logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

                                                                                                          Wołów, 12.01.2009r.
Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w  Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
w  Urzędzie Miasta i Gminy Wołów
 
 
 
           INSPEKTOR  – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w                                                                        wymiarze 3 /4 etatu.
                                                                          
 
1.Wymagania niezbędne:
 
a/ wykształcenie wyższe o kierunku socjologia, psychologia, resocjalizacja lub inne odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
b/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
c/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
d/ korzystanie z pełni praw publicznych,
e/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,                                                                                                                       g/ nieposzlakowana opinia,
h/ znajomość przepisów ustaw :
    - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
    - o przeciwdziałaniu narkomanii,
     - o przeciwdziałaniu przemocy,
     - ustawa o samorządzie gminnym,
i/ ukończone kursy, szkolenia z zakresu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Uzależnień
i/ umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
 
2.Wymagania dodatkowe:
 - doświadczenie w pracy w administracji lub podobnym stanowisku (zatrudnienie, staż)
- umiejętność pracy w zespole.
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
-realizacja postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przez:
-zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
-prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym m.in. utrzymywanie kontaktu z instytucjami prowadzącymi działalność profilaktyczną,
-weryfikacja i wybór ofert dotyczących realizacji zadań informacyjnych (teatry, programy profilaktyczne , szkolenia), organizacja spektakli, szkoleń programów profilaktycznych   wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej   rozwiązywaniu problemów uzależnień,
-działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia   dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów uzależnień,
-współpraca ze szkołami z terenu Miasta i Gminy Wołów w zakresie profilaktyki i uzależnień,
-współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
-utrzymywanie stałego kontaktu z Pełnomocnikiem Wojewody d/s uzależnień, udział w naradach i szkoleniach,
-uczestniczenie w posiedzeniach Gminnej Komisji na zaproszenie Przewodniczącego  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-organizacja badań i sondaży, opinii, ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych i narkotykowych,
-przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień   dla Miasta i Gminy Wołów na każdy rok oraz preliminarza na jego wykonanie,
-koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu,
-opracowywanie bieżących sprawozdań,
-pełnienie dyżurów w biurze Komisji wg ustalonego harmonogramu.
 
4.Wymagane dokumenty:
a/ list motywacyjny,
b/ życiorys (CV),
c/ kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (orginały wymagane do wglądu       przy rozmowie kwalifikacyjnej),
d/ kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,
e/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt.1 lit.b,c,d,e,f.
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor  – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich ” w terminie do dnia 26. 01. 2009r. do godziny 15,30 w sekretariacie siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów.                            
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999r.o pracownikach samorządowych (DzU z 2001r. nr 142,poz.1593 z póź.zm.).
 
 
 
 
 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Mądrzycka Anna

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA   STANOWISKO INSPEKTOR PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA MIASTA I

GMINY W WOŁOWIE D/S REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W WYMIARZE ¾ ETATU

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WOŁOWIE

 

 

 

 

          Informuję, że w wyniku oceny spełnienia warunków formalnych na stanowisko Inspektor – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie d/s realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zakwalifikowały się następujące osoby, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu:

 

 

   Lp. Imię i nazwisko                             Miejsce zamieszkania

 

   1. Anna Mądrzycka                                        Stobno

    2.Monika Salamonowicz                                 Brzeg Dolny

 

 

 

 

 

 

                                                                    ................................................

Data    28.01.2009r.                                                                      i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Krasowski
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Krasowski
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-12 12:39:07
Data udostępnienia informacji: 2009-01-12 12:39:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 12:39:07

corner   corner