logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

        
                                                                                                                                                                    Wołów , 26 maja 2009 r.
OGŁOSZENIE
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
I.       Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, ul. Panieńska 4, 56-100 Wołów
II.     Stanowisko urzędnicze:     inspektor ds. administracyjno – technicznych
III.    Niezbędne wymagania od kandydatów:     
1)   obywatelstwo polskie,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4)   nieposzlakowana opinia,
5)   wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
6)   staż pracy min. 2 lata,
7)   umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, Excel,
8)   prawo jazdy kategorii B.
 
IV.     Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1)   samodzielność,
2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
3) komunikatywność,
4) znajomość języka obcego , preferowany j. angielski, j. niemiecki i j. rosyjski,
V.      Zadania wykonywane na stanowisku:
Administrowanie obiektami wraz z posesjami znajdującymi się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie w tym :
·     kierowanie i nadzorowanie pracami podległych pracowników (konserwatorzy, sprzątające, recepcjonistki),
·     nadzorowanie utrzymania czystości wewnątrz i zewnątrz obiektów,
·     współdziałanie z organizatorami imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie zabezpieczenia pracowników potrzebnych do wykonania prac pomocniczych, transportowych i porządkowych,
·     nadzorowanie eksploatacji obiektów i związanych z nimi urządzeniami oraz ich wyposażeniem,
·     prowadzenie książek inwentarzowych obiektów i książek obiektów budowlanych
VI.     Wymagane dokumenty:
1)   list motywacyjny,
2)   kwestionariusz osobowy,
3)   CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4)   oświadczenie o niekaralności,
5)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 
VII.   Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, ul. Panieńska 4 56-100 Wołów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. . administracyjno – technicznych” do dnia 8 czerwca 2009 r.
Dyrektor OSiR
 
 
 
 
Lista osób które złożyły prawidłowe dokumenty i zostały zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze,
tj. inspektor ds. administracyjno- technicznych:
                                                                                             
·          Tadeusz Grajoszek
·          Wojciech Wlezień
·          Krzysztof Baryluk
·          Anna Piotrowska
·          Magdalena Soja
·          Ewelina Maciołowska
·          Kamil Kasina
 
 

  

 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Ewelina Maciołowska

 

 
 
Wołów ,22.06.2009 r.
INFORMACJA
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W WOŁOWIE
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
I.    Nazwa i adres jednostki:     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie , ul. Panieńska 4 , 56-100 Wołów
II.   Stanowisko urzędnicze:       inspektor ds. administracyjno – technicznych
III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:
Pani Ewelina Maciołowska, zamieszkała w Wołowie.
IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru
      W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Ewelinę Maciołowską. Pani Ewelina Maciołowska ma wykształcenie wyższe w zakresie finansów i bankowości o specjalności rachunkowość i auditing. Przebieg jej dotychczasowej pracy zawodowej i opinie dotychczasowych pracodawców utwierdzają w przekonaniu, iż jest to osoba odpowiednia na stanowisko administartora. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska inspektora ds. administracyjno – technicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie.
Dyrektor OSiR
 

 

 

Podmiot udostępniający: Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kauf
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kauf
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-26 14:23:47
Data udostępnienia informacji: 2009-05-26 14:23:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-26 14:23:47

corner   corner