logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 
  
Urząd Miasta i Gminy w Wołowie                                                      Wołów, 10.12.2007r.
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów                                 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w  Wydziale Spraw Społeczno-Gospodarczych i Promocji
w  Urzędzie Miasta i Gminy Wołów
 
Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Gospodarczych i Promocji
nazwa stanowiska pracy
 
1.Wymagania niezbędne:
 
a/ wykształcenie wyższe,
b/ staż pracy 5 lat,
c/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
d/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e/ korzystanie z pełni praw publicznych,
f/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h/ nieposzlakowana opinia,
i/ znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty, KPA,
j/ umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows , MS Office.
 
2.Wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole,
• doświadczenie w administracji samorządowej (zatrudnienie, staż)
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1. Odpowiedzialność za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań powierzonych wydziałowi bezpośrednio oraz przy pomocy podległych pracowników.
2. Nadzór nad wypełnieniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników.
3. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w ramach udzielonych upoważnień.
4. Zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu organizacyjnego dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz innych  przepisów prawnych.
5. Organizowanie pracy i bieżący podział zadań wykonywanych przez podległych pracowników.
6. Wykonywanie bieżącej kontroli wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników stosownie do zakresu działania wydziału i obowiązujących przepisów.
7. Dbałość o powierzone mienie Urzędu.
8. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań wydziału.
9. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpretacje i wnioski radnych oraz skargi i wnioski interesantów.
   10.Dokonywanie oceny pracowników i występowanie z wnioskami w ich sprawie (nagrody, kary, awanse).
11. Czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu w zakresie spraw i zadań realizowanych przez wydział.
12. Wykonywanie innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania komórki organizacyjnej na polecenie Burmistrza lub Z-cy Burmistrza.
13. Nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania gminy w zakresie kompetencji Wydziału.
14. Współpraca z organizacjami, podmiotami i instytucjami działającymi w zakresie zadań Wydziału.
15. Organizacja pracy Gminnego Centrum Informacji Info-Kon@kt.
16. Koordynowanie organizacji uroczystości gminnych i świąt państwowych, których organizatorem jest gmina.
17.Organizacja, sporządzanie dokumentacji i projektów uchwał organów w zakresie zadań Wydziału.
18. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem zadań Gminy wynikających z ustawy o zakładach opieki społecznej.
19. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie tworzenia i administrowania funduszami rozwoju kultury fizycznej.
 
 
 
4.Wymagane dokumenty:
 
a/ list motywacyjny,
b/ życiorys (CV),
c/ kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały wymagane przy     rozmowie kwalifikacyjnej),
d/ kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń, referencji, opinii,
e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt.1 lit.c,d,e,f,g.
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Gospodarczych i Promocji” w terminie do dnia 27. 12. 2007r. do godziny 15,30 w sekretariacie siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
           Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999r.o pracownikach samorządowych (DzU z 2001r. nr 142,poz.1593 z póź.zm.).
 
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
NA  STANOWISKO  NACZELNIKA  WYDZIAŁU  SPRAW  SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH I PROMOCJI
W URZĘDZIE MISTA I GMINY  W WOŁOWIE
 
 
 
 
 
          Informuję, że w wyniku oceny spełnienia warunków formalnych na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Społeczno-Gospodarczych i Promocji zakwalifikowała się jedna osoba, która spełnia wymagania określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp. Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania
 
1. Małgorzata Krzeszowska                                        Wołów
 
 
 
 
 
 
                                                                    ................................................
                                                                            Data 28.12.2007r.                                                                             i podpis osoby upoważnionej
 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Krzeszowska Małgorzata

Urząd Miasta i Gminy                                                                Wołów, 14.01.2008 r.
Rynek – Ratusz
56-100 Wołów
 
 
 
 
 
 
                                                        I N F O R M A C J A
 
 
 
Zgodnie z art. 3 d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1593) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru w dniach od 10.12.2007 r. do 27.12.2007 r. na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Społeczno-Gospodarczych i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie zakwalifikowała się Pani Małgorzata Krzeszowska zamieszkała w Wołowie.
 
 
 
 
                                           U Z A S A D N I E N I E
 
 

Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze tj: posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów.

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Moskal
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Moskal
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2007-12-10 14:50:00
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 22:44:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-10 22:44:23

corner   corner