logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
minus Przedszkola, Żłobki
   minus Przedszkole "Chatka Puchatka"
   minus Przedszkole "Słoneczko"
      minus Organizacja Przedszkola
      minus Kadra
      minus Statut przedszkola
      minus Regulamin Rady Rodziców
   plus Przedszkole w Lubiążu
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Regulamin Rady Rodziców Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie

Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z poźn. zm.): w szkole lub placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.

Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż rada rodziców. Zasady tworzenia rady ustala ogół rodziców.

Powołana rada uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

Podstawowym zadaniem rady rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Przedstawicieli do rady rodziców wybiera się (lub zgłaszają się sami) na pierwszym zebraniu z rodzicami na początku roku szkolnego. Przeważnie wybiera się po trzech przedstawicieli z poszczególnych grup.

Wskazane jest, aby na zebraniu rodziców inaugurującym rok szkolny obecny był przewodniczący rady rodziców działającej w ubiegłym roku szkolnym. Przekazałby on rodzicom sprawozdanie z dotychczasowej działalności rady oraz zapoznałby obecnych na zebraniu z rozliczeniem finansowym ze zgromadzonych dobrowolnych składek rodziców na koncie rady w minionym roku szkolnym.

Zasady działania rady rodziców określa uchwalony przez rodziców regulamin.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie przy ulicy Inwalidów Wojennych 15.

II CELE I ZADANIA

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

III TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
 2. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.
 3. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, skarbnika, dwóch osób stanowiących komisję rewizyjną oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców z poszczególnych grup.
 4. Działalnością rady Rodziców kieruje przewodniczący.
 5. Osoby wymienione w ust. 3 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
 6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
  - indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,
  - propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
 7. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  - złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady Rodziców,
  - odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

IV ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

 1. Kierowanie całokształtem prac rady rodziców.
 2. Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.
 3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
 4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
 5. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
 6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

Zadania Skarbnika rady Rodziców:

 1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady Rodziców.
 2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

 1. Dokonywanie raz na kwartał kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
 2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

V ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

 1. Fundusze rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
 5. Rodzice wpłacają miesięcznie ustaloną składkę.
 6. Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy grup stanowiące druk ścisłego zarachowania.
 7. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
 8. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
 9. Rada Rodziców może zatrudniać na umowę-zlecenie osoby do wykonywania określonych zadań.
 10. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mitingów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.
 11. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

  RADA RODZICÓW
  Przedszkole "SŁONECZKO"
  w Wołowie
  ul. Inw. Wojennych 15
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
 4. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy ( łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.
 5. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
 6. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
 7. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 8. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
 9. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu ( z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.
 10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
 11. Protokoły z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 1999r.

Ilość odwiedzin: 2035
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Suprun
Osoba, która odpowiada za treść: Przedszkole "Słoneczko"
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2005-08-03 15:43:39
Data udostępnienia informacji: 2005-08-03 15:43:39
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-03 15:48:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner