logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

                                                                                  
Urząd Miasta i Gminy w Wołowie                                                      Wołów, 10.09.2007r.
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁÓW
                                  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W
                                        Wydziale Promocji i Spraw Europejskich                                                                                 w  Urzędzie Miasta i Gminy Wołów
 
 
Podinspektor w Wydziale Promocji i Spraw Europejskich
nazwa stanowiska pracy
 
1.Wymagania niezbędne:
 
a/ wykształcenie wyższe magisterskie,
b/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
c/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
d/ korzystanie z pełni praw publicznych,
e/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,                                                                                                                       g/ nieposzlakowana opinia,
h/ umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
 
2.Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie o kierunku gerontologii społecznej,
- znajomość przepisów prawa samorządowego,
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej ( zatrudnienie lub staż),
- umiejętność pracy w zespole,
- prawo jazdy kat.B.
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1.Koordynowanie spraw dotyczących realizacji projektu Dolnośląskiego Uniwersytetu   Trzeciego Wieku.
2.Prowadzenie spraw związanych z organizacjami zrzeszającymi osoby w wieku    emerytalnym.
3.Opracowywanie i przygotowanie materiałów i imprez  promujących gminę.
4.Propagowanie walorów turystycznych, krajobrazowych i gospodarczych gminy.
5.Współpraca z podmiotami działającymi w zakresie zadań wydziału.
6.Gromadzenie informacji, związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz    przekazywanie ich zainteresowanym.
7.Przygotowywanie wniosków, celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania w tym    środków Unii Europejskiej na realizowanie przez gminę zadania..
8.Opracowywanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych do strony internetowej Miasta    i Gminy Wołów.
9.Opracowywanie materiałów promocyjnych Gminy Wołów.
 
 
 
10.Stałe pozyskiwanie informacji o możliwych do uzyskania środków finansowych      pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych.
11.Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie      prowadzonych spraw.
12.Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału.
 
 
 
4.Wymagane dokumenty:
 
a/ list motywacyjny,                                                                                                                  b/ życiorys (CV),
c/  kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (orginały wymagane przy      rozmowie kwalifikacyjnej),
d/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt.1 lit.b,c,d,e,f.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Promocji i Spraw Europejskich” w terminie do dnia 24.09. 2007r. do godziny 15,30 w sekretariacie siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów.                            
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
    Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV                                                                 (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999r.o pracownikach samorządowych (DzU z 2001r. nr 142,poz.1593 z póź.zm.).
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Draczyńska Magdalena

Urząd Miasta i Gminy                                                                        Wołów, 04.10.2007r.
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
             Zgodnie z art. 3 d ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru w dniach od 10.09.2007r. do 24.09.2007r.na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Promocji i Spraw Europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie zakwalifikowała się Pani Magdalena Draczyńska zamieszkała w Wołowie.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze tj: posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykazała się znajomością przepisów.
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Moskal
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Moskal
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Studenny
Data wytworzenia informacji: 2007-09-10 13:18:35
Data udostępnienia informacji: 2007-09-10 13:18:35
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-10 00:00:00

corner   corner