logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

Wołów, 12.02.2010r.
Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zasobów Lokalowych  w  Urzędzie Miasta i Gminy Wołów
 
Podinspektor ds. lokalowych
nazwa stanowiska pracy
 
1.Wymagania niezbędne:
 
a/ wykształcenie wyższe,
b/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
c/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
d/ korzystanie z pełni praw publicznych,
e/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g/ nieposzlakowana opinia,
h/ znajomość przepisów:
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu   cywilnego,
- ustawa o własności lokali,
- kodeks postępowania administracyjnego,
i/ umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
 
 
2.Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe (zatrudnienie minimum 3 lata ),
- umiejętność pracy w zespole.
- prawo jazdy kat B.
 
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1.Naliczanie czynszów i innych opłat za używanie lokali komunalnych, w tym naliczanie    podwyżek.
2.Rozliczanie zaliczek z tytułu mediów.
3.Wystawianie rachunków i faktur.
4.Opisywanie rachunków i faktur.
5.Prowadzenie bieżących spraw związanych z najmem i użytkowaniem lokali komunalnych,    egzekwowanie stosowania przez najemców przepisów ustawy o ochronie praw lokatora i    innych przepisów prawa
6.Prowadzenie dokumentacji lokalowej.
7.Prowadzenie spraw wynikających z posiadania przez Gminę Wołów udziałów w    nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych w tym udział w zebraniach wspólnot.
8.Prowadzenie spraw wynikających z posiadania przez Gminę udziałów we współwłasności    nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których nie wyodrębniono    lokali, nie przejętych przez zarządców licencjonowanych lub zarząd własny.
9.Przekazywanie nieruchomości w inny zarząd.
10.Prowadzenie ewidencji zasobów lokalowych.
11.Sporządzanie sprawozdań w zakresie powierzonych obowiązków.
12.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
13.Pracownik administruje rejonem II wg. załącznika nr 1.
4.Wymagane dokumenty:
a/ list motywacyjny,
b/ życiorys (CV),
c/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie ,
d/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt.1 lit.b,c,d,e,f.
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. lokalowych  w Wydziale  Zasobów Lokalowych” w terminie do dnia 24.02.2010r. do godziny 1530
w sekretariacie siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów.
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
            Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999r.o pracownikach samorządowych (DzU z 2001r. nr 142,poz.1593 z póź.zm.).
 
 
 
 
 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

 

Urząd Miasta i Gminy                                                                Wołów, 01.03.2010r.
w Wołowie
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów
 
 
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW
w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego
 
 
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. lokalowych w Wydziale Zasobów Lokalowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie zakwalifikowała się do zatrudnienia na ww. stanowisko Pani Anna Rzeszowska zamieszkała w Krzydlinie Małej.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu.
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Moskal
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Moskal
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-12 13:43:10
Data udostępnienia informacji: 2010-02-12 13:43:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-12 13:43:10

corner   corner