logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie                                                            Wołów, 01.08.2006r.
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Wołów

 
 
                                                        Podinspektor  d/s ochrony środowiska
                                                                            nazwa stanowiska pracy
 
1.Wymagania niezbędne:
 
a/ wykształcenie wyższe 
b/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
c/ posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych,
d/ korzystanie z pełni praw publicznych,
e/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f/ niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie,
g/ nieposzlakowana opinia,
h/ znajomość przepisów ustaw z zakresu: ochrona środowiska, ochrona przyrody, gospodarka odpadami, prawo wodne, leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo, KPA, i ustawy o samorządzie gminnym.
i/ umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
j/prawo jazdy.
 
2.Wymagania dodatkowe:
 
-         umiejętność pracy w zespole,
-         umiejętność  posługiwania się i odczytywaniem map ewidencji gruntów w skali 1:5000                    i 1:1000
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/ prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wycięcie drzew i krzewów,
b/ nadzór  nad parkami gminnymi,
c/prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości,
d/ ochrona środowiska przed odpadami,
likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów,
e/ opracowywanie informacji o stanie środowiska i stanie formalno-prawnym instytucji w dziedzinie ochrony środowiska na terenie gminy,
f/ nadzór nad lasami gminnymi,
g/ prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa zgodnie z kompetencjami gminy.
 
 
4.Wymagane dokumenty:
 
a/ życiorys (CV),
b/ list motywacyjny,
c/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,
e/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt.1 lit.b,c,d,e,f.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Tokarczyk - Czech Agnieszka

 Urząd Miasta i Gminy                                                                   Wołów, 06.09.2006r.
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów

 

 

 

 

                                                    I N F O R M A C J A 

 

 

             Zgodnie z art.3d ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1593) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru w dniu 01.09.2006r. na wolne stanowisko pracy w Wydziale  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w Urzędzie  Miasta i Gminy  w Wołowie została przyjęta następująca osoba:

 

Na stanowisko Podinspektor d/s  ochrony środowiska w Wydziale  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  została przyjęta Pani Agnieszka Tokarczyk – Czech
zam. Piotroniowice ..

                                                       UZASADNIENIE

Wybrana kandydatka spełnia  wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze tj: posiada odpowiednie kwalifikacje, wykazała się znajomością przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami, KPA i  ustawy o samorządzie gminnym wykazała się umiejętnością posługiwania i odczytywania  map ewidencji gruntów  oraz posiada umiejętność obsługi komputera.

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Moskal
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Moskal
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-08-02 12:57:51
Data udostępnienia informacji: 2006-08-02 12:57:51
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-01 10:20:51

corner   corner