logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

RO 7625 /10/2/2005                                                                 Wołów, dnia 29.11.2005r.

 

 

                                   ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

    o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071,              ze zmianami)

 

            zawiadamiam

 

że w dniu 10.11.2005 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - budowa  kanalizacji sanitarnej w ul.Wiśniowej w Wołowie na dz. nr 51/4 , 22/2 , 30, 29 i 50/4  AM-33 obręb Wołów 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz .U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz art.49 kpa – zawiadomienie niniejsze zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Wołowie.

 

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Wołowie Runek- Ratusz - sekretariat pok. 7, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 

- Starostą Powiatu Wołowskiego

 

- Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie .

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Otrzymują:

 

1. Inwestor – Wydział AR

 

2. a/a

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1329
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy w Wołowie
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Gelmuda
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Gelmuda
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2005-12-02 12:00:53
Data udostępnienia informacji: 2005-12-02 12:00:53
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-11 13:15:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner