logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

Zarządzenie Nr 254/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
z dnia  13 listopada 2007r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123, z póź. zm.) w związku z art. 2 ustawy z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85, poz.539 z póź zm.) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam:
 
 
§ 1
 
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wołowie.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Z up. Burmistrza
                                                         Miasta i Gminy Wołów
                                                                                     Zastępca Burmistrza
                                                       /-/ Barbara Broszkiewicz

 

 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy
w Wołowie Nr 254/2007
z dnia 13 listopada 2007r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Wołowie
ogłasza
konkurs na stanowisko dyrektora
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wołowie
 
Do konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 
1)      posiada obywatelstwo polskie,
2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3)      korzysta z pełni praw publicznych.
 
1. Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe bibliotekarskie określone w załączniku nr 2 lit. A pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999r. Nr 41 poz. 419) z  przygotowaniem pedagogicznym.
 
2. Staż pracy: 
- posiada 3 letni staż pracy w bibliotekach, instytucjach kultury lub urzędach na stanowiskach ds. działalności kulturalnej lub innych instytucjach prowadzących działalność kulturalną lub oświatową. Do stażu pracy zalicza się prace lub działalność dydaktyczną/naukową w szkołach wyższych i placówkach oświatowo-wychowawczych.
3. Wymagania dodatkowe:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- niekaralność,
- dyspozycyjność.
 
4. Pożądane dodatkowe wymagania:
-         doświadczenie w zarządzaniu zakładem pracy,
-         ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucją kultury,
-         obsługa komputera,
-         praktyczna znajomość specjalistycznych programów do opracowywania zbiorów bibliotecznych,
-         doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych,
-         znajomość języków obcych.
 
 
5. Oferty pisemne składane przez kandydatów powinny zawierać:
 
1)      Zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym i koncepcją organizacji pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
2)      CV wraz z numerem telefonu do kontaktu.
3)      Kwestionariusz osobowy.
4)      Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
5)      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora biblioteki.
6)      Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
7)      Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 i Nr 153,poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
 
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie lub na adres Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz 56-100 Wołów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie” w terminie do dnia 17.12.2007r.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:
Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.
 
Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Halina Moskal nr tel. 071 319-13-32.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Z up. Burmistrza
                                                      Miasta i Gminy Wołów
                                                                     Zastępca Burmistrza
                                                       /-/ Barbara Broszkiewicz
 
 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Dumańska
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Dumańska
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2007-11-15 15:02:28
Data udostępnienia informacji: 2007-11-15 15:02:28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-15 15:02:28

corner   corner