logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Strategie, Plany i Oferty
   minus Strategia rozwoju
   minus OFERTY INWESTYCYJNE
   minus Plan Rozwoju Lokalnego
   minus PROGRAM LIKWIDACJI AZBESTU
   minus PLAN I FAZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
   minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW
   minus Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 -2014
   minus PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
   minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017
   minus Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014-2017
   minus Strategia Rozwiązywania Problemów Spłecznych Gminy Wołów na lata 2008 - 2015
   minus PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2011 ROK
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 
 
 
 
 
 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
 
„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY WOŁÓW NA LATA 2010–2013
 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017”
ORAZ
„PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY WOŁÓW
NA LATA 2010-2013
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawcą Prognozy do „Programu Ochrony Środowiska Gminy Wołów na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014-2017”oraz „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wołów na lata 2010-2013  z perspektywą na lata 2014-2017” jest Przedsiębiorstwo Doradczo-Techniczne EKOROTECH z Wołowa pod kierunkiem  mgr.  Roberta Gelmudy.
 
 
 
 
Wołów 2010 r.
 
Spis treści
1.       Wstęp…………………………………………………………………………………………………………….……..3
2.       Podstawa prawna, zawartość Programu i Planu oraz powiązania z innymi dokumentami……………………………………………………………………………………………….……….3
3.       Warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca gminnych programów ochrony środowiska i gminnych planów       gospodarki odpadami……………………………………………………………………………….…………...5
4.       Informacja o metodach wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy….……………...5
5.       Główne cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Wołów……………………………………..6
6.        Główne cele Panu Gospodarki Odpadami Gminy Wołów………………..…................................8
7.       Charakterystyka aktualnego stanu środowiska Gminy Wołów……..........................................9
8.       Przewidywane zmiany w środowisku................................................................................................11
8.1.   Potencjalne skutki dla środowiska przy zaniechaniu działań .................................................11
8.2.    Ocena wpływu na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem....................................12
8.3.   Wpływ na obszary chronione.................................................................................................................12
8.4.   Ocena przewidywanego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony                         obszaru  NATURA 2000……………………………………………………………………………………..….13
8.5.   Wpływ na obiekty zabytkowe................................................................................................................13
8.6.   Możliwe transgraniczne oddziaływanie............................................................................................13
8.7.   Ocena zagrożeń dla środowiska z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi,            które mogą powstawać na terenie gminy i terenach przyległych w wyniku realizacji Programu i Planu…………………………………….…………………………………………………………..13
9.       Ocena skutków realizacji ustaleń Programu i Planu na całość elementów               środowiska w ich wzajemnym powiązaniu…………………………………………………………….14
10.   Propozycje rozwiązań chroniących środowisko wynikające z prognozy                                 i innych dokumentów……………………………………………………………………………..…………….14
11.   Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji Aktualizowanego Programu……………………………………………………14
12.   Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych                                    w  Programie i Planie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru………………………………………………………………………..16
13.   Monitoring wdrażania Programu i Planu………………….……………………………………………..16
14.   Ocena w zakresie zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska……………………...17
15.   Streszczenie…………………………...……………………………………………………………………………..17
16.    Literatura…………………………………………………………………………………………………………..…18
 
 
 
1.      Wstęp.
„Program Ochrony Środowiska Gminy Wołów na lata 2010-2013                             z perspektywą na lata 2014-2017” (zwany dalej Programem) oraz „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” (zwany dalej Planem) opracowane zostały przez Przedsiębiorstwo Doradczo - Techniczne EKOROTECH z Wołowa na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wołów. Niniejsza Prognoza została opracowana zgodnie z zakresem określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Prognoza stanowi dokument wspierający proces decyzyjny                    i procedurę konsultacji Programu i Planu. Wskazuje możliwe negatywne skutki, jakie mogą wystąpić w przypadku braku realizacji działań zawartych w Programie i Planie oraz wyznacza zalecenia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom.                   W prognozie została zawarta ocena stopnia i sposobu uwzględniania aspektów środowiskowych przy opracowaniu Programu i Planu.
 
2.      Podstawa prawna, zawartość Programu i Planu oraz ich powiązania            z innymi dokumentami.
Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko aktualizację zarówno Programu, jak              i Planu zalicza się do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowujący w/w dokument sporządza prognozę oddziaływania na środowisko (art. 51 ust. 1.). Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane również w przypadku dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu właściwym organem, o którym mowa         w art. 57, opracowujący oba dokumenty stwierdził, iż wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,      i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa. Zamawiający dokumenty podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania, w terminie co najmniej 21 dni, uwag i wniosków do Programu i Planu. Do Programu i Planu dołącza się informację o zgłoszonych uwagach i wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania. Zgodnie z art. 57 i 58 wspomnianej ustawy Program i Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega opiniowaniu przez właściwe organy. Prognozę wykonano zgodnie z art. 51 ust. 2 i 3 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227). Sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, także  w przypadku wprowadzania zmian do uprzednio zatwierdzonych dokumentów. W tym przypadku jest to aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami przyjętego w 2004 r. przez Radę Miejską w Wołowie.
 Program zawiera następujące zagadnienia:
·          aktualną podstawę prawną i zakres opracowania,
·          opis aktualnego stanu środowiska Gminy Wołów i jego zagrożenia (charakterystykę gminy, lokalizację, zabytki, warunki geologiczne                              i hydrologiczne, klimat, gleby, gospodarkę wodno-ściekową, powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, poważne awarie przemysłowe, warunki przyrodniczo–krajobrazowe, edukację ekologiczną),
·          strategię działań (w zakresie zagadnień o charakterze systemowym infrastruktury komunalnej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, poprawy jakości środowiska  i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony klimatu),
·          harmonogram rzeczowo finansowy,
·          źródła finansowania realizacji zamierzonych celów Programu,
·          wdrożenie i monitoring.
Plan zawiera następujące zagadnienia:
·          aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi,
·          prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
·          zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
·          instrumenty finansowe służące realizacji planu,
·          system oceny realizacji zamierzonych celów.
Analizując zawartość i cele Programu i Planu oraz ich powiązania z innymi dokumentami stwierdzono, że Program i Plan są dokumentami odpowiadającymi wymaganiom, jakie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji          o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                 oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).
Prognozę sporządzono w oparciu o:
·            Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2010–2013                     z perspektywą na lata 2014-2017. Przedsiębiorstwo Doradczo – Techniczne EKOROTECH Wołów ul. Kościuszki 27e/3, Wołów - marzec 2010,
·            Program Ochrony Środowiska Gminy Wołów na lata 2004-2011 opracowany przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wołów; R. Gelmuda, D. Boczniewicz, M. Kijek 2004 r.
·            Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014-2017. Przedsiębiorstwo Doradczo – Techniczne EKOROTECH Wołów ul. Kościuszki 27e/3, Wołów - marzec 2010,
·            Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów lata 2004–2008 z perspektywą na lata 2009-2011 opracowany przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wołów; R. Gelmuda, D. Boczniewicz, M. Kijek 2004 r.
·            Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wołów na lata 2005-2013;
·            Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołów;
·            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołów;
·            Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy Wołów, DBGiUR Wrocław 2004 r.;
·            Powiatowy Program Ochrony Środowiska. Powiat Wołowski 2004 r.;
·            Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla Województwa Dolnośląskiego (uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego                         Nr XLIV/842/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r. )
·            Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego (uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIV/581/2005 z dnia 2 września 2005 r.);
·            Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (przyjętego uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego Nr XL/650/09 z 30.04.2009 r.)
·            Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku (uchwała sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.);
·            Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr LIX/895/2006            z dnia 12 października 2006 r. ze zmianami);
·            Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wrocław        2007 r.;
·            Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2008 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wrocław       2008 r.;
·            Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne               i obojętne w Wołowie, ProGeo Sp.  z  o.o. 2009;
·            Materiały Ministerstwa Środowiska dostępne na www.mos.gov.pl/natura 2000.
 
3.      Warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca gminnych programów ochrony środowiska         i gminnych planów gospodarki odpadami.
Zgodnie z wymienionymi w rozdziale 2 przepisami, prognozę sporządza się dla potrzeb postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko gminnych programów ochrony środowiska i gminnych planów gospodarki odpadami. Powinna ona obejmować obszar gminy wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Powinna także określać i oceniać skutki wpływu realizacji tych dokumentów m.in. na ludzi, środowisko przyrodnicze i dobra materialne.  Analizowane Program            i Plan spełniają wszystkie w/w warunki.
 
4.      Informacja o metodach wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy.
Podczas sporządzenia niniejszej prognozy autorzy wykorzystali swoją dotychczasową wiedzę i wcześniejsze doświadczenie. Wykorzystano także informacje udostępniane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Wołowie, Urząd Miasta i Gminy               w Wołowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wołowie. Niniejsza prognoza jest elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie której prowadzone są też konsultacje społeczne. Aktualizacja Programu i Planu zostanie upubliczniona i poddana opiniowaniu, w ramach którego będą gromadzone ewentualnie uwzględnione wnioski uwagi i opinie zgłaszane przez społeczeństwo i administrację.       W wyniku tego może nastąpić korekta Programu i Planu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.
 
5.      Główne cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Wołów.
5.1.   W zakresie ochrony powietrza:
·               przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych                   i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery,
·               wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu środowiska,
·               opracowanie i wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Wołów,
·               określenie potencjalnych terenów lokalizacji obiektów szkodliwych,
·               ograniczenie emisji ze środków transportu przez poprawę stanu technicznego dróg, budowę ścieżek rowerowych oraz rowerowych tras rekreacyjno-sportowych, promowanie korzystania z publicznych środków transportu;
·               dbałość o stan techniczny dróg w obrębie gminy,
·               modernizację systemu komunikacyjnego.
 
5.2.    W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi:
·               zmniejszenie degradacji gleb związanej z działalnością rolniczą,
·               prowadzenie na szczeblu gminy monitoringu lokalnego potencjalnych źródeł zanieczyszczeń gleb,
·               upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej,
·               przywracanie właściwych stosunków wodnych,
·               przystąpienie do inwentaryzacji stopnia zanieczyszczenia gleb,
·               optymalizacja zużycia nawozów i środków ochrony roślin,
·               promowanie rolnictwa ekologicznego,
·               kontrola przestrzegania wymogu uzyskania koncesji na rozpoznanie                      i wydobywanie kopalin,
·               inwentaryzacja „dzikich” wyrobisk kopalin pospolitych.
 
5.3.   W zakresie gospodarki wodno–ściekowej:
·               inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i kontrola opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki w gminie,
·               budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i terenach wiejskich      z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków ,
·               kontrola strefy ochrony ujęcia (cykliczne badania gleby, kontrola nawożenia            i wprowadzania środków ochrony roślin),
·               ograniczenie zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego poprzez propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej i kontroli sposobu postępowania ze ściekami pochodzącymi z produkcji rolnej,
·               racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych niepowodujące nadmiernej eksploatacji ujęć (propagowanie oszczędnego zużycia wody).
 
5.4.   W zakresie ograniczenia hałasu:
·            uwolnienie centrum Wołowa z ruchu tranzytowego wielotonowego transportu ciężarowego,
·               lokalizowanie potencjalnych inwestycji mogących wywoływać nadmierny hałas na wydzielonym terenie,
·               modernizowanie i utrzymywanie w najlepszym stanie technicznym nawierzchni dróg,
·               prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów, które mogą powodować wyciszenie hałasu i ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
 
5.5.   W zakresie ograniczenia wpływu promieniowania niejonizującego:
·               zwracanie szczególnej uwagi na lokalizację poza miejscami wpływu promieniowania niejonizującego zabudowań mieszkalnych, żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali itp.
·               preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego.
 
5.6.   W zakresie ochrony przed powodzią i suszą:
·               wykluczenie z zabudowy i inwestycji terenów potencjalnie najbardziej zagrożonych,
·               podnoszenie świadomości i szkolenia mieszkańców z terenów zagrożonych          z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i zachowań w czasie zagrożenia,
·               dobre zorganizowanie akcji ratunkowej,
·               bieżące utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
·               przygotowanie w ramach ochrony przeciwpowodziowej grupy reagowania        na zagrożenia powodzią,
·               uwzględnienie w planach rozwoju gminy zwiększenia małej retencji, wykorzystanie zbiorników wodnych dla retencji wody,
·               współpraca i wpływ na zarządzających Odrą, ciekami podstawowymi oraz drogami w sprawie remontów i bieżącej konserwacji wałów, koryt rzek, przepustów pod drogami oraz rowów przydrożnych,
·               gromadzenie wody w okresach nadmiernego przepływu w zbiornikach retencyjnych celem wykorzystania w okresach niedoboru,
·               wpływ na regulowanie odpływu w okresach wegetacji roślin poprzez piętrzenie wody w cieku za pomocą urządzeń piętrzących przy zachowaniu swobodnego przepływu,
·               wpływ na regulowanie odpływu w sieci drenarskiej poprzez kontrolowany odpływ z wylotów drenarskich.
 
5.7.   W zakresie działań związanych z ochroną przed awariami przemysłowymi:
·                 stałe uaktualnianie gminnego planu reagowania kryzysowego,
·               wpływanie na zwiększenie kontroli drogowej przewozu materiałów niebezpiecznych,
·               prowadzenie akcji informacyjno–edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia awarii w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań,
·               wspieranie dofinansowania Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt specjalistyczny.
 
5.8.   W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
·               inwentaryzacja przyrodnicza gminy,
·               wytypowanie obszarów cennych przyrodniczo do objęcia ochroną bez dużych nakładów finansowych,
·               ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez dalszy rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo,
·               propagowanie i wspieranie prowadzania rolnictwa ekologicznego,
·               przygotowanie programu rewaloryzacji zabytkowej zieleni w parkach podworskich i terenach zieleni wiejskiej,
·               kontrolowanie i opiniowanie inwestycji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska,
·               promowanie technologii energooszczędnych i przyjaznych środowisku,
·               współpracowanie z innymi instytucjami i organizacjami proekologicznymi           w zakresie ochrony przyrody,
·               realizacja zieleni urządzonej w obrębie obiektów gminnych,
·               zwiększenie powierzchni obszarów zieleni, zwłaszcza zieleni wysokiej                w zieleńcach, wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych,
·               nowe nasadzenia zieleni wysokiej, wymiana składu gatunkowego drzewostanu,
·               wspieranie programu rolno-środowiskowego,
·               zwiększenie różnorodności biologicznej na gruntach ornych poprzez propagowanie dobrej praktyki rolnej,
·               unikanie zalesiania terenów cennych przyrodniczo.
 
6.        Główne cele Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wołów.
Do najważniejszych przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami zaliczono:
·       dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów;
·       ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania,
·       zorganizowanie selektywnej zbiórki frakcji odpadów problemowych                                 i wielkogabarytowych;
·       edukację i informację społeczeństwa lokalnego w sprawach selektywnej zbiórki, kompostownia itp.
·       osiągnięcie wymaganych prawem limitów odzysku i recyklingu wybranych frakcji odpadów poprzez rozwój systemu selektywnej zbiórki
·        budowa zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami wraz                      z rozbudową składowiska i sortownią odpadów.
 
 
7.      Charakterystyka aktualnego stanu środowiska Gminy Wołów.
Gmina Wołów jest gminą miejsko-wiejską, składa się z miasta Wołów, będącego siedzibą władz gminy, i 47 mniejszych miejscowości skupionych w 37 sołectwach. Gmina leży w odległości około 40 km na północny zachód od Wrocławia nad Odrą. Powierzchnia całkowita wynosi 33 106 ha (331,06 km2), w tym miasto Wołów zajmuje 1853 ha (18,53 km2).
Gminę zamieszkuje 22 832 osoby, w tym 12 396 miasto. Największe wsie to Lubiąż i Mojęcice a najmniejsze to Kąty, Kłopotówka i Żychlin. Gęstość zaludnienia wynosi 69 osób na km2.
Gmina ma charakter przemysłowo–usługowo-rolniczy z dobrze rozwiniętym sektorem leśnym. Istniejące przedsiębiorstwa mają charakter lokalny.Miasto Wołów stanowi lokalne centrum administracyjno-gospodarcze gminy i powiatu. Na terenie gminy zarejestrowano 1 300 podmiotów gospodarczych.
W Wołowie położonym centralnie w gminie, krzyżują się mniej ważne w skali województwa szlaki komunikacji lądowej. Przebiega tu szlak kolejowy nr 273 Wrocław–Głogów-Zielona Góra–Szczecin. Na trasie kolejowej istnieją na terenie gminy: stacja kolejowa w Wołowie i przystanek w Łososiowicach. Ważniejsze drogi to drogi wojewódzkie Nr 340 Lubin - Ścinawa – Wołów - Trzebnica – Oleśnica (z odgałęzieniem na Wrocław), Nr 338 Rawicz - Lubiąż – Legnica (z odgałęzieniami za Lubiążem na Wałbrzych i Wrocław). Ważnym elementem komunikacji drogowej są: most na Odrze    w  Lubiążu i znajdujący się tuż za granicą gminy most w Ścinawie.
W Wołowie swoje siedziby mają Urząd Miasta i Gminy, Sąd Rejonowy, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy,Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadleśnictwo, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Poczta Polska, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin       i Nasiennictwa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, spółdzielnie mieszkaniowe, kilka banków i placówek bankowych, Zakład Karny, część szpitala powiatowego zlokalizowane w budynkach mieszczących się w Wołowie, pogotowie ratunkowe, publiczne przychodnie lekarskie W Lubiążu znajduje się Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
Rolnictwo w gminie jest bardzo zróżnicowane. Ogółem jest około 1 800 indywidualnych gospodarstw rolnych, ale zdecydowana większość 83% stanowią niewielkie gospodarstwa drobnotowarowe o powierzchni do 5 ha. Większość prowadzi produkcję roślinną, a tylko 4-5 zwierzęcą związaną z produkcją mleka. Na terenie gminy brak jest zakładów przetwórczych i magazynujących produkty rolne.
Dużym problemem społecznym jest stałe od lat bezrobocie sięgające w gminie 16% - 20,5%.
Zróżnicowanie krajobrazowe oraz dobra dostępność komunikacyjna stanowią      o ponadprzeciętnych walorach turystyczno-rekreacyjnych Gminy Wołów. Na obszarze Gminy Wołów wytyczono sieć lokalnych szlaków rowerowych z całą infrastrukturą (wiaty, miejsca przystankowe, tablice informacyjne). Szlaki połączone są                            z ponadregionalnym niebieskim rowerowym „Szlakiem Odry” ciągnącym się od Wrocławia do Głogowa. Szalki turystycznie w Gminie Wołów są tak poprowadzone, aby zaprezentować wszystkie możliwe atrakcje przyrodnicze i zabytki kultury materialnej. Uzupełnieniem szlaków są dwie ścieżki: edukacyjno–przyrodnicza wokół rezerwatu „Odrzysko” oraz przyrodniczo-historyczna w Lubiążu. Wytyczono również specjalną siedmiokilometrową pętlę „Leśne Wydmy” do zawodów MTB w Rudnie. Ciekawym kulturowym szlakiem jest „szlak cysterski” łączący elementy historyczne i religijne. Jest to szlak kołowy (samochodowy) przebiegający przez Legnicę, Lubiąż i Trzebnicę. Najcenniejsze i najciekawsze obiekty kultury materialnej to pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu oraz w Wołowie budynek ratusza miejskiego, fragmenty ceglanych murów obronnych pochodzące z pierwszej połowy XV wieku, zamek książęcy Piastów Śląskich. W kościele p.w. św. Wawrzyńca w Wołowie, w którym zachowały się zbudowane w 1716 r. przez Adama Caspariniego organy od kilku lat odbywają się koncerty Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans” i Festiwalu Muzyki Organowej  „Cantus Organi”. W rejonie wsi Kretowice archeolodzy odkryli resztki grodziska z X w., a w Tarchalicach starożytne stanowisko hutnictwa żelaza – dymarki, prawdopodobnie z IV-V w. Infrastrukturę turystyczną uzupełnia kilka restauracji, barów, pizzerii w Wołowie i restauracja w Lubiążu. Miejsca noclegowe oferuje kilka prywatnych moteli i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, klasztor o.o. klaretynów      w Krzydlinie Małej, ośrodek wypoczynkowy Zakładu Karnego w Golinie.
Obszar nadodrzański obejmujący Gminę stanowi najcieplejszy rejon Dolnego Śląska. Charakteryzuje się ciepłym i długim latem i łagodną zimą, wiosna jest wczesna      i wilgotna. Średnia temperatura roczna przekracza minimalnie 8oC. Średnia temperatura lipca wynosi +17,5oC (lub +18,3oC wg Monografii Wołowa), a stycznia –1,1oC. Okres wegetacyjny trwa około 225 dni. Suma opadów rocznych nie jest wysoka i wynosi 550– 600 mm. Dominują wiatry zachodnie i północno zachodnie o prędkości średniej 2-3 m/s, w marcu i lipcu pojawiają się wiatry o dużej sile.
Różnymi formami ochrony objęte jest na terenie Gminy Wołów 26% powierzchni. Jest to szereg obiektów o znaczeniu przyrodniczym i kulturowo-przyrodniczym, w tym dwa rezerwaty przyrody: „Odrzysko” o powierzchni 5,15 ha i „Uroczysko Wrzosy”           o powierzchni 576,03 ha, Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” o powierzchni 7 953 ha, 9 pomników przyrody, użytek ekologiczny „Dolina Juszki” o powierzchni 145,50 ha, trzy obszary Natura 2000 Dębniańskie Mokradła”, „Zagórzyckie Łąki” i w dolinie Odry „Łęgi Odrzańskie”, 10 parków podworskich objętych ochroną konserwatora zabytków.
Na obszarze Gminy Wołów na powierzchni występują osady czwartorzędu. Są to polodowcowe piaski, żwiry, mułki, iły zastoiskowe, piaski gliniaste, gliny zwałowe pochodzenia lodowcowego i polodowcowego o różnej miąższości od kilku do ponad 70m. Osady trzeciorzędu leżą na głębokości 14-150m. Są to piaski i żwiry kwarcowo-skaleniowe, osady iłów zielonych, płomienistych i szarych znacznych miąższości przewarstwionych wkładkami piasków i mułków rzadko wkładkami węgli brunatnych, mułowce i iłowce. Miąższość utworów trzeciorzędu waha się od kilkunastu do około 150m. W podłożu luźnych osadów kenozoiku w okolicach Wołowa znajdują się starsze skały mezozoiku i paleozoiku. Znaczenie gospodarcze w rejonie Gminy Wołów mają osady czwartorzędu i trzeciorzędu stanowiące niewielkie złoża kruszywa, iłów lub tworząc zespoły warstw wodonośnych.
Obszar gminy jest znacznie zróżnicowany geomorfologicznie. Na ukształtowanie powierzchni tego terenu wpływ miały zlodowacenia i działalność rzeki Odry. Różnica wysokości między najniżej (brzeg Odry w rejonie Tarchalic 92,5 m n.p.m.) i najwyżej (wzgórza w rejonie Smarkowa 187,3 m n.p.m.) położonymi punktami w gminie dochodzi do około 95m.
 Gmina Wołów leży w dorzeczu Odry w środkowym biegu tej rzeki. Bezpośrednio zlewnia Odry obejmuje niewielką część gminy na południu i południowym zachodzie. Zlewnia Jezierzycy z przepływającą przez Wołów Juszką, stanowią niewielki prawobrzeżny dopływu Odry obejmujący większą cześć gminy. Niewielką część gminy na północnym wschodzie obejmuje zlewnia Łachy dopływu Baryczy.
Na obszarze Gminy Wołów występują dwa piętra wodonośne o znaczeniu użytkowym: czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Wydajność ujęć kształtuje się                   w granicach 10-100 m3/h przy niewielkich kilku czasem około dziesięciometrowych depresjach .
Zwodociągowana jest cała gmina. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji     Sp. z o.o. w Wołowie należące do Gminy Wołów obsługuje ujęcia, stacje uzdatniania           i wodociągi w większości miejscowości, kilka wsi obsługują wodociągi: „Bychowo”. Do oczyszczalni miejskiej w Wołowie podłączone jest 85% miasta i pobliskie wsie. Długość sieci odbierającej wyłącznie ścieki wynosi 73,5 km. W najbliższych latach planowane jest skanalizowanie całej gminy.
Gmina Wołów posiada własneskładowisko odpadów komunalnych, na którym deponowane są odpady komunalne i częściowo inne niż niebezpieczne pochodzące tylko z terenu gminy. Obsługę mieszkańców gminy w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzenie selektywnej zbiórki                      i segregacji odpadów oraz obsługę składowiska prowadzi samodzielnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wołowie ul. Poznańska 1. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych jest systemem dominującym. W postaci zmieszanej zbiera się około 95% masy wszystkich odpadów komunalnych, pozostałe niecałe 5% to selektywnie zbierane szkło, plastik i odpady wielkogabarytowe. Zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w gminie Wołów objęte zostało 98% mieszkańców. Rocznie deponowane na składowisku jest około 5 300- 5 400 Mg odpadów komunalnych i obojętnych. W pełni nowoczesne składowisko może funkcjonować do co najmniej 2017 r. przyjmując rocznie do 7 000 Mg odpadów, bez rozbudowy. Planowana jest rozbudowa w latach 2010–2013 o nową kwaterę                     i sortownię odpadów oraz dalszy rozwój selektywnej zbiórki.
Znaczna część Gminy Wołów (ok. 20% powierzchni gminy) położona w dolinie Odry, narażona jest na częste powodzie. Występują one nieregularnie w różnych latach, a ich zasięg uzależniony jest od intensywności letnich opadów, rzadziej gwałtowności wiosennego ocieplenia. Głównym systemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie gminy są obwałowania Odry i dwóch mniejszych rzek: Jezierzycy i Juszki.              W ramach „Programu dla Odry 2006” w rejonie Gminy Wołów, budowany jest stopień wodny „Malczyce”.
 
8.      Przewidywane zmiany w środowisku.
8.1.   Potencjalne skutki dla środowiska przy zaniechaniu działań.
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu i Planu mają na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie będą wpływać na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym                  i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na tereny cenne przyrodniczo brak realizacji zapisów Programu i Planu prowadzić będzie do pogorszenia wszystkich komponentów środowiska. W przypadku braku realizacji Programu i Planu mogą nastąpić zmiany stanu środowiska polegające na:
·         zanieczyszczeniu i pogorszeniu jakości wód powierzchniowych                     i podziemnych. zmniejszeniu się zasobów wodnych,
·         degradacji gleb,
·         zwiększeniu zagrożenia suszą i powodzią,
·         utracie różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
·         degradacji walorów krajobrazu,
·         pogorszeniu jakości powietrza,
·         zwiększeniu zagrożenia negatywnym oddziaływaniem hałasu drogowego,
·         pogorszeniu jakości życia mieszkańców,
·         pogorszeniu stanu zabytków,
·         zanieczyszczenie środowiska odpadami komunalnymi i innymi.
 
8.2.   Ocena wpływu na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem.
Z analizy Programu i Planu wynika, że żadne z planowanych działań nie powinno mieć znaczącego oddziaływania. Należy jedynie zwrócić tylko uwagę na następujące działania:
·         budowę kanalizacji,
·         budowę lub modernizację dróg,
·         rozbudowę składowiska.
 
8.3.   Wpływ na obszary chronione.
Zgodnie z przeprowadzoną oceną istniejącego stanu środowiska, obszarami podlegającymi ochronie na terenie gmin są:  rezerwaty „Odrzysko” o powierzchni 5,15 ha i „Uroczysko Wrzosy” o powierzchni 576,03 ha, Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” o powierzchni 7 953 ha, użytek ekologiczny „Dolina Juszki”      o powierzchni 145,50 ha, trzy obszary Natura 2000: Dębniańskie Mokradła”, „Zagórzyckie Łąki” i „Łęgi Odrzańskie”, 9 pomników przyrody i 10 parków podworskich objętych ochroną konserwatora zabytków. Program i Plan nie zawierają propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagrażające siedliskom przyrodniczym lub krajobrazowym tych obszarów, jak i funkcji obszarów objętych ochroną prawną. Rozstrzygnięcia Programu i Planu obejmują informację o możliwości zachowania cennych przyrodniczo, a obecnie nie chronionych prawem obszarów: pięć obszarów mogących być rezerwatami w rejonie na północ od Mojęcic, koło Boraszyna, dolina rzeki Jezierzycy, koło Rudna                      i Krzydliny Małej; zadrzewienia o charakterze parkowym, mogące stanowić parki wiejskie w obrębie wsi Golina, Nieszkowice, Pierusza, Stary Wołów i Lubiąż, kilkadziesiąt drzew mogących stanowić pomniki przyrody.
Realizacja Programu i Planu zapewni ochronę obszarów chronionych               i chronionych form przyrody, a także gminnej zieleni zorganizowanej,                     w proporcjach właściwych do przewidywanego zagospodarowania gminnych terenów. Gwarancją skuteczności zapisów proponowanych działań będzie wprowadzenie ich do treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
8.4.   Ocena przewidywanego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000.
Program i Plan nie zawierają propozycji działań, które mogłyby nieść zagrożenie dla obszary sieci Natura 2000 "Dębniańskie Mokradła”, „Zagórzyckie Łąki” i „Łęgi Odrzańskie”. Wprowadzenie do treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących Obszaru NATURA-2000, będzie dodatkową gwarancją ochrony tych terenów.
 
8.5.   Wpływ na obiekty zabytkowe.
Realizacja zadań przewidzianych w Programu i Planu nie spowoduje negatywnego wpływu na obszary i obiekty zabytkowe.
 
8.6.   Możliwe transgraniczne oddziaływanie.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu i Planu ma charakter lokalny. Ze względu na położenie Gminy Wołów w północnej części województwa dolnośląskiego, w znacznej odległości od granic państwa, realizacja zamierzeń Planu i Programu nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem.
 
8.7.   Ocena zagrożeń dla środowiska z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenie gminy i terenach przyległych w wyniku realizacji Programu i Planu.
Aktualizacje Programu i Planu rozstrzygają wszystkie kwestie związane               z szeroko pojętą ochroną środowiska, a w szczególności o:
·         zaopatrzeniu w wodę mieszkańców i obiektów publicznych w 100%                  z gminnej sieci wodociągowej,
·         odprowadzeniu ścieków z obszarów zabudowanych gminy, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej połączonej z oczyszczalnią ścieków,
·         stosowaniu dla celów grzewczych w jak najszerszym, dostępnym zakresie niskoemisyjnych nośników energii,
·         ochronie i powiększaniu terenów leśnych,
·         ochronie i rewaloryzacji cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów,
·         modernizacji dróg,
·         ochronie przeciwpowodziowej,
·         edukacji ekologicznej.
·         całościowej gospodarce odpadami komunalnymi wraz z selektywna zbiórką, recyklingiem i utylizacją odpadów.
Wszystkie zapisy będące konsekwencjami przeznaczenia obszaru objętego opracowaniem, nie wywołują istotnych zagrożeń dla środowiska, a tym samym dla zdrowia ludzi. Wprost przeciwnie - prowadzą do poprawy stanu środowiska, w tym tych jego elementów, które zostały w znacznym stopniu zdegradowane, a także eliminują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.
 
 
9.      Ocena skutków realizacji ustaleń Programu i Planu, na całość elementów środowiska w ich wzajemnym powiązaniu.
Uznaje się, że zasadniczymi celami działań gminy Wołów, istotnymi z punktu widzenia ochrony środowiska i zbieżnymi z innymi dokumentami planistycznymi Gminy są:
·         zapewnianie warunków ochrony i kształtowania środowiska,
·         rozwój infrastruktury komunalnej,
·         wzbogacanie zasobów przyrodniczych gminy i planowanie przestrzenne             i realizacja bieżącej i przyszłej polityki przestrzennej,
·         kreowanie wysokiej jakości środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zachowanie równowagi poszczególnych elementów środowiska, a gdy to możliwe przywracanie do stanu przed naruszeniem środowiska, jest uzależnione od działań osadzonych w kilku różnych dziedzinach gospodarki gminy:
·          w gospodarce przestrzennej,
·          w gospodarce komunalnej,
·         w rolnictwie,
·         edukacji.
Prawidłowe funkcjonowanie tych dziedzin daje mieszkańcom gwarancję życia       w zdrowym i przyjaznym środowisku. Powoduje również gwarancję likwidacji zagrożeń dla środowiska wywoływanych przez działalność gminy.
Aktualizacje Programu i Planu formułują niezbędny zakres działań i zadań do wykonania przez gminę. Realizacja tych dwóch dokumentów, w zakresie określonym na lata 2010-2013, zapewni zachowanie i wzbogacenie, a w części przywrócenie naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru gminy.
 
10. Propozycje rozwiązań chroniących środowisko wynikające                 z prognozy  i innych dokumentów.
Ocenia się, że analizowane Program i Plan w sposób prawidłowy realizują wymogi związane z ochroną środowiska. Przystępując do realizacji zadań przedstawionych w Programie i Planie zaleca się na bieżąco uwzględniać zmieniające się przepisy prawne. W przypadku zaleceń wynikających z innych dokumentów                w ramach prac nad niniejszą Prognozą autorzy nie dotarli do innych opracowań mogących wnieść dodatkowe uwagi dotyczące sposobu realizacji zadań opisanych           w  Programie i Planie.
 
11. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji Programu i Planu.
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu i Planu o możliwym negatywnym oddziaływaniu na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy lub modernizacji inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej: budowa kanalizacji,       składowiska i sortowni odpadów i dróg. Zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji i prawidłowy projekt uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jak       i w fazie eksploatacji inwestycji. Do działań ograniczających negatywne oddziaływanie w zakresie ogólnym należą:
·         prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy w czasie realizacji inwestycji, zwłaszcza w miejscach szczególnie wrażliwych na zmiany warunków siedliskowych,
·         stosowanie technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych o jak najmniejszym stopniu szkodliwości,
·         dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt.
Dla ograniczenia oddziaływania dróg jako źródła hałasu i zanieczyszczeń należy w projekcie uwzględnić rozwiązania, które poprawią płynność ruchu, np. wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, odpowiednia geometria łuków, zatoki w rejonie przystanków komunikacyjnych, parkingi; lub spowodują wyciszenie hałasu, np. zastosowanie tzw. „cichych asfaltów”. Dodatkowo nasadzenia drzew mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.
 
12. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w Programie i Planie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru.
12.1.                   Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych       w Programie.
Charakter i rzeczowość dokumentu oraz niewielki zakres działań wynikających z Programu w żadnym przypadku nie wykazuje konieczności proponowania rozwiązań alternatywnych. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ramach Programu ma pozytywny wpływ na środowisko                         i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto dokument podaje ogólny kierunek działań bez szczegółowych rozwiązań. Realnie nie ma potrzeby wprowadzania propozycji alternatywnych rozwiązań. Dopiero przy realizacji zaplanowanych poszczególnych działań należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który będzie miał najmniejsze negatywnie oddziaływanie na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięć można rozważać: różne lokalizacje, rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy niezrealizowanie inwestycji. Należy również pamiętać, że brak realizacji inwestycji może także powodować negatywne konsekwencje środowiskowe. Program pozostaje zgodny z kierunkami działań                                       i przedsięwzięciami, określonymi w obowiązujących programach ochrony środowiska województwa i powiatu. Prognozę sporządzono w oparciu o prace terenowe, wyniki badań stanu środowiska obszaru gminy i regionu znajdujące się w publikowanych materiałów PIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego itp. Brano pod uwagę także materiały archiwalne i dokumenty gminne oraz dane literaturowe               z tego zakresu (patrz rozdziały: 2 i 15).
 
12.2.            Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych         w Planie.
Charakter i rzeczowość tego dokumentu oraz zakres działań wynikających z jego realizacji nie wykazuje konieczności proponowania rozwiązań alternatywnych poza zapisanymi w tym Planie propozycjami. Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu niezależnie od wariantu w jakim będą realizowane zawsze będą miały pozytywny wpływ na środowisko.Brak realizacji tych inwestycji może spowodować negatywne konsekwencje dla środowiska. Plan jest zasadniczo zgodny z kierunkami działań i przedsięwzięciami, określonymi        w obowiązujących planach gospodarki odpadami województwa i powiatu. Prognozę sporządzono w oparciu o prace terenowe, wyniki badań stanu środowiska obszaru gminy i regionu znajdujące się w publikowanych materiałów PIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego itp. Brano pod uwagę także materiały archiwalne  i dokumenty gminne oraz dane literaturowe z tego zakresu (patrz rozdziały: 2         i 15).
 
13.    Monitoring wdrażania Programu i Planu.
Wraz z realizacją jednych zadań, z biegiem czasu pojawiać się będą nowe, które wynikać będą zarówno z nowych wymagań prawnych, jak i z wdrażania nowych technologii. W przypadku wprowadzania zmian w Programie lub Planie należy dołączyć stosowną informację o wprowadzanych zmianach wraz z opisem jej skutków. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) gminne programy ochrony środowiska i gminne plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz na cztery lata. Weryfikacji powinna być poddana całość aktualizowanego Programu lub Planu, a w szczególności stan aktualny, cele i zadania. Sprawozdanie z realizacji postanowień i zadań zawartych         w Programie i Planie powinno być sporządzone nie rzadziej niż co dwa lata. W ramach sprawozdania i dalszych aktualizacji tego dokumentu należy uwzględniać inne dokumenty opracowywane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.           W przygotowaniu dalszej aktualizacji należy również wykorzystywać decyzje wydawane przez starostę lub wojewodę w zakresie związanym z tematyką Programu lub Planu. W sprawozdaniu powinno się znaleźć podsumowanie z postępu wdrażania określonych w obu dokumentach zadań krótkoterminowych. Monitorowanie realizacji Programu i Planu umożliwi ocenę efektywności działań i elastyczne reagowanie na wprowadzanie koniecznych zmian. Analiza powinna obejmować zmiany sytuacji zewnętrznej (w województwie i powiecie) oraz zmiany zachodzące w gminie. Dodatkowo w Planie przedstawiono projekt monitorowania z propozycją wykorzystania 14 wskaźników do opisania zamian gospodarce odpadami komunalnymi w odniesieniu do roku 2009.
W przypadku braku realizacji Programu, jak i Planu, mogą nastąpić zmiany stanu środowiska polegające na:
·            zanieczyszczeniu i pogorszeniu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
·            zmniejszeniu się zasobów wodnych,
·            degradacji gleb,
·            zwiększeniu zagrożenia suszą i powodzią ,
·            utracie różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
·            degradacji walorów krajobrazu,
·            pogorszeniu jakości powietrza,
·            zwiększeniu zagrożenia negatywnym oddziaływaniem hałasu drogowego,
·            pogorszeniu jakości życia mieszkańców,
·            pogorszeniu stanu zabytków,
·            zanieczyszczenie środowiska odpadami komunalnymi .
 
14. Ocena w zakresie zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska.
Program i Plan nie zawierają zapisów sprzecznych z przepisami ustawami: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub pozostałymi przepisami (ustawami prawem wodnym, prawem górniczym i geologicznym, o ochronie przyrody). Analizowane Program i Plan, mimo występujących uogólnień, należy ocenić pozytywnie, zarówno co ich zawartości, jak         i przewidywanych w nich realizacjach zadań wpływających korzystnie na stan środowiska gminy. Realizacje nie spowodują takich oddziaływań na środowisko, które mogłyby być uznane jako oddziaływania znaczące, bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko- i długoterminowe, stałe i chwilowe pogarszające stan środowiska. Natomiast umożliwią likwidację ujemnych zmian w gminnym środowisku. Pozwolą także na zachowanie cennych przyrodniczo terenów i ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków flory  i fauny.
 
15. Streszczenie.
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu i Planu opracowało Przedsiębiorstwo Doradczo-Techniczne EKOROTECH z Wołowa na zlecenie Urzędu Miasta Gminy Wołów. Zakres Prognozy zgodny jest z wytycznymi Prawa ochrony środowiska. Niniejsza Prognoza wykorzystana została do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu       i Planu. Podstawowym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków dla środowiska, jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji zadań przewidywanych                    w Programie i Planie. Zaproponowano cele i działania, które będą zmierzać do poprawy tego stanu. Do najważniejszych przedsięwzięć, jakie przewidziane zostały w Programie zaliczono: wykonanie sieci kanalizacyjnej obejmującej wszystkie większe miejscowości w gminie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni, prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych społeczeństwa mających na celu wprowadzenie optymalnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, konserwacja i odbudowa rowów, modernizacja dróg gminnych i ograniczenie przez to hałasu drogowego. Natomiast do najważniejszych przedsięwzięć, jakie przewidziane zostały w Planie zaliczono: dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów do kompostowania (biodegradowalnych) i wielkogabarytowych, rozbudowę składowiska o 3 kwaterę i budowę sortowni odpadów.
Ocenia się, że realizacja zadań przedstawionych w ocenianych Programie               i Planie nie wpłynie negatywnie na istniejące i planowane obszary i obiekty chronione zlokalizowane w gminie. Nie spowoduje również negatywnego wpływu na obszary         i obiekty zabytkowe. Nie będzie też transgranicznego oddziaływania. Analizowane Program i Plan uwzględniają wymogi zawarte w dokumentach planistycznych o randze krajowej, regionalnej (wojewódzkiej) i lokalnej (powiatowej, gminnej). Generalnie należy stwierdzić, że wszystkie zadania i przedsięwzięcia przewidziane w Programie      i Planie będą korzystne dla środowiska oraz spowodują ograniczenie presji na lokalną przyrodę i środowisko. Program i Plan nie zawierają również sformułowań mogących spowodować pogorszenie stanu środowiska obszaru gminy lub jej otoczenia.
 
Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań do pozytywnego zaopiniowania          i uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Wołów na lata 2010-2013                 z perspektywą na lata 2014-2017” oraz „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów na lata 2010-2013 z perspektywaą na lata 2014-2017”, przy spełnieniu zaleceń niniejszego opracowania.
 
16. Literatura:
1.      Rocznik Statystyczny województwa dolnośląskiego Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2008;
2.      Rocznik Statystyczny-Ochrona Środowiska GUS, Warszawa 2008;
3.      Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla Województwa Dolnośląskiego;
4.      Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku (uchwała sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.),
5.       Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (przyjętego uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego Nr XL/650/09 z 30.04.2009 r.)
6.      Plan Urządzania Lasów Nadleśnictwa Wołów 2005-2014. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Brzeg 2005 r.
7.      Plan Urządzania Lasów Nadleśnictwa Oborniki Śląskie 2006-2015. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Brzeg 2006 r.
8.      Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy Wołów, DBGiUR Wrocław 2004r.;
9.      Materiały sprawozdawcze Urzędu Miasta i Gminy Wołów dla GUS z lat 2007-2009;
10.   Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wołów na lata 2005-2013;
11.   Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołów;
12.   Program Ochrony Środowiska Gmin Wołów w na lata 2004-2011 opracowany przez UMiG Wołów Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: R.Gelmuda, D.Boczniewicz, M.Kijek 2004 r.
13.   Program Ochrony Środowiska Gminy Wołów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, PD-T EKOROTECH, Wołów 2010r.,
14.   Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, PD-T EKOROTECH, Wołów 2010r.,
15.   Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne           w  Wołowie, ProGeo Sp. z o.o. 2009r. ,
16.   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołów;
17.   Różne materiały archiwalne Urzędu Miasta i Gminy Wołów dotyczące problematyki Programu (uchwały, decyzje, postanowienia, pisma, notatki, mapy, rysunki, zdjęcia itp.).

Ilość odwiedzin: 3458
Nazwa dokumentu: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Skrócony opis: „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW NA LATA 2010–2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017” ORAZ „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY WOŁÓW NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017”
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Biegała
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Biegała
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-10 09:27:36
Data udostępnienia informacji: 2010-08-10 09:27:36
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-10 09:31:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner