logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

                                                                                                                   Wołów, 10.09.2007r.
Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów                                 
 
                                                     BURMISTRZ  MIASTA I GMINY WOŁÓW
                                         OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                                                     AUDYTOR WEWNĘTRZNY ( ¼ ETATU )                                                                                   W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WOŁOWIE
 
 
                                              Audytor wewnętrzny (¼ etatu)
                                                                                         
1.Wymagania niezbędne:
1) posiada wyższe wykształcenie,
2) posiada uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora
    finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
3) posiada obywatelstwo polskie,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) nieposzlakowana opinia,
8) min. 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
9) umiejętność obsługi komputera ( MS Word, Excel, Internet Explorer, Lex).
 
2.Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole.
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- opracowywanie i bieżąca aktualizacja analizy potrzeb audytu w Urzędzie,
- realizowanie planowanych zadań audytowych, ujętych w rocznym planie audytu,
 w szczególności w odniesieniu do gospodarki finansowej oraz doraźnych, w zależności od   zaistniałych potrzeb,
- ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, wskazywanie przykładów    trafnych, skutecznych rozwiązań zmierzających do zapobiegania i likwidowania    nieprawidłowości,
- opracowywanie rekomendacji dotyczących audytowanych podmiotów,
- monitorowanie wykonywania wydanych rekomendacji,
- opiniowanie procedur w tym procedur kontroli,
- doraźnie w zakresie prawidłowości konstruowania systemów kontroli,
- współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie prowadzonych zadań audytowych,
- współpraca z organami kontroli państwowej i organami prokuratury w zakresie    przeprowadzonych zadań audytowych,
- współpraca z audytami zewnętrznymi,
- współdziałanie z komisjami Rady Miasta oraz z organami kontroli zewnętrznej w zakresie   działalności audytorskiej,
- stałe i systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych, poprzez samokształcenie oraz   uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach,
- prowadzenie szkoleń wewnętrznych, w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych,   w szczególności przekazywanie wiedzy uzyskanej podczas szkoleń finansowych przez   Urząd,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
 
 
4.Wymagane dokumenty:
 
a/list motywacyjny,                                                                                                                  b/życiorys (CV),
c/kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (orginały   wymagane przy    rozmowie kwalifikacyjnej),
d/inne dodatkowe dokumenty zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach
   i umiejętnościach,
e/oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt 1 ppkt. 3,4,5,6.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko AUDYTOR WEWNĘTRZNY w Urzędzie Miasta i Gminy w Włowie”w terminie do dnia 24. 09. 2007r. do godziny 15,30 w sekretariacie siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999r.o pracownikach samorządowych (DzU z 2001r. nr 142,poz.1593 z póź.zm.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Rembiś Radosław

Urząd Miasta i Gminy                                                                Wołów, 04.10.2007 r.
Rynek – Ratusz
56-100 Wołów
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Zgodnie z art. 3 d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1593) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru w dniach od 10.09.2007 r. do 24.09.2007 r. na wolne stanowisko Audytor Wewnętrzny 1/4 etatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie zakwalifikował się Pan Radosław Rembiś zamieszkały w Opolu.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Wybrany kandydat spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze tj: posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów.

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Moskal
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Moskal
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Studenny
Data wytworzenia informacji: 2007-09-10 13:10:35
Data udostępnienia informacji: 2007-09-10 13:10:35
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-10 00:00:00

corner   corner