logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

 
URZĄD MIASTA I GMINY W WOŁOWIE
tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów
 

 

Wołów, 11.04.2011r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gminy
Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
 
Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gminy
nazwa stanowiska pracy
 
1.Wymagania niezbędne:
1)      wykształcenie średnie lub wyższe: filologia lub reklama i marketing lub kulturoznawstwo lub dziennikarstwo lub zarządzanie,
2)      co najmniej 3 – letni staż pracy,
3)      posiadanie obywatelstwa polskiego,
4)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5)      korzystanie z pełni praw publicznych,
6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
8)      nieposzlakowana opinia,
9)      znajomość zagadnień związanych z działalnością kulturalną, opracowywaniem materiałów promocyjnych, organizacją imprez, tworzeniem informacji prasowych, administrowaniem stron internetowych,
10)   umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
2.Wymagania dodatkowe:
1)      doświadczenie zawodowe w administracji (zatrudnienie lub staż),
2)      prawo jazdy kat B,
3)      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktów, wyczucie estetyki.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      podejmowanie działań na rzecz promocji Gminy (w tym organizacja imprez, przygotowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych Gminy oraz współpraca w tym zakresie z określonymi podmiotami, pozyskiwanie i współpraca z partnerami/sponsorami, pozyskiwanie środków finansowych na cele promocyjne),
2)      propagowanie wiedzy o Gminie i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
3)      tworzenie informacji dla mediów,
4)      inicjowanie oraz realizacja projektów społecznych skierowanych na rozwój lokalny Gminy i jego mieszkańców; współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami
5)      pozyskiwanie środków finansowych na zadania z zakresów, o których mowa powyżej, opracowywanie i składanie wniosków dotacyjnych.
4.Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys (CV),
3)      kwestionariusz osobowy,
4)      kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy,
5)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)      oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Gminy” w terminie do dnia 26.04.2011r. do godziny 1530 w sekretariacie siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223, poz.1458).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

 

ORG. 2110.31.2011                                                                  Wołów,05.05.2011r.
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW
w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego
 
 
 
 
 Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie zostanie zatrudniony Pan Rafał Zając zamieszkały w Wołowie.
 
 
UZASADNIENIE
 
Wybrany kandydat Pan Rafał Zając spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dużą wiedzą oraz znajomością zagadnień na danym stanowisku.
W związku z powyższym został wyłoniony jako kandydat do zatrudnienia na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
 
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Moskal
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Moskal
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-13 14:45:53
Data udostępnienia informacji: 2011-04-13 14:45:53
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-13 14:45:53

corner   corner