logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
minus Działalność kontrolna i audyt
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
   minus 2007
   minus Informacja z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus 2008
   plus 2009
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus Kontrola RIO 2010
   plus Kontrole 2011
   plus Kontrole i audyt 2012
   plus Kontrole i audyt 2013
   plus Kontrole i audyt - 2014
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
 
Oznaczenie zadania audytowego:Ocena systemu gospodarki nieruchomościami (Gospodarka nieruchomościami)
Nr zadania audytowego: 3/7
Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd i Gminy Wołów, Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami (GN), Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów
 
Zespół audytorów i numery upoważnień:
Piotr Wąsaty, nr up. 71/2007
Radosław Rembiś, nr up. 72/2007
 
 
 
Wykonał: Radosław Rembiś
 
 
 
Data i podpis: ..................................
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie wykonuje następujące zadania:
1) organizacja, sporządzanie dokumentacji i projektów uchwał organów gminy związanych z gospodarowaniem mieniem gminy
2) sprzedaże nieruchomości w formie przetargu, w tym przeprowadzanie procedur przetargowych,
3) bezprzetargowe sprzedaże nieruchomości, w tym mieszkań i lokali użytkowych,
4) zamiany gruntów komunalnych na inne nieruchomości nie będące własnością gminy,
5) użyczanie nieruchomości komunalnych, w tym sporządzanie stosownych projektów umów,
6) sporządzanie dokumentacji do ustanowienia niezbędnych służebności gruntowych w nieruchomościach komunalnych,
7) nabywanie nieruchomości na potrzeby lub uzupełnienie istniejącego zasobu gruntów komunalnych,
8) pozyskiwanie do zasobów gruntów komunalnych terenów i nieruchomości na wykonywanie zadań własnych gminy w trybie komunalizacji terenów Skarbu Państwa lub przejmowania z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innych podmiotów, instytucji,
9) prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste,
10) realizacje prawa pierwokupu,
11) ustalanie opłat adiacenckich,
12) bieżące sporządzanie aktualnej nieruchomościowej oferty inwestycyjnej,
13) współdziałanie w innej tematyce geodezyjnej,
14) prowadzenie spraw sprzedaży oraz dzierżawy gruntów Skarbu Państwa - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w mieście i gminie ,
15) udzielanie merytorycznej pomocy interesantom korzystającym z gminnego zasobu akt osiedleńczych mieszkańców miasta i gminy ,
16) prowadzenie nazewnictwa ulic w mieście i gminie ,
17) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości w mieście i gminie ,
18) prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
19) prowadzenie spraw o rozgraniczaniu nieruchomości,
20) prowadzenie spraw dotyczących przekształcania we własność prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz bezprzetargowe sprzedaże na własność nieruchomości gminnych będących przedmiotem użytkowania wieczystego,
21) dokonywanie bieżących uzgodnień oraz współpraca w zakresie wykonywania zadań przez wydział z: organami administracji rządowej, administracji samorządowej, innymi jednostkami państwowymi i pozarządowymi, sądami, kancelariami notarialnymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi,
22) ustalanie opłat za:
 a) użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych,
 b) za dzierżawę gruntów rolnych w mieście i w gminie ,
 c) za dzierżawę nieruchomości gruntowych pod garażami i lokalami użytkowymi,
23) prowadzenie ewidencji ilościowej mienia komunalnego,
24) utrzymywanie ewidencji gruntu Urzędu,
25) reprezentacja gminy we wspólnotach mieszkaniowych
26) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gminnymi lokalami użytkowymi,
27) zarządzanie budynkami administracyjnymi i gospodarowanie lokalami użytkowymi na terenie Urzędu,
 
Zespół audytowy przeprowadził badania i testy (wywiady z audytowanym, kwestionariusze kontroli wewnętrznej, testy przeglądowe, zgodności i rzeczywiste). Wyniki badań wykazały, że funkcjonowanie badanego systemu jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a audytorzy nie stwierdzili uchybień w zakresie legalności i efektywności. Na podstawie uzyskanych wyników audytorzy stwierdzili, że konstrukcja wewnętrznych uregulowań jest zgodna z przepisami obowiązującymi w tym zakresie a ich postanowienia realizowane są w praktyce. Stwierdzono nieliczne i nieistotne uchybienia formalne, które nie miały wpływu na prawidłowość funkcjonowania obszaru poddanego audytowi. W związku z powyższym, zespół audytorów wydał najwyższą ocenę pozytywną - A.
 
 

Ilość odwiedzin: 2221
Nazwa dokumentu: INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Rembiś
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Rembiś
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-06 11:46:50
Data udostępnienia informacji: 2008-06-06 11:46:50
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-09 11:45:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner