logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WOŁOWIE
 
Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 
1.      Wymagania niezbędne od kandydatów:
 
a/ posiada wykształcenie wyższe,
b/ specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
c/ posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
d/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
e/ korzysta z pełni praw publicznych,
f/ brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
g/ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
h/ posiada obywatelstwo polskie,
i/ posiada nieposzlakowaną opinię,
j/ znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.
 
2.      Wymagania dodatkowe:
 
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- umiejętność kierowania zespołem ludzi,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
- samodzielność i kreatywność,
- znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi,
- znajomość obsługi komputera.
 
3.      Główne obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie:
 
- kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
- realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa,
- podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
- organizacja usług opiekuńczych i doradztwa dla klientów socjalnych,
- inspirowanie działań instytucji w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- inspirowanie działań instytucji w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej oraz koordynowanie działań na terenie gminy,
- nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy o finansach publicznych,
- nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy środkowiskowej oraz nad sprawozdawczością finansową,
- zapewnienie obsługi merytorycznej klientów ośrodka,
- opracowywanie projektu budżetu ośrodka oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykonania,
- realizacja całokształtu zadań z zakresu Kodeksu Pracy w odniesieniu do personelu Ośrodka,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów.
 
4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1/ list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
2/ kopia dowodu osobistego,
3/ życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4/ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5/ kserokopia poświadczająca posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
6/ kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
8/ oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 lit.d,e,f,g,h.
 
5.      Sposób i termin składania ofert:
 
1/ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 31 lipca 2009 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Wołowie”.
2/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
3/ O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
4/ Wyniki konkursu na stanowisko Kierownika MOPS w Wołowie zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu pod adresem: bip.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wołów.
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
NA   STANOWISKO   KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCYSPOŁECZNEJ W WOŁOWIE
 
 
 
 
Informuję, że w wyniku oceny spełnienia warunków formalnych na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie zakwalifikowały się następujące osoby, które spełniają  wymagania określone w ogłoszeniu:
 
 
   Lp. Imię i nazwisko                            Miejsce zamieszkania
 
   1. Elżbieta Krzykwa                            Wołów
   2. Urszula Wojtan                               Wołów
 
 
 
 
Data 06.08.2009r. i podpis
osoby upoważnionej
 
 
 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Trzeciak
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Trzeciak
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2009-07-20 10:00:10
Data udostępnienia informacji: 2009-07-20 10:00:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-20 10:00:10

corner   corner