia ewidencji wynikających z uchwały – pytał czy są prowadzone.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz: problemy pojawiają się z powodu technicznego braku kontroli.
Radny Ł. Ciołek pytał o odzysk metali ciężkich: burmistrz wyjaśnił, że zajmuje
się tym WIOŚ.
Radny J. Dziarski pytał o termin ukończenia budowy kanalizacji przy ulicy Kościuszki. Burmistrz wyjaśnił, że w chwili obecnej jest wykonywana kanalizacja i sieć wodociągowa.
Ad pkt 8
Odbyła się dyskusja dotycząca strategii rozwoju Gminy Wołów – radni zadawali pytania.
Burmistrz pan W. Krochmal omówił założenia rozwoju Gminy Wołów, zwrócił uwagę na istotne znaczeniu jakie ma położenie Wołowa w strukturze: powiat, województwo, kraj w aspekcie celów i wizji rozwoju gminy Wołów.
Radny W. Stankiewicz przekazał, że gmina musi wypracować plan strategiczny: należy wykorzystać walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy: z uwagi, iż teren nie jest uprzemysłowiony należy stworzyć bazę noclegową, rozwinąć hotelarstwo rodzinne, zadbać o pozyskanie gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Podstawą rozwoju jest zasób ludzki, a SSE może stać się czynnikiem rozwoju. Nie bez znaczenia jest pomoc gminy dla przyszłych inwestorów.
Burmistrz przekazał, że gmina musi nadążać za wymogami rynku i korzystać z tanich kredytów aby móc się rozwijać.
Radny Ł. Ciołek zwrócił uwagę na konieczność dostosowania infrastruktury do tempa rozwoju w aspekcie konieczności budowy dróg jak również połączenia się z obwodnicą Wrocławia. Następnie nawiązał do organizacji Dni Wołowa, które jego zdaniem straciły na wyrazistości z uwagi na „rozciągnięcie” obchodów w czasie. Zwrócił również uwagę na konieczność dbania o stare cmentarze jako symbole historii.
Radna A. Wróbel zwróciła uwagę na konieczność wykorzystania naszego położenia: z jednej strony bliskość innych aglomeracji jest atutem w innych przypadkach ujemnie wpływa na dynamikę rozwoju poprzez odpływ zasobów ludzkich. Wołów może stać się sypialnią Wrocławia, tak jak to się dzieje w wielu miastach europejskich. Podstawowym pytaniem jest poziom życia mieszkańców i zapewnienie podstawowych potrzeb: szkoła, bezpieczeństwo, komunikacja, służba zdrowia. I to są podstawowe wyznaczniki działania, którymi musimy się zająć. Należy postawić na ekologię i rozwój agroturystyki, podnieść poziom edukacji na wsi.
Radny D. Chmura stwierdził, że należy określić wizję rozwoju gminy jako aglomeracji: podstawowym wyznacznikiem jest rozwój gospodarczy i komunikacyjny.
Radny J. Dziarski pytał czy są firmy zainteresowane inwestowaniem w SSE, Dodał, że skoro mówi się o strategii należy mówić o konkretach, patrzeć realnie: brak jest odpowiedniej infrastruktury, w szczególności w aspekcie możliwości jakie niesie organizacja Euro 2012. Zwrócił uwagę na brak konsultacji z radnymi w zakresie przystąpienia gminy Wołów do współorganizacji EURO 2012.
Radny A. Pawlus zwrócił uwagę na:
  • konieczność rozwoju budownictwa, agroturystyki oraz nie wykorzystanych walorów Odry i obiektu Klasztoru Cystersów w Lubiążu,
  • brak przetwórstwa na terenie Gminy,
  • możliwość rozwoju kultury w aspekcie działalności lokalnych twórców i zespołów młodzieżowych oraz dziedzictwa kulturowego.
Radny Z. Posacki przekazał o potrzebie reaktywowania Dni Lubiąża, dodał, że gmina Wołów posiada ogromne walory z uwagi na położenie klasztoru w Lubiążu, które są wciąż nie wykorzystane.
Radny D. Chmura poruszył problem współpracy polsko – niemieckiej między gminami Wołów a Buchholz oraz pytał o sytuację Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz.
Radny A. Pawlus proponował utworzyć zespół, który wspólnie z Komisją Oświaty i Działań Gospodarczych będzie pracował nad strategią rozwoju gminy.
Ad pkt 9
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007r. omówił Burmistrz.
Za podjęciem uchwały 13 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Rada Miejskiej w Wołowie nr IX/63/07 z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007r. w załączeniu.
Ad pkt 10
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” omówił Burmistrz: uchwała dotyczy budowy boiska w Lubiążu.
Radny Ł. Ciołek przekazał, że gmina zbyt mało pozyskała środków z zewnątrz: ilość środków pozyskanych z zewnątrz jest miarą aktywności na zewnątrz. Burmistrz wyjaśnił, że Gmina musi selektywnie oceniać potrzebę składania wniosków z funduszy pod kątem potrzeb.
Za podjęciem uchwały 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Rada Miejskiej w Wołowie nr IX/64/07 z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” .
Ad pkt 11
Projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr VIII/62/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołowskim a Gminą Wołów na udzielenie dotacji celowej w zakresie realizacji programu „ Sami sobie” dla projektów z terenu Gminy Wołów omówił Burmistrz.
Za podjęciem uchwały 18 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Rada Miejskiej w Wołowie nr IX/65/07 z dnia 14 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołowskim a Gminą Wołów na udzielenie dotacji celowej w zakresie realizacji programu „ Sami sobie” dla projektów z terenu Gminy Wołów w załączeniu.
Ad pkt 12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wołowie omówił Burmistrz: przedstawił treść autopoprawki.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Uchwała Rada Miejskiej w Wołowie nr IX/66/07 z dnia 14 maja 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wołowie w załączeniu.
Ad pkt 13
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie pani Danuta Jelec poinformowała o:
  • organizowanej międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie
środowiska w Gminie Wołów,
  • trwającej analizie oświadczeń majątkowych,
  • wynikach postępowania wyjaśniającego jakie zostało przeprowadzone w związku z pismem RIO we Wrocławiu.
Ad pkt 14
Radny J. Zygoń pytał w sprawie możliwości likwidacji dzikich wysypisk oraz remoncie przejazdów kolejowych.
Radnym M. Cap informował o wadliwym wykonaniu przepustów we wsi Proszkowa.
Radny Z. Posacki sygnalizował okresowe braki wody w Lubiążu.
Radny A. Pawlus proponował zorganizować przy OSiR w Wołowie informację turystyczną. Poruszył sprawę likwidacji siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, pytał czy stowarzyszenie może mieć siedzibę na terenie szpitala.
Radny J. Wiącek zgłaszał konieczność wycięcia topoli przydrożnych w kierunku Rataj.
Radny D. Chmura pytał w sprawie sytuacji Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielił Burmistrz. W sprawie sytuacji Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych przekazał, że trwają rozmowy ze Starostą odnośnie zapewnienia nowej siedziby: zadanie leży w gestii powiatu.
Ad pkt 15
Nie zgłoszono.
Ad pkt 16
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie pani Danuta Jelec podziękowała za przybycie i zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

Ilość odwiedzin: 3559
Nazwa dokumentu: z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Wołowie
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-15 14:48:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner