logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
minus Ogłoszenia - Rok 2010
   minus 2010-01-07
   minus 2010-02-23
   minus 2010-02-23
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > Ogłoszenia - Rok 2010 > 2010-02-23

 

WIR.ET.7625/ 18/8/09                                                    Wołów, 19.02.2010 r.
 

 
 
                                                    OGŁOSZENIE
 
      Zgodnie z art.33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)  – zwanej dalej ustawą środowiskową, Burmistrz Miasta i Gminy Wołów, informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi : Dębno i Rudno, oraz zbiorczej oczyszczalni ścieków dla w/w wsi zlokalizowanej w miejscowości Dębno, realizowane na dz: Am1; obręb Dębno: 624,
Am 2;obręb Dębno: 237, 140/1, 136, 194, 22, 34/2, 186/1, 345, 599, 29/1, 26, 34/1, 129, 179, 173, 174/1, 174/2, 162/2, 159/2, 158, 169/2, 169/4, 
Am 4;obręb Rudno: 269, 123, 125, 110, 293, 285/1, 286, 81, 86, 97, 105, 82/8. dla  firmy Zakład Obsługi Budownictwa KOLEKTOR- SERWIS ul.Grodzka 1, 64-100 Leszno.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Wołów, zaś właściwymi  do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia. Mając na uwadze, w dniu 04.01.2010 r. postanowieniem nr 6/2010 Burmistrz Miasta i Gminy Wołów nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny na środowisko i określił zakres raportu po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko we Wrocławiu – Postanowienie RDOŚ- 02 WOOŚ- 6613-3/262-2/09/kc z dnia 16.12.2009 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora w Wołowie - Postanowienie nr.35/ZNS/09 z dnia 01.12.2009 r.
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty niniejszego   ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wołów – pokój 16c, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.35   ustawy środowiskowej, uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Ilość odwiedzin: 1580
Nazwa dokumentu: 2010-02-23
Skrócony opis: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Teper
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Teper
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-23 09:59:49
Data udostępnienia informacji: 2010-02-23 09:59:49
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 11:40:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner