logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Strategie, Plany i Oferty
   minus Strategia rozwoju
   minus OFERTY INWESTYCYJNE
   minus Plan Rozwoju Lokalnego
   minus PROGRAM LIKWIDACJI AZBESTU
   minus PLAN I FAZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
   minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW
   minus Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 -2014
   minus PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
   minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017
   minus Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014-2017
   minus Strategia Rozwiązywania Problemów Spłecznych Gminy Wołów na lata 2008 - 2015
   minus PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2011 ROK
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 
Załącznik do Uchwały nr IV/27/2010
Rady Miejskiej w Wołowie          
z dnia 28 grudnia 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW
Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE
 NA 2011 ROK  

 
SPIS TREŚCI
 
Rozdział I.             Postanowienia ogólne ................................................................                    str. 3
Rozdział II.            Cel główny i cele szczegółowe programu ...................................             str. 3
Rozdział III.            Zasady współpracy ......................................................................             str. 4
Rozdział IV.            Zakres przedmiotowy ..................................................................                  str. 5
Rozdział V.            Formy współpracy .......................................................................             str. 5
Rozdział VI.            Priorytetowe zadania publiczne ..................................................                      str. 6
Rozdział VII.            Okres realizacji programu ............................................................                        str. 7
Rozdział VIII.            Sposób realizacji programu .........................................................               str. 7
Rozdział IX.            Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu .....                str. 8
Rozdział X.            Sposób oceny realizacji programu ..............................................             str. 8
Rozdział XI.            Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji            str. 9
Rozdział XII.            Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych ......                  str. 9
Rozdział XIII                Postanowienia końcowe ......................................................... ................                               str. 10

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.  Ilekroć w programie jest mowa o:
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  
    publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2. gminie  – rozumie się przez to Gminę Wołów;
3.radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Wołowie;
4. urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Wołowie;
5.burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Wołów;
6.wydziałach merytorycznych – rozumie się przez to wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie realizujące zadania z określonego obszaru współpracy;
7. programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok;
8. organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;
9. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
10. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy;
11.komisjach – należy przez to rozumieć komisje oceniające oferty w otwartych konkursach ofert.
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2.  Celem głównym programujest podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy   oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez:
1. poprawę współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją 
    publiczną;
2.   tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy; 
3.   rozwój partnerstwa publiczno-społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zadań publicznych organizacjom;
4.    włączenie organizacji do realizacji polityki rozwoju gminy;      
5.    podnoszenie standardów współpracy gminy i organizacji w aspekcie realizacji zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
6.    współpracę z organizacjami, wspierając inicjatywy oraz nowatorskie rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych.
§ 3.  Celami szczegółowymiprogramusą m.in.:
1.korzystanie z działalności pożytku publicznego przez organy gminy oraz gminne jednostki organizacyjne przy wykonywaniu zadań publicznych;
2.umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
3.stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;  
4.uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;
5.zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
6.realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
7.podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;
8.tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;
9.określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.
Rozdział III
Zasady współpracy
§ 4.  Współpraca gminy z organizacjami opiera się na następujących zasadach:
1.        pomocniczościgmina udziela pomocy organizacjom,              
w niezbędnym zakresie, uzasadnionymi potrzebami wspólnoty samorządowej,
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy;
2.        suwerenności stron - gmina i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
3.        partnerstwawspółpraca pomiędzy gminą a organizacjami oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje;
4.        efektywności – gmina przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych; 
5.        uczciwej konkurencjizarówno gmina, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
6.        jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje, sposób udzielania dotacji oraz wykonania zadania są jawne. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
§ 5.  Współpraca gminy z organizacjami dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych gminy, realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy.
Rozdział V
Formy współpracy
§ 6.  Współpraca gminy z organizacjami realizowana będzie w szczególności w postaci:
1. zlecania organizacjom prowadzącym działalność w obszarze pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji;
2. konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;
3. wzajemnego informowania się o kierunkach planowanej działalności i współdziałania w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków poprzez:
      1) publikację informacji ważnych dla organizacji, na stronach internetowych gminy;
      2) gromadzenie i publikowanie informacji przekazywanych przez organizacje o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej;
4. tworzenia z inicjatywy organów gminy lub organizacji, wspólnych zespołów o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjno-opiniującym;
 
 
5. pomocy w organizacji szkoleń i konferencji;
6. pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;
7. doradztwa i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje środków finansowych z innych źródeł, ich wykorzystania i rozliczania;
8. przystępowania gminy do partnerstwa w projektach kierowanych przez organizacje do funduszy europejskich (lub innych);
9. rekomendowania projektów realizowanych przez organizacje;
10. obejmowania honorowym patronatem inicjatyw realizowanych przez organizacje;
11. nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, lub na preferencyjnych warunkach pomieszczeń i sprzętu;
12. promocji działalności organizacji.
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7.  Do priorytetowych zadań gminy należą:
1. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:
1) propagowanie wśród mieszkańców gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży  
    aktywnych form kultury fizycznej i sportu;
2) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;
3) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;
          4) wspieranie działalności klubów sportowych;
2. zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:
       1) organizacja wypoczynku letniego;
       2) organizacja wypoczynku zimowego;
 
3. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
2) zapobieganie narkomanii;
4. zadania z zakresu działalności na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi      i regionalnymi innych państw:
1) rozwijanie i pogłębianie współpracy z regionami partnerskimi innych państw;
2) zwiększenie udziału młodzieży w realizacji wymian i projektów międzynarodowych;
3) prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych nt. Unii Europejskiej oraz funduszy europejskich;
 5. zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz promocji gminy;
1) promowanie walorów turystycznych regionu;
2) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 6. zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
   1) organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy;  
2) działania na rzecz obchodów uroczystości rocznicowych;
3) przygotowanie i prezentacja wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję   kultury gminy w kraju i za granicą;
      4) wspieranie wydawnictw książkowych i multimedialnych.
 
Rozdział VII
Okres realizacji programu
§ 8.  Gmina będzie realizowała zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te będą obejmowały rok kalendarzowy 2011.
Rozdział VIII
Sposób realizacji programu
§ 9.   Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami przez:
1. wydziały merytoryczne urzędu;                             
2.  jednostki organizacyjne urzędu;
3. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 10.  Program będzie realizowany w szczególności przez:
1. zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom;
2. organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego;
3. udzielanie wsparcia finansowego z budżetu gminy dla działań podejmowanych przez organizacje w ramach programu;
4. konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
5. tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych;
6. organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój organizacji oraz ich profesjonalizację;
7. udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom przez pracowników urzędu, jednostki organizacyjne urzędu;
8. udział samorządu gminy w inicjatywach publicznych;
9. współudział samorządu gminy w działaniach podejmowanych przez organizacje;
10. partnerstwo gminy w projektach kierowanych przez organizacje do funduszy europejskich lub innych. (Gmina może z własnej inicjatywy zapraszać organizacje jako partnerów do projektów składanych przez siebie do funduszy europejskich lub innych);
11. promowanie działalności organizacji przez obejmowanie patronatem inicjatyw podejmowanych przez organizacje;
12. pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych oraz w miarę możliwości –uczestnictwo przedstawicieli organizacji we wspólnych wyjazdach zagranicznych;
13. gromadzenie i publikowanie informacji niezbędnych do działalności organizacji na stronie internetowej urzędu i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu;
14. rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez organizacje;
Rozdział IX
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
§ 11.  Gmina na współpracę z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2011 przeznacza środki finansowe w wysokości do 550 tysięcy złotych.
Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
§ 12. 1.   Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
1) liczbę skonsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
2) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez wydziały merytoryczne;
3) liczbę ofert złożonych przez organizacje do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
4) liczbę organizacji, które zwróciły się do gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert;
5) liczbę organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy na realizację zadań publicznych;
6) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym;
7) liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy;
8) liczbę inicjatyw publicznych podejmowanych przez organizacje, w których uczestniczył samorząd gminy;
9) liczbę inicjatyw realizowanych przez organizacje objętych patronatem burmistrza;
10) liczbę zespołów, w których zasiadali przedstawiciele organizacji (zespoły opiniująco-doradcze, eksperckie, robocze, etc.).
2.  Burmistrz do dnia 30 kwietnia następnego roku przedłoży radzie sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.
Rozdział XI
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
 
§ 13.   1. Program powstał przy udziale organizacji w sposób zgodny z uchwałą Nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. W efekcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski.
Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
§ 14. 1.  Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
2.  Komisję konkursową do oceny złożonych ofert powołuje burmistrz, każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
3.  W skład komisji konkursowej wchodzą w liczbie, co najmniej dwóch dla każdej ze stron:
1) przedstawiciele urzędu;
2) przedstawiciele organizacji;
4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
5. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci organizacji, które biorą udział w danym postępowaniu konkursowym.
§ 15.  1. Określa się zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1) komisja pracuje w składzie osobowym powołanym zarządzeniem burmistrza;
2) pracami komisji kieruje przewodniczący komisji;
3) komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu;
4) do członków komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14.06.1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wykluczenia pracownika;
5) każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, o której mowa w pkt. 4;
6) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży;
 
2. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
2) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami;
3) sporządzenie protokołu z prac komisji;
3. Obsługę administracyjno-techniczną komisji sprawuje wydział merytoryczny lub jednostka   organizacyjna urzędu odpowiedzialna za realizację zadań ogłaszanych w konkursie.           
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje burmistrz, lub osoba przez niego upoważniona.
5. Informacje o złożonych ofertach oraz o oferentach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub o udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu zamieszczonego w BIP, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej urzędu.
Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
 
§ 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy gminy z organizacjami stosuje się przepisy ustawy.
 
 
 
 

 

Ilość odwiedzin: 1907
Nazwa dokumentu: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2011 ROK
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Malik
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Malik
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-10 08:37:21
Data udostępnienia informacji: 2011-01-10 08:37:21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 08:40:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner