logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

 
 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie
 
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.            Wykształcenie wyższe : ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
2.             Minimum 3 letni okres zatrudnienia przy wykonywaniu czynności księgowych w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych związanych z księgowością bądź w finansach publicznych w jednostkach samorządowych lub w służbie cywilnej,
3.             Obywatelstwo polskie,
4.             Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.          Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwo karne skarbowe
6.             Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
7.             Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy
8.             Nieposzlakowana opinia
Wymagania dodatkowe
1.   Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów : płacowych, ZUS, sprawozdawczości, bankowe,finansowo- księgowe, program pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
2.       Samodzielność w podejmowaniu decyzji
3.       Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
4.       Znajomość przepisów prawnych w zakresie:
-       ustawy o finansach publicznych;
-       ustawy o rachunkowości
-       ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o pomocy społecznej
- ustawy o świadczeniach rodzinnych
- ustawy o funduszu alimentacyjnym
 
Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
1.     Przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji dotyczących gospodarki finansowej Ośrodka
2.     Prowadzenie ewidencji planów finansowych i przygotowanie wniosków o zmiany w planach finansowych
3.     Ostateczne zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty, podpisywanie przelewów, czeków i innych dokumentów księgowych
4.     Sporządzanie sprawozdań statystycznych i z wykonania budżetu , sporządzanie analiz z wykonania budżetu na potrzeby samorządu.
5.     Parafowanie wniosków o zakup towaru-usługi
6.     Kierowanie księgowością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadzór nad prawidłowym jej funkcjonowaniem.
7. Prowadzenie całokształtu księgowości syntetycznej i analitycznej.
8. Sprawozdawczość finansowa, monitoring i rozliczanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Wymagane dokumenty:
1.       List motywacyjny
2.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
3.       Kserokopia świadectw pracy;
4.       Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.       Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie o niekaralności zgodnie z pkt. 5 wymagań niezbędnych
8.       Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9.       Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
     

 
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją: „ Nabór na stanowisko Głównego Księgowego” należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy ulica Piłsudskiego 27 56 – 100 Wołów – I piętro – Sekretariat – w terminie do dnia 21.XI. 2008r. do godz. 1530 lub pocztą na adres jak wyżej.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
NA  STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE
 
 
 
 
 
          Informuję, że w wyniku oceny spełnienia warunków formalnych na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie zakwalifikowała się jedna osoba, która spełnia wymagania określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp. Imię i nazwisko                    Miejsce zamieszkania
 
1. Jadwiga Ciźla                                                Wołów
 
 
 
 osoby upoważnionej
 
 
                                                                    ................................................
Data 01.12.2008r.                                                              i podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

 

Urząd Miasta i Gminy                                                    Wołów, 31.08.2009r.
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów
 
 
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
 
 
 
             Zgodnie z art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r.) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru w dniach od 20.07.2009r. do 31.07.2009r. na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie została zatrudniona Pani Elżbieta Krzykwa zamieszkała w Wołowie.
 
UZASADNIENIE
 
Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu
o naborze tj: posiada odpowiednie kwalifikacje, wykazała się biegłą znajomością przepisów oraz przedstawiła bogatą koncepcję swojej pracy w ramach realizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.
 
 
 
 
.................................................
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Podmiot udostępniający: MOPS Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Moskal
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Moskal
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2008-11-07 10:06:03
Data udostępnienia informacji: 2008-11-07 10:06:03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-07 10:06:03

corner   corner