logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie                                                 Wołów, 28.08.2006r.
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów                                 
 
 
 
 
 
BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WOŁÓW
OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
DYREKTORA  OŚRODKA SPORTU  I  REKREACJI
W  WOŁOWIE
 
 
 
1.Wymagania niezbędne:
 
a/ wykształcenie wyższe  magisterskie  - Akademia Wychowania Fizycznego 
b/ posiadanie minimum II klasy trenerskiej w zakresie jednej z dyscyplin sportowych:
    piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie ,
c/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
d/ posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych,
e/ korzystanie z pełni praw publicznych,
f/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g/ niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie,
h/ nieposzlakowana opinia,
i/doświadczenie w pracy ogółem  minimum 5 lat, na stanowisku urzędniczym 2 lata,
j/znajomość przepisów ustaw z zakresu: kultury fizycznej, prawo pracy, o samorządzie gminnym,
k/ umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
l/ prawo jazdy kat.B
 
 
2.Wymagania dodatkowe:
-  umiejętność pracy w zespole.
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   - kierowanie bieżącą działalnością jednostki, 
   koordynacja działalności na terenie miasta  w zakresie organizacji imprez sportowych,
   - wykonywanie obowiązków dyrektora jednostki w zakresie ustalonym odrębnymi              przepisami ( statut, przepisy prawa pracy, itd.).
4.Wymagane dokumenty:
a/ list motywacyjny,
b/ życiorys (CV),
c/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz uprawnień, o których mowa w pkt.1 lit.b,
d/ kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt.1 lit.c,d,e,f,g.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Pamin Tomasz

Protokół
 przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko pracy:
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Wołowie.
 
 
Nabór kandydatów na ww. stanowisko przeprowadzono w dniach od 28.08.2006r. do11.09.2006 r.
 W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na w/w stanowisko pracy
Została przesłana jedna oferta:            
      1.Tomasz Pamin – zam. Wrocław ul.Pomorska 43/4
      
3. Komisja w składzie:
    Witold Krochmal       - Burmistrz Miasta i Gminy w Wołowie
  Barbara Broszkiewicz – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie
 dokonała wyboru następującego kandydata do zatrudnienia:
  
    Tomasz Pamin zamieszkały Wrocław
 
4.Zastosowano następujące metody i techniki naboru:   
-         analiza dokumentów złożonych przez kandydata,
-         rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
 
5.Uzasadnienie wyboru:
            Wybrany kandydat spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze: posiada odpowiednie kwalifikacje, wykazał się znajomością przepisów ustaw z zakresu kultury fizycznej, prawa pracy oraz ustawy o samorządzie gminnym.
 
Komisja :
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Moskal
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Moskal
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-08-29 12:45:42
Data udostępnienia informacji: 2006-08-29 12:45:42
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-28 08:18:26

corner   corner